მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

R. Ruxadze. T. Burchuladze. The Fourier method in three-dimensional boundary-contact dynamic problems of elasticity. . . Georgian Mathematical Journal. 1995წ. Vol.2, #6,, 555-576..

Е. Абрамидзе. Численное решение задачи о деформации гибкой слоистой элипсоидальной оболочки с учетом поперечного сдвига. Ин-т Механики, Киев, 1988. – 10 с. Деп. в ВИНИТИ 28.02.89. № 1332—В89.. Ин-т Механики, Киев, 1988. – 10 с. Деп. в ВИНИТИ 28.02.89.. 1989წ. .

ვ. დავითაია. “Tradice, kontext, komunikativnost”. მონოგრაფია _ სასწავლო წიგნი, . 2011. პრაღა.. . 2011წ. .

მ. მიქელაშვილი. საგადასახადო პოლიტიკა_თეორია და პრაქტიკა. სიტყვა. 2013წ. 978-9941-9208-9-9.

მ. მიქელაშვილი. საგადასახადო პოლიტიკისა და საგადასახადო სისტემის ფუნქციონირების ზოგიერთი თეორიული და პრაქტიკული ასპექტი. სიტყვა. 2012წ. 978-9941-9208-7-5.

დ. გორგიძე, ნ. მახვილაძე, ჯ. შარიქაძე. Математики-механики и инженеры-механики Грузии XX века. Универсал. 2006წ. 112 ст..

მ. მიქელაშვილი. ბიბლია ეკონომიკური კატეგორიები. სიტყვა. 2013წ. .

A.Aburdjabia, T.Museliani, Sh.Nachkebia, N.Nikuradze. Negation and Negation of Negation In Electrodynamics. . 2007წ. .

ქ. პავლიაშვილი. Matter of dispute of so caaled “The French Church” of Gori among Vatican,Georgia,Russia and Armenian-Gregorian Churchies (XVIII and I part of XIX century),jour.”Ovidious”,#21,Constanta)Romania),. . 2017წ. .

Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В.. Целевые продукты и термодинамический анализ систем “ B – O – N – C ” и “ Si – O – N – C ”.. Издательский дом “Технический Университет.” Тбилиси .239 с. . 2009წ. 978-9941-14-424-0.

ნ. მუხიგულაშვილი, გოცაძე მ. ა., ხითარისშვილი გ. ნ.. Способы повышения надежной работы устройств переездной сигнализации на двухпутном участке железной дороги, оборудованной кодовой авто-блокировки . Тезисы докладов респу-бликанской научно-практической конфере-нции молодых ученых, специалистов и работников произво-дства под девизом - „Наука-практике»--с.291 . -1984წ. .

ნ. ლოლაძე, მ.წეროძე. ალმასის სინთეზის ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები Me-C სისტემაში . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2017წ. 9789941208843.

მ. წეროძე, ლოლაძე ნ.. ალმასის სინთეზის ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები Me-C სისტემაში . ”ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2017წ. 9789941208843.

ნ. მუხიგულაშვილი, თევზაძე ზ., ნიკიტინი.. Анализ содержания труда узловых диспетчеров. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული. # 2(395), თბილისი.. 1993წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. Разработка и внедрение ус-тройств технического диаг-ностирования для элементов станционных систем авто-матики.. სამეცნიერო- კვლევითი თემის ანგარიში. თბილისი.. 1991წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. Математическая модель информативных признаков рельсовой цепи при повреж-дении изолирующего стыка. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული # 6(379) , თბილისი.. 1991წ. .

М. Церодзе, Н. Т. Лоладзе. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Ме-С . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-403-5.

Церодзе М.П.. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Ме-С . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-403-5.

Н.Лоладзе. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Ме-С . “Технический Университет”,. 2009წ. 978-9941-14-403-5.