მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2236 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების სისტემების დანერგვის მეთოდიკური ასპექტები ფსიქოლოგიის სწავლების მაგალითზე. თელავი. 2008წ. .

რ. მიშველაძე. დოკუმენტური ნოველები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, 550 გვ.. 2007წ. .

მ. ჯიხვაძე. დრეკადკედლებიან მილში სითხის დინების თავისებურებათა გამოსაკვლევი ექსპერიმენტული დანადგარის აღწერა და ცდების ჩატარების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ,,მშენებლობა".1(24),2012წ.. 0წ. .

მ. სალუქვაძე, ა. თოფჩიშვილი, ვ. მაისურაძე.. დუალობა არასკალარული ოპტიმიზაციის ამოცანებში.. თბილისი: "მოდესტა". 2000წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. ე.ელიზბარაშვილი, k. TavarTqilaZe d. mumlaZe j. vaCnaZesaqarTvelos miwispira temperaturuli velis cvlilebis empiriuli modeli. hidrometeoriligiis institutis gamomcemloba. 1999წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. ე.ელიზბარაშვილი, ზ.ჭავჭანიძე.gvalvebi, unaleqo da naleqiani periodebi saqarTveloSi . gamomcemloba mecniereba Tbilisi. 1992წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. ე.ელიზბარაშვილი-საქართველოს კლიმატური რესურსები. ზეონი. 2007წ. ISBN 99928-885-7-1.

დ. ფოცხვერაშვილი. ედუარდ მანე - 140 გვერდი. გამომც.”ნეკერი”. 2017წ. .

ა. გვარუციძე, მ. ვანიშვილი. ევროკავშირის ბიუჯეტი და საქართველოს ამოცანები. ი.მ.დალაქიშვილი. 2010წ. UDC (უაკ) 339.72+336.14 (4)+339. 9 (479.22.4) გ–445 ISBN 978–9941–0–2231–9.

მ. ვანიშვილი. ევროკავშირის ბიუჯეტი და საქართველოს ამოცანები. ი/მ „გოჩა დალაქიშვილი. 2010წ. 978-9941-0-2231-9.

შ. დოღონაძე. ევროპის საბჭო და საქართველო. მეცნიერება. 2000წ. ISBN 99928-51-10-4.

შ. დოღონაძე. ევროპის საბჭო და საქართველო. 2000. წ. .

ა. აბრალავა. ეკონომიკის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები. „გრაალი“. 2012წ. .

ც. ლომაია. ეკონომიკის ეკოლოგიური, დემოგრაფიული და სასურსათო პრობლემები 21-ე საუკუნეში, გვ.55, გვ.80. . 2005წ. .

მ. ჩეჩელაშვილი, ნინო შავიშვილი. ეკონომიკის ისტორია. . 2017წ. 978-9941-27-186-1.

ე. მენაბდე-ჯობაძე. ეკონომიკის სახელმწიფო რეგულირების რეტროსპექტული ანალიზი. მონოგრაფიის ელექტრონული ვერსია, , 206 გვ.. 2017წ. სტუ-ს ცენტრალური ბიბლიოთეკის კეტერი.CD-3784.

ა. აბრალავა. ეკონომიკისა და ბიზნესის გლობალურ-ინოვაციური პრობლემები. „უნივერსალი“. 2014წ. .

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკისა და ეკოლოგიის ურთიერთობის განვითარების ასპექტები. ინოვაცია. 2006წ. .

ე. ბარათაშვილი. ეკონომიკური განვითარების თანამედროვე თეორიები. საქართველოს საინჟინრო აკადემია. გამომცემლობა "რუბიკონი" 5.0 ნ.თ.. 2000წ. .

პ. ლემონჯავა. ეკონომიკური განვითარების პრობლემები. თსუ–ს გამომცემლობა. 2002წ. .