მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  1899 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ჭიკაძე, ვ. სესაძე. ,,სინერგეტიკა, ეკონომიკური პროცესების კვლევა". თბილისი. 2013წ. ISBNB978-9941-0-5364-1 გვ.211.

ე. ცქიტიშვილი, ი. ქორქია; ე. ცხადაია. ,,ცხოველთა დასახელებების მოკლე ექვსენოვანი ლექსიკონი“. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტამბა. 2013წ. .

ს. ხუციშვილი, 1. С. А. Хуцишвили, В.Н. Бурков, И.А. Горгидзе. Д.А. Горгидяу. . Некоторые задачи управления корпоративными системами, . ,-«Технический Университет» 2007 ,237стр.. 0წ. .

ხ. ბერიშვილი. . საქართველოში ლიზინგის არსებული მდგომარეობა და განვითარების პერსპექტივები. 2010წ. გვ.140. წ. .

R. Ruxadze. . and Bezhuashvili YU.A. On the solvability of two basic three-dimensional dynamic problems of the hemitropic theory of elasticity.. Georgian Engineering News. 2011წ. №1,, 5-9. .

R. Ruxadze. . Burchuladze. Asymptotic Distribution of Eigenfunctions the Basic Two-Dimensional boundary-contact problems of Oscillations in Classical and Cuple-Stress Theories of Elasticity. . Georgian Mathematical Journal. 2000წ. Vol. 7, #1, 11-32..

Г. Гуния. . Вопросы мониторинга загрязнения атмосферного воздуха на территории Грузии. Ленинград:Гидрометеоиздат, 1985. 1985წ. .

Т. Мчедлишвили, Суламанидзе Н.Д., Диасамидзе А.А., Диасамидзе P.А. . . Некоторые актуальные задачи и технические решения по защите человека-оператора от вибрации и шума. Комитет ИФТоММА Грузии. 2009წ. ISNB 978-99928-942-7-9.

Р. Рухадзе. . О разрешимости второй основной трёхмерной динамической задачи моментной теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) , . 1982წ. №2 (247), , 37-42..

Р. Рухадзе. . О разрешимости второй основной и некоторых других смешанных трёхмерных задач динамики теории упругости. . Сообщения АН ГССР . 1974წ. Т.74, №1, 45-48.

Р. Рухадзе. . О разрешимости первой основной смешанной задачи динамики трехмерного упругого тела.. . Сообщения АН ГССР . 1974წ. t.73,No 2, 289-292..

Р. Рухадзе. . О разрешимости первой основной трёхмерной динамической задачи моментной теории упругости. . Труды Грузинского Политехнического Института (ГПИ) . 1979წ. №1 (211), 34-41..

Р. Рухадзе. . О разрешимости третьей и четвёртой основных трёхмерных динамических гранично-контактных задач теории упругости. . Труды Грузинского Технического Университета (ГТУ) , . 1991წ. , №2 (375), 9-13..

Р. Рухадзе. . О решении одной пространственной динамической задачи теории упругости методом Фурье. . Тезисы докл. XVIII республ. Научно-техн. Конференции, Тбилиси,. 1974წ. , II часть, 166..

И. Аманаташвили, Я.Т. Аманаташвили, Г.Ш. Шенгелая, В.Г. Папалашвили, Р.К. Махарадзе, И.С. Шенгелиа. . Первый каталог Кавказа составленный по программе "Гипоцентрия ГМ" и некоторые вопросы современной геодинамики эпицентральной зоны Рача- -Имeретинского землетрясения.. Тбилиси, Мецниереба, 130ст. 1995წ. ISBN 5-520-01603-8.

. . Первый каталог Кавказа составленный по программе "Гипоцентрия ГМ" и некоторые вопросы современной геодинамики эпицентральной зоны Рача- -Имeретинского землетрясения.. Изд, Наука, Алгоритмы и практика оп- ределений параметров землетрясений на ЭВМ. 1983წ. Удк 550.348:518.5.

Р. Рухадзе. . Применение метода Фурье в динамических задачах задачи моментной теории упругости. . Тезисы докл. XX!1 республ. Научно-техн. Конференции, Тбилиси. 1978წ. II часть, 9..

ლ. კვარაცხელია. .ლ.კვარაცხელია, „ მეწარმეობადაკონკურენტულიგარემო“, მონოგრაფია, გვ.167, თბ. 2010;. გამომც. უნივარსალი,. 2010წ. .

ნ. მუხიგულაშვილი, მამფორია დ.. .წელიწადის თვეების მიხედვით მტყუნებათა განაწილების პარამეტრების გაანგარიშება. . სტუ-ს სამეცნიერო შრომების კრებული # 7(363) , თბილისი.. 1990წ. .

S. Xutsishvili, С. А. Хуцишвили, В.Н. Бурков, И.А. Горгидзе и др. 1. 1. С. А. Хуцишвили, В.Н. Бурков, И.А. Горгидзе и др. Некоторые задачи управления корпоративными системами, .. Тбили¬си,-«Технический Университет» 2007,237стр.. 0წ. .