მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.ხართიშვილი, მ.ხომერიკი. მუნიციპალური სისტემების მგრადი განვითარება. პრობლემები და მოდელები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 293 გვ.. 2009წ. .

თ. ჯიშკარიანი. მყარი სათბობის გაზიფიკაციის პროცესის კომპიუტერული მოდელირება. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2013წ. 978-9941-20-299-5.

თ. ჯიშკარიანი, გ. არაბიძე. მყარი სათბობის წვის პროგრესული ტექნოლოგიები და ენერგეტიკის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი\". 2007წ. ISBN 978-99940-957-0-4.

რ. პატარაია. მშენებლობის ეკონომიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექ¬ტი-ვები. თბილისი,მეცნიერება. 0წ. 2010 ISBN 978-9941-0-3027-7 375 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2010წ. 376გვ. .

გ. მაღალაშვილი, ო. ფარესიშვილი, გ. გობეჩია, ნ. მირიანაშვილი. მცხეთა-მთიანეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2011წ. 375 გვ..

ს. დადუნაშვილი. ნანოტექნოლოგიების შესავალი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი, 2002. 112 გვ.. 0წ. 99928–901–5–0.

რ. მიშველაძე. ნარკვევები თანამედროვე პოლიტიკასა და კულტურაზე რევაზ მიშველაძის ,,რჩეულ თხუზლებათა ოცდახუთტომეულის მე-17, მე-18, მე-19, მე-20, 21- ე და 22-ე ტომები.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2014წ. .

ა. ასათიანი. ნარკვევები ქრისტიანული პედაგოგიკის ისტორიიდან, ტომი 1. გამომცემლობა ,,პედაგოგიკა". 2007წ. ISBN 99928-11-87-0.

გ. არაბიძე, ნ. არაბიძე, ო. კიღურაძე, თ. ჯიშკარიანი, ვ.ჯამარჯაშვილი, შ.ზარანდია. ნარჩენი ბიომასის ენერგეტიკული პოტენციალი საქართველოში(კადასტრი). საგამომცემლო სახლი,,ტექნიკური უნივერსიტეტი",თბილისი,2013.. 2013წ. 978-9941-20-211-7.

ნ. მახვილაძე, ნ.ჩხაიძე. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, განვითარების ინფორმაციული კვლევა, მსოფლიო სტატისტიკა). ტექინფორმი. 2010წ. .

ნ. ჩხაიძე, ნ,მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი. ნატურალური აბრეშუმის წარმოება (ისტორია, ტექნოლოგია, მსოფლიო სტატისტიკა). ტექინფორმი (დეპონირებული სამუშაო).2010წ.დეპონირების N 063/10.გვ.82 . 2010წ. .

ნ. მაჭავარიანი, გ. ყიფიანი. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება. განათლების სამინისტროს გამომცემლობა, . 2005წ. 99940-36-39-4.

ნ. მაჭავარიანი. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება . საკანდიდატო დისერტაციის ავტორეფერატი. 2001წ. .

გ. ყიფიანი, ნ. მაჭავარიანი. ნატურალური აბრეშუმის ხარისხისა და შრომის პირობების გაუმჯობესება. თობალისი. 2005წ. .

ლ. იტრიაშვილი. ნიადაგგრუნტების თვისებები, წყლის შებმულობის ენერგეტიკა,კლასიფიკაცია და განსაზღვრის მეთოდები.”მეცნიერება”, 182 გვ.. . 2007წ. .

ლ. იტრიაშვილი. ნიადაგგრუნტების თვისებების მიზნობრივი მართვა. ”მეცნიერება”. 325 გვ.. . 2005წ. 99940-0-283.

ვ. შუბითიძე. ნიკო ნიკოლაძე - კაცი სახელმწიფო. გავაზი. 2013წ. 978-9941-9276-5-2.

ნ. ჟველია. ოდიშის (სამეგრელოს) სამთავრო XVI-XIX საუკუეებში (შიდა ქართული და საგარეო ურთიერთობანი). გამომცემლობა „ინოვაცია“. 2012წ. .