მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2224 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ლანჩავა, კუკური წიქარიშვილი. წყალტუბოს (პრომეთეს) მღვიმური სისტემა . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2016წ. ISBN 978-9941-13-527-9.

ო. ლანჩავა. წყალტუბოს (პრომეთეს) მღვიმური სისტემა . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2016წ. ISBN 978-9941-13-527-9.

ნ. ხაზარაძე. წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული ძიებანი. . 2009წ. .

რ. ცხვედაძე. წყვეტილმახასიათებლიანი ფილებისა და გარსების გაანგარისების ვარიანტები. სტუ. თბილისი. 2004წ. .

ნ. მექვაბიშვილი. წყლის გაწმენდა რადიაქტიური და სხვა მავნე დამაბინძურებლებისაგან. ``უნივერსალი``. 2009წ. 100 გვ..

ბ. ჭურჭელაური, გველესიანი ყირიმლიშვილი ციხელაშვილი მეტრეველი. წყლის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2009წ. ISSN 1512-3936, #2 (13) .

ზ. გასიტაშვილი, გ.ჯერენაშვილი. წყლის მიწოდების სისტემაში ნაკადგანაწილების მართვის და სცენარების სიტუაციური ანალიზის მათემატიკური მოდელები. მეცნიერება, თბილისი, 2000წ.,. 225 გვ.. 2000წ. .

ზ. ციხელაშვილი, გ.ჯერენაშვილი,ზ.გასიტაშვილი, ა.გრიგოლიშვილი. წყლის მიწოდების სისტემებში ნაკადგანაწილების მართვის და სცენარების სიტუაციური ანალიზის მათემატიკური მოდელები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ა.ფრანგიშვილის რედაქციით. თბილისი"მეცნიერება", გვ.225. 2000წ. SBN 99928-51-47-3.

ნ. კიკაჩეიშვილი, კიკაჩეიშვილი გივი. წყლის მიწოდებისა და განაწილების სისტემების ოპტიმიზაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

დ. კერესელიძე, მაია ბლიაძე. წყლის ობიექტებზე რეკრეაციის ზემოქმედების გეოგრაფიულ-ეკოლოგიური ასპექტები. ქართული წიგნის სახლი. 2008წ. 978-99940-936-0-1.

ჯ. ფანჩულიძე, ზ. ტყეშელაშვილი. წყლის რესურსები და წყალთა მეურნეობა. პრაქტიკული ჰიდრომელიორაცია. საქ. შსს სტამბა. 1996წ. უაკ 551 : 627.

ი. ყრუაშვილი. წყლისმიერი ეროზიული პროცესების პროგნოზირება და ეკოლოგიური ამოცანების საინჟინრო გადაწყვეტის მეთოდები. გამომცემლობა "განათლება", თბილისი, 71 გვ.. 1996წ. .

ი. გოგუაძე. ჭაბურღილის მშენებლობის დროს გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები და ბურღვის ინოვაციური, ტექნიკურ-ტექნოლოგიური საშუალებები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. 978-9941-14-031-0.

ა. კურატაშვილი. ხალხის გენოციდეს აღმოფხვრის გზები ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში. თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2012წ. ISBN 978-9941-0-4566-0.

ა. კურატაშვილი. ხალხის ინტერესების უზენაესობის თეორია. პრინციპულად ახალი მეცნიერული მიმართულება და მმართველობითი სამართლის, ჭეშმარიტად ადამიანური საზოგადოების სამართლებრივი სისტემისა და მთლიანად სოციალურ-ეკონომიკურ მეცნიერებათა სისტემაქმნადი თეორია . თბილისი: საერთაშორისო გამომცემლობა "პროგრესი". 2003წ. ISBN 99928-858-0-7.

გ. ყურაშვილი, ჩეჩელაშცილიმ., ბოლქვაძე ა.. ხელმომჭირნე წარმოება, როგორც პროდუქციის ხარისხისა და საწარმოო დანახარჯების ამაღლების მექანიზმი. სტუ. II საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია" გლობალიზაცია და ბიზნესის თანამედროვე გამოწვევები" . 2018წ. .

გ. გოგიჩაიშვილი, ი. ქართველიშვილი. ხელნაწერი სიმბოლოების ამოცნობის ავტომატიზებული სისტემა. თბილისი, "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. 99040-48-11-2.

თ. ჭანტურია. ხელოვნების დაარქიტექტურული გარემოსთანაზიარება. სამეცნიერო –ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. №1(24) 2012.

დ. ფოცხვერაშვილი. ხელოვნების ისტორიის ფილოსოფია, სოციოლოგია, კულტუროლოგია, ფსიქოლოგია. . . 2008წ. 142 გვერდი.

დ. ფოცხვერაშვილი. ხელოვნების ფილოსოფიის ზოგიერთი საკითხისათვი. . 2010წ. 241 გვერდი.