მონოგრაფიები / მონოგრაფია

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ე. ბარათაშვილი. განვითარების ეკონომიკა და ტექნოლოგიური პროგრესი. თბილისის სოციალურ-ეკონომიკური ინსტიტუტი. 6.0. 2001წ. .

გ. ყიფიანი, ფაშიაშვილი მ. გარსული საძირკვლები მშენებლობაში და მათი გაანგარიშების ზოგიერთი საკითხი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. .

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. გეოთერმული თბისიცივით მომარაგების სისტემების ოპტიმალური განვითარების მეცნიერული საფუძვლები და მისი წვლილი საქართველოს სათბობ-ენერგეტიკულ კომპლ.. მეცნიერება,თბილისი. 0წ. 2010 ISBN 978-9941-9088-6-6 415 გვ..

ნ. ნოზაძე. გეომეტრიის კურსში ფიგურების გამოსახვის პრობლემა და მისი გადაჭრის გზები. საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 99928-24-96-4 გვ.49.

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე, ირ.ჟორდანია. გურიის ბუნებრივი რესურსები. მეცნიერება. თბილისი,. 0წ. 2007 უაკ15.2.1. 206 გვ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. . 2007წ. 206გვ..

გ. მაღალაშვილი, კ. ბეთანელი, ი. ცინცაძე, ქ. მახარაძე. გურიის ბუნებრივი რესურსები და მათი გამოყენების პერსპექტივები. საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი. 2007წ. B1502010000/M(607)(06). 206 გვ..

ა. სონღულაშვილი. დაზვერვის ისტორიიდან. უნივერსალი. 2008წ. ISBN/ISSN.

გ. აბაშიძე. დამცველი სისხლის სამართლის პროცესში. (წინასწარი გამოძიების და პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის განხილვის სტადიაზე).. გამომცემლობა _ `ინოვაცია~, თბილისი, . 2010წ. 978-9941-9133-8-9.

ჯ. გაბელია, შოთა ჯანუყვაძე. დანაშაულის გახსნის ორგანიზაციულ-ტაქტიკური საფუძვლები, . საგამომცემლო სახლი“ინოვაცია“ . 2010წ. თბილისი.

დ. როგავა. დასავლეთ აფხაზეთის საინჟინრო გეოლოგია. ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2005წ. 186 გვ..

დ. როგავა. დასავლეთ აფხაზეთის საინჟინრო გეოლოგიის საკითხები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, (რუსულ ენაზე) . 2008წ. .

კ. იორდანიშვილი. დასავლეთ საქართველოს ბუნებრივი წყლის ძირითადი მარაგის და წყლის რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების თავისებურებანი. უნივერსალი. 2009წ. 150გვერდი.

ი. იორდანიშვილი, კონსტანტინე იორდანიშვილი. დასავლეთ საქართველოს ბუნებრივი წყლის ძირითადი მარაგის და წყლის რესურსების ფორმირებისა და გამოყენების თავისებურებანი. უნივერსალი. 2009წ. .

ნ. ბახსოლიანი. დიდი კაპადოკია ძვ. წ. I ათასწლეულის პირველ ნახევარში. ლოგოსი. 2008წ. 978–99–41–0–0889–4.

ე. გვენეტაძე. დიდი ჯიხაიშის ეკლესიების ისტორიიდან. წმიდა ნაზარი (ლეჟავა). ფავორიტი სტილი. 2015წ. ISBN 978-9941-0-7974-0.

ზ. გასიტაშვილი, ვერულავა იუზა, ვერულავა დარეჯან, ფრანგიშვილი არჩილ. დიდმასშტაბიანი სისტემების კვლევის კოგნიტური მოდელები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, 204 გვ.. 2007წ. .

ლ. მეტრეველი. დისტანციური სწავლების სისტემების დანერგვის მეთოდიკური ასპექტები ფსიქოლოგიის სწავლების მაგალითზე. თელავი. 2008წ. .

რ. მიშველაძე. დოკუმენტური ნოველები. გამომცემლობა „უნივერსალი“, 550 გვ.. 2007წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. ედუარდ მანე - 140 გვერდი. გამომც.”ნეკერი”. 2017წ. .