მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

D. Natroshvili, M.Svanadze, A.Djagmaidze. Problems of the linear theory of elastic mixtures. Tbilisi University, Tbilisi. 1986წ. .

Д. Натрошвили, A. Djagmaidze, M. Svanadze. Problems of the linear theory of elastic mixtures. . Tbilisi University, Tbilisi, . 1986წ. .

თ. მებუკე. prozauli Janrebis struqturul-semantikuri klasifikacia. . universali. 2007წ. ISBN 978-99940-967-3-2.

S. Pagava, J. Shanahan, K. Eckerman, A. Arndt, C. Gold, P. Patton, M. Rudin, R. Brey, T. Gesell, V. Rusetski. Quality assurance methods and procedures used to verify consistency in calculated dose coefficients. Health physics. 2006წ. Vol. 90, No.1, pp. 74-80.

ს. ფაღავა, Shanahan J., Eckerman K., Arndt A., Gold C., Patton P., Rudin M., Brey R., Gesell T., Rusetski V., Pagava S.. Quality Assurance Methods and Procedures Used to Verify Consistency in Calculated Dose Coefficients.. Health Physics, vol. 90, №1, pp. 74-80, U.S.A., 2006. 2006წ. .

A. Kuratashvili. RADICAL WAYS TO OVERCOME GENOCIDE OF THE PEOPLE IN THE SPHERE OF HEALTH CARE. Tbilisi: International Publishing House "Progress". 2012წ. ISBN 978-9941-0-4566-0.

G. Nabakhtiani, et ol. Radioactive Waste: Sources, Management and Health Risk. Nova Science Publisher. 2014წ. USA.

G. Nabakhtiani, et ol. Radiological Accident in Lia, Georgia. International Atomic Energy Agency. 2014წ. Vienna, Austria.

ო. ვერულავა. ranguli kavSirebis Teoria – amocnobis procesebis modelireba. teqnikuri universiteti”. Tbilisi, 2004w.. 2004წ. .

G. Giorgobiani. Rearrangements of Series. J. Math. Sci., Springer (გადაცემული, 2017). 2017წ. .

Z. Garayanidze. REGIONAL ENERGY PROJECTS FOR GEORGIAN-RUSSIAN RELATIONS. . Caucasus & Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies.Volume 6 Issue 3 . 2012წ. .

ზ. გარაყანიძე. REGIONAL ENERGY PROJECTS FOR GEORGIAN-RUSSIAN RELATIONS. . Caucasus & Globalization. Journal of Social, Political and Economic Studies.Volume 6 Issue 3 . 2012წ. .

D. Chomakhidze, გ.კუბლაშვილი, ლ.მოსახლიშვილი. Renewable Energy of Georgia: Sources and Realization. LAMBERT academic publishing. 2018წ. 978-613-8-32770-7.

გივი კუბლაშვილი, ლევან მოსახლიშვილი, null. Renewable Energy of Georgia: Sources and Realization. LAMBERT academic publishing. 2018წ. 978-613-8-32770-7.

I. Kokolashvili, I. Shatilova, L. Rukhadze, I. Kokolashvili. Representatives of the family Hamamelidaceae in neogene of Georgia. Publishing Hous "UNIVERSAL". 2016წ. ISBN 978-9941-22-848-3.

M. Jikia. Right to Self-Determination Vs.Territorial Integrity. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2011წ. ISBN 978-9941-17-584-8.

ე. ელიზბარაშვილი. saqarTvelos hava. t. 5-Sida qarTli. H hidrometeorologiis instituti. 2015წ. ISSN:1512-0902.

ე. ელიზბარაშვილი. saqarTvelos klimaturi da agroklimaturi atlasi. saqarTvelos teqnikuri universitetis hidrometeorologiis instituti. 2011წ. .

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnobis informaciuli sistema (kvadrixeebis meTodebis gamoyenebiT). gamomcemloba `teqnikuri universireti”. 2001წ. Tbilisi,70 gv..

E. Binderi, Vaccaro Associates, Ronald Kidd. Scooby-Doo: The Haunted Carnival (Cartoon Classics) Hardcover. . 1995წ. ISBN-10: 1570361800.