მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ყიფიანი, მ. გარდაფხაძე, თ.გარდაფხაძე. ორმაგი სიმრუდის მქონე გეომეტრიულად არაწრფივი მრავალფენოვანი გარსების დეფორმაციისა და მდგრადობის საკითხები. პროფ. გ. ყიფიანის რედაქციით. . 2004წ. .

ე. გვენეტაძე. ოფეთის, წიაღუბნის, ნოღის, ბარსაჯავახოს, დაფნარის, ქორეთისუბნის (ვაზისუბანი), ქვაყუდის (გორმაღალი), ტოლების, ჭოკნარის (წოგნარის), ნიგორზღვის ეკლესიების ისტორიიდან. ფავორიტი სტილი. 2016წ. ISBN 978-9941-0-8579-6.

მ. დარჩაშვილი. პარტიული პლატფორმების ანალიზი: საქართველოს პარტიული პროგრამებისა და საპროგრამო განაცხადების შედარებითი კვლევა (2008-2012 წწ.). . 2013წ. .

რ. სამხარაძე. პეტრის ქსელები კომპიუტერულ სწავლებაში. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2007წ. 978-99940-57-93-1.

ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. პიარის პოლიტიკური ანატომია . გამომცემლობა ცოდნა. 2011წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. პიკასო. ნეკერი, 2011. წ. 145 გვერდი.

მ. გურამიშვილი. პოლიტიკური სისტემების,პოლიტიკური კულტურების,პოლიტიკური პროცესების შედარებითი ანალიზი. ფორმა. 2013წ. ISBN-9789941057-87-8.

ლ. კაპანაძე. პოპულიზმი ქართულ პოლიტიკაში. საგამომცემლო სახლი" ინოვაცია". 2011წ. ISBN-978-9941-9243-0-9.

დ. ფოცხვერაშვილი. პოსტიმპრესიონიზმი - 130 გვერდი. გამომც. ”ნეკერი”. 2015წ. .

ნ. კუციავა, მ.დემეტრაძე. რ. ჩაგუნავა. . პრაქტიკული ქიმიის მიღწევები დასავლეთ საქართველოში (XVII ს-ის I ნახევარი). სტუ. კერამიკა. 2016წ. ტ.19. (37).

ნ. მაისურაძე. პროგრესის უწყვეტობის საფუძველი-სიცოცცხლისადმი სიყვარულის ფილოსოფია. . 2007წ. 978-9941-0-0017-1.

გ. აბაშიძე. პროკურორი გამოძიების სტადიაზე. . გამომცემლობა - `უნივერსალი~, თბილისი, . 2012წ. 978-9941-17-784-2.

ა. ასათიანი. პროფესიულ–ტექნიკური განათლება საქართველოში. საქრთველოს სახალხო განათლების სამინისტროს სამეცნიერო–მეთოდური ცენტრი. 1990წ. ISBN 99940-0-718-1.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ. ჟორდანია. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. თბილისი, „მეცნიერება”,. 0წ. 2011. უაკ15.2.1. ISBN 978-9941-0-3860-0 285 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. რაჭა-ლეჩხუმის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2011წ. 288გვ..

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მამა მიქაელ მაჭარაძე, მ.კიკნაძე. რეგიონის მდგრადი განვითარების კვლევის მეთოდოლოგიის დამუშავება. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 395 გვ. . 2013წ. ISBN 978-9941-20-371-8.

ე. ბარათაშვილი. რეგიონის რესურსული პოტენციალი და მისი გამოყენების ეფექტიანობა საბაზრო პირობებში. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის გამომცემლობა. 5.0 ნ.თ.. 2000წ. .

ე. ბარათაშვილი. რეგიონული ეკონომიკური პოლიტიკა. ივ.ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის გამომცემლობა.. 2002წ. .

რ. სამხარაძე, ლია გაჩეჩილაძე, მარინე ქურდაძე. რიგების თეორიის გამოყენება კომპიუტერულ სწავლებაში. სტუ-ს "IT-კონსალტინგის სამეცნიერო ცენტრი". 2017წ. ISBN 978-9941-0-9643-3.

გ. ყიფიანი, კ. მახვილაძე, ი. ჯინჭარაძე, ლ. მახვილაძე. რკინა ბეტონის დიდმალიანი გადახურვების აგების ახალი ტექნოლოგიები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .