მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. ჯანუყაშვილი. სამოქალაქო სამართალწარმოების პრინციპები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტის სამართლის დეპარტამენტის რეკომენდაციით. 2013წ. .

А. Сакварелидзе. სამშენებლო კომპოზიციური მასალების მექანიკის ზოგიერთი ამოცანა. "მეცნიერება". 1998წ. 99928–51–74–0.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები . . 2004წ. 304 გვ..

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი.ცინცაძე, ქ. მხარაძე. სამცხე-ჯავახეთის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. ”მეცნიერება”. 2004წ. B1502010000/M(607)(06) 2004. 304 გვ..

მ. ზუბიაშვილი. სარკინიგზო გადაზიდვების მენეჯმენტის ოპტიმიზაციის პრობლემები და მათი გადაჭრის მიმართულებები.. "უნივერსალი" . 2009წ. 978-9941-12-498-3. გვ. 156.

ზ. გასიტაშვილი, ფრანგიშვილი არჩილ, აბულაძე ინგა. სატრანსპორტო ნაკადების მართვისა და დაგეგმარების კომპიუტერული ტექნოლოგიები. სტუ, 236 გვ.. 2007წ. .

თ. ჩანტლაძე. საუბარი რიცხვებზე.. ”უნივერსალი”. 2007წ. .

დ. ჩომახიძე, ავტორთა კოლექტივი ო.ქუცნაშვილის ხელმძღვანელობით. საქართველო-2050 განვითარების სტრატეგია. "მერიდიანი". 2015წ. 978-9941-25-134-4.

ა. ლორია, ავტორთა კოლექტივი, რედ. პროფ. ვ. ლორია. საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსისი კომენტარი. "მერიდიანი:, თბილისი. 2007წ. .

დ. ჩომახიძე, ავტორთა კოლეკტივი აკადემიკოს ირაკლი ჟორდანიას ხელმძღვანელობით. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (2 ტომი). "საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის სტამბა". 2015წ. 978-9941-0-8386-0.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. საქართველოს ბუნებრივი რესურსები (ორტომეული). საქ. მეცნ. აკადემია საქ. ტექნ. უნივერს. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრ. რეს. შემსწ. ცენტრი, თბილისი, . 0წ. 2016, უაკ 330 15 (47.93) ISBN 978-9941-0-8386-0 ISBN 978-9941-0-8387-7 VI თავი გვ.543–793 1173 გვ..

ა. საყვარელიძე, ქუცნაშვილი ომარ. საქართველოს განვითარების სტრატეგია–სამშენებლო ინდუსტრია. "მერიდიანი". 2015წ. 978–9941–25–134–4.

ვ. ფადიურაშვილი. საქართველოს ეკოლოგიური მდგომარეობის ინფორმაციული მიმოხილვა. საქართველოს მეცნიერებათა აკდემია. 2010წ. .

ვ. ფადიურაშვილი. საქართველოს ეკოლოგიური მდგომარეობის ინფორმაციული მიმოხილვა. 2010 წ.. წ. .

დ. ჩომახიძე, ავტორთა კოლექტივი რ.ასათიანის ხელმძღვანელობით. საქართველოს ეკონომიკა. "სიახლე". 2012წ. 978-9941-9134-2-6.

დ. ჩომახიძე. საქართველოს ენერგეტიკა: ეკონომიკა, რეგულირება, ტერმინოლოგია, სტატისტიკა.. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2014წ. 978-9941-20-491-3.

დ. ჩომახიძე, null. საქართველოს ენერგეტიკული ბალანსი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. 99940-57-55-3.

დ. ჩომახიძე, თ.გველესიანი. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება. "უნივერსალი". 2011წ. 978-9941-17-136-9.

ი. გელენავა, თამაზ ბერაძე, ბეჟან ხორავა, ლია ახალაძე, ჯემალ გამახარია, დაზმირ ჯოჯუა, თეიმურაზ გვანცელაძე, ბეჟან ხორავა და სხვ,. საქართველოს ისტორიის საკითხები. (აფხაზეთი უძველესი დროიდან დღემდე). მერიდიანი. 2007წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები (1970-1990) წიგნი 1. თბილისი. 2004წ. .