მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1971 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. Generators of Shy Sets in Polish Groups. Nova Science Publishers, Inc., New York. 2011წ. 978-1-61728-030-6.

S. Pagava, Chelidze N., Dunker R., Kharashvili G., Pagava S., Rusetski V., null. Initiating a new independent radiological monitoring program in the Republic of Georgia.. Proceedings of 49th Annual Health Physics Society Meeting, Washington DC, U.S.A., July, 2004. 2004წ. .

K. Shengelia, Collective monograph edited by J. Žukovskis, K. Shaposhnykov. K.SHENGELIA- INTERNATIONAL BUSINESS DEVELOPMENT TRENDS IN GEORGIA. INNOVATIONS IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS: MICROECONOMIC, MACROECONOMIC AND MESOECONOMIC LEVELS, Volume 1 . Recommended for publication by the Academic Council of Aleksandras Stulginskis University (26.12.2016); Kaunas, Lithuania . 2016წ. ISBN 978-9934-8643-1-5 .

S. Pagava, A.A.Burchuladze, S.V.Pagava, G.I.Togonidze, M.V.Avtandilashvili.. Radiocarbon and 11-year variations of cosmic rays. Radiocarbon, USA, 1993, vol. 35, No 3, p. 347-350.. 1993წ. .

S. Pagava, M.Avtandilashvili, A.Burchuladze jr., S.Pagava, Z.Robakidze, V.Rusetski, G.Togonidze.. Radiological Background of the Georgian Part of the Black Sea.. Proceedings of the International Symposium on Marine Pollutions, Monaco, 5-9 October 1998, IAEA, Vienna, 1999, pp. 338-339.. 1999წ. .

რ. თევზაძე, M. Mania, T. Toronjadze. Stochastic Control, Book chapter 28 , pp. 581-608.. Sciyo. 2010წ. .

S. Pagava, A.Burchuladze, Robakidze. Z, Rusetski. V, Tsintsadze. D. Tbilisi Underground Laboratory.. . 1992წ. .

S. Pagava, Avtandilashvili M., Pagava S., Robakidze Z., Rusetski V., Togonidze G.. The Professional Oriented Regional Radioecological Collaboration of Southern Caucasian States.. NATO Science Series. IV. Earth and Environmental Sciences – Vol. 41. Dordrecht/Boston/London, 2004, pp. 225-229.. 2004წ. .

Р. Гогаладзе. Геметрические вопросы преобразований прикосновения в исследовании пространственных зубчатых зацеплений и их практические приложения . Г Т У Тбилиси 2009. 2009წ. ISBN 978-9941-0-1436-9 103 стр..

Е. Елизбарашвили. Ж. Д. Алибегова, Э. Ш.Элизбарашвили, Статистическая структура атмосферных осадков в горных районах . Гидрометеоиздат Ленинград. 1980წ. .

Т. Гиоргадзе, Гиви Цинцадзе, Маия Цинцадзе. Изучение инфракрасных спектров поглощения соединений с ХСN-группами. „Технический университет“, Тбилиси . 2017წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. К вопросу повышения надежной работы ограж-дающих устройств переезда на двухпутных участках железной дороги с двухсторонним дви-жением. . Межвузовский сборник научных трудов. Авто-матизация технологи-ческими процессами на ж.д. транспорте - Ростов на-Дону, РИИЖТ, . 1989წ. .

А. . Кураташвили. Проблемы научного творчества: политико-правовые и социально-экономические пути и механизмы их преодоления . Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2009წ. ISBN 978-9941-0-1556-4.

А. . Кураташвили. ПУТИ ИСКОРЕНЕНИЯ ГЕНОЦИДА НАРОДА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2012წ. ISBN 978-9941-0-4566-0.

А. . Кураташвили. Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц. Принципиально новое научное направление – необходимая научная основа защиты интересов человека и социально-экономического прогресса . Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2003წ. ISBN 99928-858-1-5.

А. . Кураташвили. Философия социальной цели. Принципиально новое научное направление – исходная теоретическая основа формирования и функционирования истинно человеческого общества и государства. Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2003წ. ISBN 99928-858-2-3.

null, В.Бурков В.Бурджанадзе И.Буркова Д.Горгидзе И.Горгидзе Г.Джавахадзе И.Хомерики. . Некоторые задачи управления корпоративными системами. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-57-92-4..

დ. გორგიძე, ნ. მახვილაძე, ჯ.შარიქაძე. Развитие математики, механики и инженерной - механики в Грузии. Технический университет. 2010წ. 247ст..

ნ. ტყემალაძე. Распознаваниe, классификация, оценки. “Мецниереба”, Тбилиси. 1990წ. .

Церодзе М.П., Дзидзишвили Ю.Г.. Физико-Химические Основы Получения и Применение Алмазкомпозиционных Материалов для Обработки Неметаллов. “Технический Университет”, Тбилиси . 2009წ. 978-9941-14-659-6.