მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. წიგნი: გიორგი მელიქიშვილი - 90, ბიოგრაფია. . 2008წ. თბილისი, 102 გვ..

ა. სულაძე. წიგნში: თბილისის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები.რეგიონული ნავთობგაზიანობა. გვ.155-163, 165-170 . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია, საქ. ტექნ. უნივერ., საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. თბილისი. . 2012წ. .

ა. სულაძე. წიგნში: საქართველოს ბუნებრივი რესურსები, ტ.1. სათბობ-ენერგეტიკული ნედლეული. გვ. 380-415. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემია, საქ. ტექნ. უნივერ., საქ. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. თბილისი. . 2015წ. .

გ. ჩიკოიძე. წინადადების სტრუქტურის განმსაზღვრელი ერთეულების სემანტიკა. უნივერსალი. 2015წ. ASBN 978-9941-22-673-1.

ვ. სადრაძე, კახიანი კ., ღლიღვაშვილი ე., სადრაძე თ.. წინაპართა გზავნილი. „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. ISBN 978-99941-14-454-7.

თ. ხოხობაშვილი, სადრაძე ვაჟა, კახიანი კახა, სადრაძე თამარი, ღლიღვაშვილი ელგუჯა. წინაპართა გზავნილი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-454-7.

კ. ფხაკაძე. წინარე ზმნური სემანტიკური ერთეულის ცნება, პირის ნიშანთა საკითხი, ინტეგრალური და არაინტეგრალური გაგების ზმნური სიტყვა-შინაარსები და ქართული ზმნის არასრული ანუ პირველი სემანტიკური კლასიფიკაცია. ჟურნალის „ქართული ენა და ლოგიკა“ დამატებითი გამოცემა „ძირითადი და დამხმარე სახელმძღვანელოები თანამედროვე მათემატიკურ ენათმეცნიერებაში“, „უნივერსალი“ . 2004წ. ISSN, N1, (ქართულად), 72-152.

გ. ბერიკელაშვილი, დ. ნატროშვილი, გ. სამსონაძე. წრფივი ალგებრისა და დისკრეტული მათემატიკის ელემენტები, 398 გვ. . „ტექნიკური უნ-ტი“, თბილისი . 2014წ. ISBN 978-9941-20-472-2.

მ. ვართანოვი. წყალთა მეურნეობის ეკონომიკის საფუძვლები. ელექტრონული ვერსია სტუ ბიბლიოთეკა CD-4644. 2018წ. .

ბ. ჭურჭელაური, ციხელაშვილი ხატიური. წყალმომარაგების სისტემების ფუნქციონირების ხარისხის შეფასება და პროგროზირება დესკრიფციული მოდელირების საფუძველზე. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2009წ. ISSN1 512-3936, #14 .

ბ. ჭურჭელაური, ზ. ციხელაშვილი, გ.ჩიტიშვილი, მ.ხუბუტია. წყალმომარაგების ტექნიკურ სისტემებში გადაწყვეტილებათა მიღების არამკაფიო მოდელები. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2012წ. ISSN1 512-3936, . #4.

ო. ლანჩავა, კუკური წიქარიშვილი. წყალტუბოს (პრომეთეს) მღვიმური სისტემა . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2016წ. ISBN 978-9941-13-527-9.

ო. ლანჩავა, კუკური წიქარიშვილი. წყალტუბოს (პრომეთეს) მღვიმური სისტემა . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2016წ. ISBN 978-9941-13-527-9.

ო. ლანჩავა. წყალტუბოს (პრომეთეს) მღვიმური სისტემა . ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2016წ. ISBN 978-9941-13-527-9.

. წყაროთმცოდნეობითი და ისტორიოგრაფიული ძიებანი. . 2009წ. .

რ. ცხვედაძე. წყვეტილმახასიათებლიანი ფილებისა და გარსების გაანგარისების ვარიანტები. სტუ. თბილისი. 2004წ. .

ნ. მექვაბიშვილი. წყლის გაწმენდა რადიაქტიური და სხვა მავნე დამაბინძურებლებისაგან. ``უნივერსალი``. 2009წ. 100 გვ..

ბ. ჭურჭელაური, გველესიანი ყირიმლიშვილი ციხელაშვილი მეტრეველი. წყლის დაბინძურების ხარისხის დესკრიფციული მოდელირება. ს.ტ.უ. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `მშენებლობა~ . 2009წ. ISSN 1512-3936, #2 (13) .

ზ. გასიტაშვილი, გ.ჯერენაშვილი. წყლის მიწოდების სისტემაში ნაკადგანაწილების მართვის და სცენარების სიტუაციური ანალიზის მათემატიკური მოდელები. მეცნიერება, თბილისი, 2000წ.,. 225 გვ.. 2000წ. .

ზ. ციხელაშვილი, გ.ჯერენაშვილი,ზ.გასიტაშვილი, ა.გრიგოლიშვილი. წყლის მიწოდების სისტემებში ნაკადგანაწილების მართვის და სცენარების სიტუაციური ანალიზის მათემატიკური მოდელები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის ა.ფრანგიშვილის რედაქციით. თბილისი"მეცნიერება", გვ.225. 2000წ. SBN 99928-51-47-3.