მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

დ. გორგიძე, ნ. მახვილაძე, ჯ. შარიქაძე. Математики-механики и инженеры-механики Грузии XX века. Универсал. 2006წ. 112 ст..

მ. მიქელაშვილი. ბიბლია ეკონომიკური კატეგორიები. სიტყვა. 2013წ. .

A.Aburdjabia, T.Museliani, Sh.Nachkebia, N.Nikuradze. Negation and Negation of Negation In Electrodynamics. . 2007წ. .

Гогишвили А.Р., Саруханишвили А.В.. Целевые продукты и термодинамический анализ систем “ B – O – N – C ” и “ Si – O – N – C ”.. Издательский дом “Технический Университет.” Тбилиси .239 с. . 2009წ. 978-9941-14-424-0.

ნ. მუხიგულაშვილი, გოცაძე მ. ა., ხითარისშვილი გ. ნ.. Способы повышения надежной работы устройств переездной сигнализации на двухпутном участке железной дороги, оборудованной кодовой авто-блокировки . Тезисы докладов респу-бликанской научно-практической конфере-нции молодых ученых, специалистов и работников произво-дства под девизом - „Наука-практике»--с.291 . -1984წ. .

ნ. ლოლაძე, მ.წეროძე. ალმასის სინთეზის ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები Me-C სისტემაში . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", თბილისი. 2017წ. 9789941208843.

მ. წეროძე, ლოლაძე ნ.. ალმასის სინთეზის ფიზიკურ-ქიმიური ასპექტები Me-C სისტემაში . ”ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2017წ. 9789941208843.

ნ. მუხიგულაშვილი, თევზაძე ზ., ნიკიტინი.. Анализ содержания труда узловых диспетчеров. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული. # 2(395), თბილისი.. 1993წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. Разработка и внедрение ус-тройств технического диаг-ностирования для элементов станционных систем авто-матики.. სამეცნიერო- კვლევითი თემის ანგარიში. თბილისი.. 1991წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. Математическая модель информативных признаков рельсовой цепи при повреж-дении изолирующего стыка. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული # 6(379) , თბილისი.. 1991წ. .

М. Церодзе, Н. Т. Лоладзе. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Ме-С . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-403-5.

Церодзе М.П.. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Ме-С . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-403-5.

Н.Лоладзе. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Ме-С . “Технический Университет”,. 2009წ. 978-9941-14-403-5.

გ. ხეოშვილი. ,,ვასილი როზანოვი". ნეკერი. 2013წ. ISBN 978-9941-436-76-5.

. Generators of Shy Sets in Polish Groups. Nova Science Publishers, Inc., New York. 2011წ. 978-1-61728-030-6.

S. Pagava, Chelidze N., Dunker R., Kharashvili G., Pagava S., Rusetski V., null. Initiating a new independent radiological monitoring program in the Republic of Georgia.. Proceedings of 49th Annual Health Physics Society Meeting, Washington DC, U.S.A., July, 2004. 2004წ. .

K. Shengelia, Collective monograph edited by J. Žukovskis, K. Shaposhnykov. K.SHENGELIA- INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT TRENDS IN GEORGIA. INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS: MICROECONOMIC, MACROECONOMIC AND MESOECONOMIC LEVELS, Volume 1 . Recommended for publication by the Academic Council of Aleksandras Stulginskis University (26.12.2016); Kaunas, Lithuania . 2016წ. ISBN 978-9934-8643-1-5 .

S. Pagava, A.A.Burchuladze, S.V.Pagava, G.I.Togonidze, M.V.Avtandilashvili.. Radiocarbon and 11-year variations of cosmic rays. Radiocarbon, USA, 1993, vol. 35, No 3, p. 347-350.. 1993წ. .

S. Pagava, M.Avtandilashvili, A.Burchuladze jr., S.Pagava, Z.Robakidze, V.Rusetski, G.Togonidze.. Radiological Background of the Georgian Part of the Black Sea.. Proceedings of the International Symposium on Marine Pollutions, Monaco, 5-9 October 1998, IAEA, Vienna, 1999, pp. 338-339.. 1999წ. .

რ. თევზაძე, M. Mania, T. Toronjadze. Stochastic Control, Book chapter 28 , pp. 581-608.. Sciyo. 2010წ. .