მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2215 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ბახსოლიანი. დიდი კაპადოკია ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველ ნახევარში. ლოგოსი. 2008წ. 978–99–41–0–0889–4.

ე. გვენეტაძე. დიდი ჯიხაიშის ეკლესიების ისტორიიდან. წმიდა ნაზარი (ლეჟავა). ფავორიტი სტილი. 2015წ. ISBN 978-9941-0-7974-0.

ზ. გასიტაშვილი, ა. ფრანგიშვილი, ვერულავა იუზა, დ.ვერულავა. დიდმასშტაბიანი სისტემების კვლევის კოგნიტური მოდელები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 204 გვ.. 2007წ. .

ა. კირთაძე. დინამიკური და კვაზიდინამიკური სისტემების ზოგიერთი ასპექტი. "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2006წ. 99940-48-75-9.

ს. ცინცაძე. დიპლომატია რიშელიედან გორბაჩოვამდე . თბ.,გამომც.უნივერსალი, 1127 გვერდი.. 2016წ. .

ჯ. გიორგობიანი. დისკრეტული მათემატიკის საფუძვლები. განათლება. 1990წ. 432 გვ..

ნ. მუხიგულაშვილი, თევზაძე ზ.. დისპეტჩერული ცენტრალიზაციის ელექტრული სქემები. ლექციების კონსპექტი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. თბილისი.. 1998წ. .

. დისტანციური მართვის გამნაღმველი სისტემის დაგეგმარება.. სსიპ ა. ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.შრომათა კრებული.. 2014წ. გვ.176–179.

დ. კაპანაძე, თ.ლომინაძე თ ჟვანია თ. თოდუა ა. კობიაშვილი. დისტანციური სწავ-ლების ორგანიზება LMS MOODLE. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-134-9.

თ. თოდუა, დ. კაპანაძე, თ, ლომინაძე, თ. ჟვანია, ა. კობიაშვილი. დისტანციური სწავლების ორგანიზება – LMS MOODLE. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. .

. დისტანციური სწავლების ორგანიზება – LMS MOODLE.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-134-8.

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების სისტემების დანერგვის მეთოდიკური ასპექტები ფსიქოლოგიის სწავლების მაგალითზე. თელავი. 2008წ. .

რ. მიშველაძე. დოკუმენტური ნოველები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, 550 გვ.. 2007წ. .

მ. ჯიხვაძე. დრეკადკედლებიან მილში სითხის დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა".1(24),2012წ.. 0წ. .

მ. სალუქვაძე, ა. თოფჩიშვილი, ვ. მაისურაძე.. დუალობა არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებში.. თბილისი: "მოდესტა". 2000წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. ე.ელიზბარაშვილი, k. TavarTqilaZe d. mumlaZe j. vaCnaZesaqarTvelos miwispira temperaturuli velis cvlilebis empiriuli modeli. hidrometeoriligiis institutis gamomcemloba. 1999წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. ე.ელიზბარაშვილი, ზ.ჭავჭანიძე.gvalvebi, unaleqo da naleqiani periodebi saqarTveloSi . gamomcemloba mecniereba Tbilisi. 1992წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. ე.ელიზბარაშვილი-საქართველოს კლიმატური რესურსები. ზეონი. 2007წ. ISBN 99928-885-7-1.

დ. ფოცხვერაშვილი. ედუარდ მანე - 140 გვერდი. გამომც.”ნეკერი”. 2017წ. .

ა. გვარუციძე, მ. ვანიშვილი. ევროკავშირის ბიუჯეტი და საქართველოს ამოცანები. ი.მ.დალაქიშვილი. 2010წ. UDC (უაკ) 339.72+336.14 (4)+339. 9 (479.22.4) გ–445 ISBN 978–9941–0–2231–9.