მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ე. ბარათაშვილი. ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე თეორიები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. გამომცემლობა "რუბიკონი" 5.0 ნ.თ.. 2000წ. .

ჯ. დოჭვირი, ადამია რობერტი. ელექტროამძრავების უკუკავშირებიანი სისტემების მართვა. საქ. მეცნ. აკად. გამომც. "მეცნიერება". 2008წ. 978-9941-0-0557-2.

გ. კოხრეიძე. ელექტროენერგეტიკული სისტემის საიმედოობისა და რეჟიმების ოპტიმიზაცია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2000წ. .

დ. ჩომახიძე, ი.შალამბერიძე, თ.ცაბაძე. ელექტროენერგიის ტარიფების დადგენისა და რეგულირების მრავალვარიანტული მოდელი განუსაზღვრელობის პირობებში. "დეგაპრინტი". 2010წ. .

დ. ჯაფარიძე. ელექტროენერგიის ტარიფის ზრდაზე მოქმედი ფაქტორები და მისი შემცირების გზები.. . 2006წ. 60 გვ..

ფ. წოწკოლაური, რ.აბულაძე. ელექტრონული ბიზნესი. უნივერსალი. 2016წ. .

ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების კონსტრუირების ტექნოლოგიური საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2017წ. .

მ. რუხვაძე. ელექტრული სისტემების მდგრადობა. "უნივერსალი". 2009წ. 978-9941-12-471-6.

დ. ჩომახიძე. ენერგეტიკის მდგრადი განვითარების რეგულირების პრინციპები. "უნივერსალი". 2012წ. 978-9941-20-101-1.

ო. ფურცელაძე, გ. აბულაშვილი. ენერგოდაზოგვა სამრეწველო საწარმოებში. საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი ენერგომენეჯერის ბიბლიოთეკა. 2001წ. .

ო. ფურცელაძე, გ. აბუაშვილი. ენერგოდაზოგვა საცხოვრებელ და საზოგადოებრივ შენობებში. საქართველოს ენერგოეფექტურობის ცენტრი ენერგომენეჯერის ბიბლიოთეკა. 2001წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ფრანგიშვილი არჩილ, სამხარაძე რომან. ენერგოსისტემების მართვის ექსპერტული სისტემების აგების თეორია. მეცნიერება, თბილისი, 2002 წ., 285 გვ. 2002წ. .

რ. სამხარაძე. ენერგოსისტემების მართვის ექსპერტული სისტემების აგების თეორია. „მეცნიერება“. 2002წ. 99928-893-5-7.

ჰ. კუპრაშვილი. ეროვნული უსაფრთხოება თუ ეროვნული უშიშროება?! . უნივერსალი. 2014წ. ISBN 978-9941-22-407-2.

ს. სიგუა. ესთეტიკა და ხელოვნება XX საუკუნის კულტურაში. გამომც.”ტექნიკური უნივერსიტეტი” 101 გვერდი. 2007წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. ესთეტიკა და ხელოვნება XX საუკუნის კულტურაში. . 2007წ. 85 გვერდი.

ვ. აბულაძე. ვეკუა. . 0წ. .

ე. გვენეტაძე, ი. კვესელავა. ზოგადტერმინოლოგიური ლექსიკონი II ნაწილი (ზოგადტექნიკური და საინჟინრო-საინფორმაციო ტერმინების სასწავლო-სამეცნიერო ლექსიკონი) . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი, „მეცნიერება”,. 0წ. 2012. უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-5112-8 383 გვ..

ნ. შავიშვილი. თრიალეთის მთიანი მასივის კლიმატურ – რეკრეაციული რესურსები და ტურისტული პოტენციალის შეფასება. 2009,ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის გამომცემლობა. 2009წ. .