მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

S. Pagava, A.Burchuladze, Robakidze. Z, Rusetski. V, Tsintsadze. D. Tbilisi Underground Laboratory.. . 1992წ. .

S. Pagava, Avtandilashvili M., Pagava S., Robakidze Z., Rusetski V., Togonidze G.. The Professional Oriented Regional Radioecological Collaboration of Southern Caucasian States.. NATO Science Series. IV. Earth and Environmental Sciences – Vol. 41. Dordrecht/Boston/London, 2004, pp. 225-229.. 2004წ. .

Р. Гогаладзе. Геметрические вопросы преобразований прикосновения в исследовании пространственных зубчатых зацеплений и их практические приложения . Г Т У Тбилиси 2009. 2009წ. ISBN 978-9941-0-1436-9 103 стр..

Т. Гиоргадзе, Гиви Цинцадзе, Маия Цинцадзе. Изучение инфракрасных спектров поглощения соединений с ХСN-группами. „Технический университет“, Тбилиси . 2017წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი. К вопросу повышения надежной работы ограж-дающих устройств переезда на двухпутных участках железной дороги с двухсторонним дви-жением. . Межвузовский сборник научных трудов. Авто-матизация технологи-ческими процессами на ж.д. транспорте - Ростов на-Дону, РИИЖТ, . 1989წ. .

А. . Кураташвили. Проблемы научного творчества: политико-правовые и социально-экономические пути и механизмы их преодоления . Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2009წ. ISBN 978-9941-0-1556-4.

А. . Кураташвили. ПУТИ ИСКОРЕНЕНИЯ ГЕНОЦИДА НАРОДА В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ . Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2012წ. ISBN 978-9941-0-4566-0.

А. . Кураташвили. Теория сбалансированности прав и ответственности должностных лиц. Принципиально новое научное направление – необходимая научная основа защиты интересов человека и социально-экономического прогресса . Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2003წ. ISBN 99928-858-1-5.

А. . Кураташвили. Философия социальной цели. Принципиально новое научное направление – исходная теоретическая основа формирования и функционирования истинно человеческого общества и государства. Тбилиси: Международное издательство "Прогресс". 2003წ. ISBN 99928-858-2-3.

null, В.Бурков В.Бурджанадзе И.Буркова Д.Горгидзе И.Горгидзе Г.Джавахадзе И.Хомерики. . Некоторые задачи управления корпоративными системами. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. ISBN 978-99940-57-92-4..

დ. გორგიძე, ნ. მახვილაძე, ჯ.შარიქაძე. Развитие математики, механики и инженерной - механики в Грузии. Технический университет. 2010წ. 247ст..

ნ. ტყემალაძე. Распознаваниe, классификация, оценки. “Мецниереба”, Тбилиси. 1990წ. .

Церодзе М.П., Дзидзишвили Ю.Г.. Физико-Химические Основы Получения и Применение Алмазкомпозиционных Материалов для Обработки Неметаллов. “Технический Университет”, Тбилиси . 2009წ. 978-9941-14-659-6.

Н. Лоладзе, М.П.Церодзе. Ю.Г.Дзидзишвили.. Физико-Химические Основы Получения и Применение Алмазкомпозиционных Материалов для Обработки Неметаллов. . “Технический Университет”, Тбилиси. 2009წ. 978-9941-14-659-6.

М. Церодзе, Н.Т. Лоладзе, Ю.Г.Дзидзишвили.. Физико-Химические Основы Получения и Применение Алмазкомпозиционных Материалов для Обработки Неметаллов. . ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-659-6.

Н. Лоладзе, М.П.Церодзе.. Физикохимия и Технология Синтеза Алмазов в Системе Ме-С . “Технический Университет”,Тбилиси, . 2009წ. 978-9941-14-403-5.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. გიორგი მალაშხიას ახალი მეტაეკონომიკური ნაშრომები,რეცენზენტი. რეცენზენტ. 2014წ. .

. გიორგი მელიქიშვილი - 90, ბიოგრაფია. ლოგოსი, 102 გვ.. 2008წ. 978-9941-401-34-3.

ი. ჟორდანია. გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. , 2007. . . 2007წ. 206გვ..

ა. სიჭინავა. ინვესტიციები (თეორია,ანალიზი,ორგანიზაცია,მართვა). სს და მართვის ქართულ–ბრიტანული უნივერსიტეტის გამომცემლობა.. 2010წ. 304 გვერდი.