კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ო. დუდაური. . სამეცნიერო სესია, ბაქო . 2006წ. .

ო. დუდაური. . საერთაშორისო სიმპოზიუმი – “ადრეული კამბრიულამდელი წარმონაქმნების გეოქრონოლოგია და სტრატიგრაფია", კიევი, ”. 2004წ. .

В. Звиадаури, М. Челидзе . Generating of sub harmonicas resonance oscillations and problems of their stability . International Symposium RA’08: “Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics”. 2008წ. Rīga – Jūrmala, Latvia. p.18-21 .

გ. ჭელიძე, D. Chelidze. Nonlinear Model Reduction based on Smooth Orthogonal Decomposition . Modern Nonlinear Theory (published as part of Control and Application 2007) Montreal, Quebec, Canada.. 2007წ. .

V. Zviadauri, G. Tumanishvili, M. Chelidze. Process of Compaction of Plastic Materials under Influence of Vibrations. . World Congress on Engineering and Computer Science, San Francisco, USA . 2010წ. Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science Vol II WC ECS 2010,.

ი. კეცხოველი. ,,Репродуктивное поведение женщины в современной городской семье как проблема гендерных исследований”. Сб. Археология, Этнология и Фольклористика Кавказа, Материалы международной конференции, Баку. 2005წ. . стр. 228-229.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე. A General Dynamical model of the tifter and a problem of the cable sliding on a pulley. World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET). Paris, France.. 2011წ. Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology (WASET). Paris, France;p. 872-875.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ნატრიაშვილი თამაზი. Influence of spatial resonant oscillations of the vibratory machine working organ on the technological load behaviour .. International Symposium RA’08: “Rare Attractors and Rare Phenomena in Nonlinear Dynamics”. 2008წ. Rīga – Jūrmala, Latvia. p.126-130.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი. Investigation of Compacting and Adhesion of Plastic Materials on a Vertical Plane by means of vibration. - The 2010 International Conference of Mechanical Engineering/London, U.K., 30 June - 2 July, 2010.. 2010წ. WCE2010 Proceedings, p.1079-1082.

G. Tumanishvili, V.Zviadauri, M.Chelidze. Loading and damageability of wheels and rails . Proceedings of I International Scientific Conference Transport Problems’, Katowice-Kroczyce 17-19 July . 2009წ. .

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბი. Use of vibrations for rise of quality of the wall plastering. . Vibroengineering 2009, 8th International conference/Klaipeda University, Klaipeda, Lithuania. 2009წ. Proceedings of the 8th international conference; გ. 111–114.

Г. Туманишвили, В.Звиадаури, М.Челидзе. Влияние различных факторов на поперечное перемещение колеса по рельсу . Вестник Восточноукраинского Национального Университета им. В. Даля. Луганск. 2009წ. стр. 15-19..

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ნატრიაშვილი თამაზი. Возникновение пространственных паразитных колебаний и их влияние на рабочие процессы вибромашин. . Сборник трудов международной научно-технической конференции “Повышение качества, надежности, и долговечности технических систем и технологических процессов”. 2007წ. Г. Хургада, Египет. С. 57-61.

Т. Чубинишвили, ნ.მახვილაძე. Вопросы формирования информационной среды поддержки инновационных процессов. . Международная научно-практическая конференция «Роль научной инновации в развитии экономики страны». Центр научных инновации при НАН Азербаиджана. Баку,. 2011წ. Proceedings of The International Scientific-Practical Conference The Scientific Innovation Role in the Development of the Country’s Economy. November, 2011.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ჭელიძე მერაბ. Исследование долговечности гребня колеса и боковой поверхности рельса. . Сборник трудов международной научно-технической конференции “Повышение качества, надежности, и долговечности технических систем и технологических процессов”. 2007წ. Г. Хургада, Египет. С. 125-121.

О. Гелашвили. Исследование эффективности работы автомобилей на газовом топливе . Тезисы докладов международной научно-технической конференций "Турбонаддув автомобильных и тракторных двигателей" ,Москва. Протвино-. . 2009წ. с. 39-40.

Г. Туманишвили, В.Звиадаури, М.Челидзе. Особенности нагруженности и повреждаемости колеса и рельса . Тр. VII Международной научно-технической конференции «повышение качества, надёжности и долговечности технических систем и технологических процессов» Г. Шарм эль Шейх, Египет, стр. 132-134. . 2008წ. ..

Z. Gociridze. " Information Technologies in the Teaching Processes". . FIPLV World Congress, Canada Niagara Falls , 2015. 26წ. .

З. Гоциридзе. " Человек как объект лингвокультурологического описания". XIII Конгресс МАПРЯЛ. 13წ. Granada University Press , Granada. Spain 2015.

ე. ქრისტესიაშვილი, Маисурадзе Н. С., Квабзиридзе Г. Р., Кипиани Л. Г.. "Воина и её философско-политическое и экономико-правовое осознание". Санкт-Петербург, ООО »ИПИТ». 2012წ. VI международная научно-практическая конференция « Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики и международных отнашений. Раширение НАТО и Евросоюза – проблемы безопасности стран СНГ, Европы, Азии и Африки».