მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2014 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჭითანავა. "საბაზრო ეკონომიკა და აგროსამრეწველო კომპლექსის განვითარების პრობლემები". თბ., "საქართველო", 1993 წ. 226 გვ.. 1993წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სამართალი,გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმები". . 2012წ. .

ი. გაბისონია. "საგადასახადო სამართლის გადასახადის გადამხდელის უფლებების დაცვის მექანიზმი"(განახლებუკლი). . 2013წ. .

ა. ტალიაშვილი. "საკითხები ქართული სამართლის ფილოსოფიის ისტორიიდან". გამომცემლობა იურისტების სამყარო. 2015წ. .

ნ. ნადარეიშვილი, ვ. ნეიძე, მ. შენგელაია, და სხვები. "საქართველოს გეოგრაფია" ნაწ.2. სოციალურ-ეკონომიკური გეოგრაფია (საავტორო თემები - მოსახლეობის სტრუქტურა, საბინაო-კომუნალური მეურნეობა). "მედია სერვისი". 2003წ. 99940-741-0-5.

ჟ. პეტრიაშვილი, თ.წივწივაძე, რ.ჯაფარიძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. კლდიაშვილი. "სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატ კლოტრიმაზოლთან ზოგიერთი ბიომეტალის კომპლექსნაერთები". სუ. 2017წ. გვ.1-108.

თ.წივწივაძე, რ.ჯაფარიძე, ნ. ჩიგოგიძე, რ. კლდიაშვილი, . "სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატ კლოტრიმაზოლთან ზოგიერთი ბიომეტალის კომპლექსნაერთები". სტუ.. 2017წ. გვ.3-108.

მ. დარჩაშვილი. "სოციალური პრობლემატიკა 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულიპოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო პროგრამების მიხედვით". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2010წ. 978-9941-0-2650-8.

მ. მეტრეველი. "ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები". ფავორიტი სტილი. 2017წ. ISBN 978-9941-0-9760-7.

მ. დარჩაშვილი. "ქისტიან-დემოკრატიული იდეოლოგიის პოლიტიკური გაერთიანებები 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში". სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი. 2009წ. 978-9941-0-1490-1.

V. Tsutskiridze. , J. Sharikadze, L. Jikidze. The unsteady flow of incompressible fluid in a constant cross section pipes in an axternal uniform magnetic field. . IFTOMM, PROBLEMS OF MECHANICS, №1(50), 2013, pp.77-83. 2013წ. issn 1512-0740.

Р. Рухадзе. , Т. Бурчуладзе. О разрешимости первой основной трёхмерной динамической гранично-контактной задачи моментной теории упругости. . Труды Грузинского Технического Университета (ГТУ. 1992წ. №3 (387),, 22-26..

Р. Рухадзе. , Ю Бежуашвили. Решение трёхмерной динамической задачи теории эластотермодиффузии со смешанными краевыми условиями.. Georgian Engineering News. 2009წ. №4,, 39-44. .

B. Kotia. ,,To the theory of electron mobility in Froechliehs model of the poloron. Nano studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2012წ. Nano Studies N4,2012 (43-48).

В. Сесадзе, М. Ахобадзе, null, Гугушвили А.. ,,Принцип симметрии в идентификации нелинейных объетов управления". . 1998წ. Тбилиси, 272 с.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, ს. ცირამუა. ,,დაპროგრამება Visual Studio C# გარემოში". სტუ. თბილისი. 2008წ. ISBN 978-99940-50-78-9 გვ. 340.

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე, გ. დალაქიშვილი, ვ. კეკენაძე. ,,ენერგეტიკული სისტემების გამოკვლევა მართვის არაწრფივი მეთოდების გამოყენებით. სტუ. თბილისი. 2009წ. ISBN 99940-58865 გვ. 160 .

ე. ცქიტიშვილი, ი. ელიავა. ,,ზოოლოგიური ლექსიკონი“. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა.. 2015წ. .

მ. ცაცანაშვილი. ,,ინფორმაციული საზოგადოება და ინფორმაციის სამართლებრივი რეგულირება". გამომცემლობა ტექინფორმი თბილისი [MFN: 12617]. 1999წ. УДК 340.002 10.01.29 ГАСНТИ გვ. 235.

ი. გელენავა. ,,კულტურული მემკვიდრეობა ოკუპაციის პირობებში“ . გამომცემლობა ,,მერიდიანი“. 2015წ. ISBN 978-9941-10-846-4.