მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები. ტერიტორიული და სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური მოწყობის ასპექტები. წიგნი III. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2016წ. ISBN 978-9941-22-825-4.

ი. კვესელავა. საქართველოს ისტორიის ქრონიკები. წიგნი IV. საკონსტიტუციო პარადოქსები.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი,. 2016წ. .

ა. ლორია, ავტორთა კოლექტივი, რედ. პ. ტურავა. საქართველოს კონსტიტუციის კომენტარი (თავი მეორე, საქართველოს მოქალაქეობა, ადამიანის ძირითადი უფლებანი და თავისუფლებანი). "პეტიტი", თბილისი. 2013წ. .

რ. პატარაია, ო. სოლომონია, ნ. ცაბაძე, მ. დადიანი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი. ენერგეტიკის ინსტიტუტი. 2006წ. .

კ. იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავები და მათი ზემოქმედება გარემოზე. . 2010წ. 340.

ი. იორდანიშვილი, კონსტანტინე იორდანიშვილი. საქართველოს მთის წყალსაცავები და მათი ზემოქმედება გარემოზე. უნივერსალი. 2010წ. .

ი. კვესელავა. საქართველოს პოლიტიკური ისტორიის ნარკვევები (მე-20 - 21-ე საუკუნეები). თბილისი. 2009წ. .

ნ. რურუა, ბ.ბრეგაძე. საქართველოს რკინიგზის განვითარების ძირითადი მიმართულებები და აქტუალური პრობლემები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 381 გვ.. 2013წ. ISBN 978-9941-20-208-7.

მ. სვანიძე, გ.ტყეშელაშვილი. საქართველოს სამხედრო ეკონომიკის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები. გამომცემლობა "სახლი” ტექნიკური უნივერსიტეტი ; 195 გვერდი. 2011წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, მ. სვანიძე. საქართველოს სამხედრო ეკონომიკის თანამედროვე მდგომარეობა და განვითარების ძირითადი მიმართულებები. . 2011წ. 9789941034923. 196 გვ..

ი. კვესელავა. საქართველოს სახელმწიფოებრივ-პოლიტიკური პარადიგმები და დილემები.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2014წ. ISBN 978-9941-22-294-8.

გ. დოხნაძე, ლ.დოხნაძე. საქართველოს სახელმწიფოებრივი პრობლემები სამხედრო გეოგრაფიაში. თბილისის უნივესიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. 40გვ. 2005.

ე. გვენეტაძე, ზ. კალანდია. საქართველოს უახლესი ისტორიის დოკუმენტური მასალები. ტ. I. მერიდიანი. 2011წ. 978-9941-10-448-0.

ე. გვენეტაძე, ზ. კალანდია. საქართველოს უახლესი ისტორიის დოკუმენტური მასალები. ტ. II. მერიდიანი. 2011წ. 978--9941-10-449-7.

ი. კვესელავა. საქართველოს უახლესი ისტორიის ქრონიკები, ზ. გამსახურდია - დისიდენტი პრეზიდენტი მოწამე. თბილისი. 2008წ. ISBN 978-9941-0-0021-8.

მ. ვართანოვი, თ.სტურუა. საქართველოს წყლის რესურსები და სარწყავი სისტემების ოპტიმალური მართვა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, წყალთა მეურნეობის და საინჟინრო ეკოლოგიის ინსტიტუტი. 2005წ. 99940-0-430-1.

ნ. ბოჭორიშვილი. საშენი და მოსაპირკეთებელი მასალების წარმოების ტექნოლოგიის კვლევა და სრულყოფა. . 2006წ. 660 გვ..

გ. აბაშიძე. სახელმწიფო ბრალდების მხარდაჭერისათვის მომზადების ტაქტიკა და მისი დაგეგმვა.. ბათუმის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, . 2009წ. 978-9941-409-34-9.

გ. აბაშიძე. სახელმწიფო ბრალმდებელი პირველი ინსტანციის სასამართლოში. . გამომცემლობა _ `ინოვაცია~, თბილისი, . 2009წ. 978-9941-9099-4-8.

ვ. სონღულაშვილი. სახელმწიფოსა და ეკლესიის სამართლებრივი ურთიერთობა XI-XII საუკუნეების საქართველოში. უნივერსალი. 2015წ. ISBN/ISSN.