მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ხუნაშვილი. "კეთილსინდისიერების პრინციპი სახელშეკრულებო სამართალში". . 2016წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. "კონსტიტუციები და კვაზიკონსტიტუციური აქტები". საქართველოს კონსტიტუციური ქრონიკები, წიგნი მეორე. . 2017წ. თბილისი.

ე. ქრისტესიაშვილი, ჯ. ბახტაძე. "მაღალი ძაბვის საჰაერო გადამცემი ხაზების საყრდენების მონიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური გადამწოდებით". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. "ნარდობის ხელშეკრულების სამართლებრივი ბუნება" . "მერიდიანი". 2011წ. გვერდი 1-287 , თბილისი.

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სამართალი,გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმები". . 2012წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სამართლის გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმი"(განახლებუკლი). . 2013წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ვ. ნეიძე, მ. შენგელაია, და სხვები. "საქართველოს გეოგრაფია" ნაწ.2. სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია (საავტორო თემები - მოსახლეობის სტრუქტურა, საბინაო-კომუნალური მეურნეობა). "მედია სერვისი". 2003წ. 99940-741-0-5.

ჟ. პეტრიაშვილი, თ.წივწივაძე, რ.ჯაფარიძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. კლდიაშვილი. "სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატ კლოტრიმაზოლთან ზოგიერთი ბიომეტალის კომპლექსნაერთები". სუ. 2017წ. გვ.1-108.

მ. დარჩაშვილი. "სოციალური პრობლემატიკა 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულიპოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო პროგრამების მიხედვით". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2010წ. 978-9941-0-2650-8.

მ. დარჩაშვილი. "ქისტიან-დემოკრატიული იდეოლოგიის პოლიტიკური გაერთიანებები 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. 978-9941-0-1490-1.

V. Tsutskiridze. , J. Sharikadze, L. Jikidze. The unsteady flow of incompressible fluid in a constant cross section pipes in an axternal uniform magnetic field. . IFTOMM, PROBLEMS OF MECHANICS, №1(50), 2013, pp.77-83. 2013წ. issn 1512-0740.

Р. Рухадзе. , Т. Бурчуладзе. О разрешимости первой основной трёхмерной динамической гранично-контактной задачи моментной теории упругости. . Труды Грузинского Технического Университета (ГТУ. 1992წ. №3 (387),, 22-26..

Р. Рухадзе. , Ю Бежуашвили. Решение трёхмерной динамической задачи теории эластотермодиффузии со смешанными краевыми условиями.. Georgian Engineering News. 2009წ. №4,, 39-44. .

ი. გელენავა. ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ . გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. ISBN 978-9941-10-846-4.

R. Ruxadze. . and Bezhuashvili YU.A. On the solvability of two basic three-dimensional dynamic problems of the hemitropic theory of elasticity.. Georgian Engineering News. 2011წ. №1,, 5-9. .

R. Ruxadze. . Burchuladze. Asymptotic Distribution of Eigenfunctions the Basic Two-Dimensional boundary-contact problems of Oscillations in Classical and Cuple-Stress Theories of Elasticity. . Georgian Mathematical Journal. 2000წ. Vol. 7, #1, 11-32..

Р. Рухадзе. . О разрешимости второй основной трёхмерной динамической задачи моментной теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) , . 1982წ. №2 (247), , 37-42..

Р. Рухадзе. . О разрешимости второй основной и некоторых других смешанных трёхмерных задач динамики теории упругости. . Сообщения АН ГССР . 1974წ. Т.74, №1, 45-48.

Р. Рухадзе. . О разрешимости первой основной смешанной задачи динамики трехмерного упругого тела.. . Сообщения АН ГССР . 1974წ. t.73,No 2, 289-292..

Р. Рухадзе. . О разрешимости первой основной трёхмерной динамической задачи моментной теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) . 1979წ. №1 (211), 34-41..