მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. დოხნაძე. კვლევის მეთოდები სამხედრო გეოგრაფიაში. გამომცემლობა "ლეგა". 2007წ. 76გვ. .

მ. დავითაია. კიშო კუროკავას არქიტექტურული კონცეფციები და ქართული არქიტექტურის პარადიგმები", ავტორეფერატი. გამომცემლობა "ნეკერი". 2004წ. .

ვ. სამხარაძე. კოლხეთის დამშრობი ქსელის მოწყობის მექანიზაცია. ”მეცნიერება. 2004წ. 144 გვ..

ზ. გასიტაშვილი, მ.კიკნაძე, გ.კირცხალია. კომპიუტერული ქსელის მოდელირების მეთოდოლოგიური საფუძვლები . monografia, © sagamomcemlo saxli ,,teqnikuri universiteti’’, . 2013წ. ISBN 978-9941-20-345-9 .

გ. ჯოლია. კრეატიული განვითარება: განათლება, ცოდნა, ქმედება. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016წ. 978-9941-20-657-3.

ი. გელენავა. კულტურული მემკვიდრეობა აფხაზეთში. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. .

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე. მაგისტრალური ნავთობსადენები, გაზსადენები და მიწისქვეშა გაზსაცავები (დაპროექტება, მშენებლობა და ექსპლუატაცია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-294-9.

გ. გავარდაშვილი. მდინარე დურუჯის აუზში ეროზიულ-ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მათი საწინააღმდეგო ახალი საინჟინრო-ეკოლოგიური ღონისძიებები. 2003. 2003წ. .

ი. კვესელავა. მე-20 საუკუნის 20-იანი წლების საქართველოს ისტორიის ფურცლებიდან. თბილისი, გამომცემლობა ,,მეცნიერება’’. 0წ. .

ნ. ბერაია, ე. გვარამია. მეორე და მესამე რიგის როტატაბელური გეგმების თვისებების კვლევა ექსპერიმენტის შეცდომების პირობებში . თბილისი: ტექნიკური უნივერსიტეტი, 157 გვ. 2013წ. 978-9941-20-319-0.

ქ. მახაშვილი, დეკანოზი ლევან მათეშვილი, ლელა ბოქოლიშვილი. მეცნიერი მღვდელმთავარი. თბილისი, `ტექნიკური უნივერსიტეტი~. 0წ. .

მ. დარჩაშვილი. მიხაკო წერეთელი: ნაციონალიზმის ძირითდი ცნებების შესახებ,. . 2013წ. .

ნ. გელაძე, ლ. კლიმიაშვილი. მოდიფიცირებული ადსორბენტის დამზადების მეთოდოლოგია სასმელი წყლის მაღალი ხარისხის უზრუნველსაყოფად . (მონოგრაფია). საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2009წ. .

ლ. მეტრეველი. მომავალი პედაგოგ-ფსიქოლოგების პროეფსიული უნარების ფორმირება თამაშის ტექნოლოგიის საფუძველზე. ბათუმი. 2012წ. .

ზ. მიქაძე, ც. ნამჩევაძე, თ. ჭუმბურიძე. მონოგრაფია: მასობრივი მომსახურების გამოთვლითი სისტემების ანალიზი.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-0041-14-908-5.

ვ. დავითაია. მონუმენტები, მემორიალები, მცირე არქიტექტურა. რუსულ და ინგლისურ ენებზე. 2004.. გამომცემლობა "საარი". 2004წ. ISBN 99940-29-34-7.

ფ. წოწკოლაური. მოტივაცია მენეჯმენტის ფუნქცია. საუნჯე. 2012წ. .

გ. აბაშიძე. მოწმის იმუნიტეტი სისხლის სამართლის პროცესში. . ბათუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2009წ. .

ი. ხართიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, ს. ბლიაძე. მრავალფენოვანი ფორფიტების და გარსების სიმტკიცეზე ანგარიშის ავტომატური სქემა. სტუ–ს გამომცემლობა . 2007წ. .

ზ.ქარუმიძე. მსუბუქი ბეტონის მიღება დურუჯის თიხა–ფიქლის გამოყენებით. . 2008წ. ISBN 978-9941-0-0892-4.