კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Ж. Вардзелашвили, ნ. პევნაია. Концепт как языковой маркер гипертекстуальности (на материале концептосферы «сахар-сахарный»). Всероссийская заочная научно-практическая конференция с международным участием «Гипертекст как объект лингвистического исследования». Самара. 2010წ. Сборник материалов, Самара, გვ. 7-11.

Т. Мегрелишвили. Концепт смерть в лирике Лермонтова - Вроцлав. . 2017წ. .

კ. ოდიშარია, ХоштариаС.Н., Эбаноидзе Ж.В.. Концептуальная модель системы подбора экипажа рейсов воздушных судов. Министерство образования Российской федерации Грозненский государственный нефтяной институт. 2010წ. Иновационные технологии в производстве, науке и образовании: Сборник тезисов Международной научно- практической конференции.- Грозный: Изд- во "Грозненский рабочий",.

ვ. რაძიევსკი. Концептуальное моделирование проблемной среды при создании систем целесообразного поведения. ІV Международная объединённая конференция по искуственному интеллекту. წ. Труды ІV международной объединённой конференции по искуственному интеллекту. т.І, Москва, стр. 170 - 176 .

გ. ცინცაძე, М.Г. Цинцадзе, Р.Ш.Куртанидзе, И.Р. Шариа, Д.М.Лочошвили, Е.Н.Зеделашвили. Координационные содинения Cо(II), Ni(II) с мета-нитробен-зоилгидразоном мета-нитробензальдегида (L). Конференцiя неорганiчноi хiмii за мiжнародною участюю Тезиси доповiдей 3-7. C.146 . წ. Тезиси доповiдей 3-7. C.146 .

თ. ცინცაძე, თ. ცინცაძე, M.Г. Цинцадзе, Н.Б. Жоржолиани . Координационные сое динения хлори¬дов и ро данидов С0 (II) и Ni (II) с бензолги-дразоном бе зальгедига (БГБА).. XV Украинска кон-фер неорг. химии за мижн. участ. Тезисы докладов. . წ. с. 145-146 .

Т. Гиоргадзе, М.Г.Цинцадзе Г.В.Цинцадзе Р.Ш.Куртанидзе. Координационные соеди-нения хлоридов цинка и кадмия бензоилгидразоном бензальдегида (БГБА-L). Ростовский университет. 2001წ. ХХ Международная Чугаевская конф. по коорд. химии. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону. .C.472. изд. Ростовского университета.

М. Мацаберидзе, Куртанидзе Р.Ш., Цивадзе А.Ю.. Координационные соединение цианатов, нитратов, нитратов и карбоксилатов металлов с производными монопиридин-карбоновых кислот. . Ростов-на Дону. IV Всесоюзного совещания по химии неводных растворов неорганических и комплексных соединений. 1987წ. изд. Наука. – С.34-35..

გ. ცინცაძე, М.Г.Цинцадзе , Р.Ш.Куртанидзе,Т.З.Георгадзе , Т.Г.Цинцадзе, Н.Б.Жоржолиани. Координационные соединения хлоридов и роданидов С0 (II) и Ni (II) с бензолгидразоном безальгедига (БГБА).. XV УкраIнска конференция неорганичноI химII за мIжнародною участию. Тезисы докла-дов. Киев. C. 145-146 . წ. .

გ. ცინცაძე, Т.З.Гиоргадзе, М.Г..Цинцадзе , Р.Ш.Куртанидзе. Координационные соединения хлоридов цинка и кадмия с бензоилгидразоном Бензальдегида (БГБА - L) . XX меж. Чугаевская конференция по координационной химии. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону. C. 472 . წ. .

ნ. გელოვანი, Топурия Э.С., Цивцивадзе Т.Н.. Координационные соединения Co(II) и Ni(II) с изоникотиноилгидразоном метанитробензальдегида (L). ХХ Международная Чугаевская конференция координационной химии. 0წ. Г. Ростов на-Дону. Изд. Ростовского университета С. 472-473.

М. Мацаберидзе. Координационные соединения марганца (ΙΙ), кобальта (ΙΙ), никеля (ΙΙ), меди (ΙΙ), цинка, кадмия, платины (ΙV), и палладия (ΙΙ) с амидами алифатических и пиридинкарбоновых кислот. . Киев. . 1985წ. Тез. докл. XI Всесоюзного Чутаевского совещания по химии комплесных соединений. часть I. – С.27..

გ. ცინცაძე, М.Г.Цинцадзе, Д.М.Лочошвили, Л.И.Схиртладзе. Координационные соединения металлов с метилпроизводными ортоаминопиридина. ХХII международная Чугаевская конференция по координационной химии тезисы докладов C. 541. წ. тезисы докладов C. 541.

გ. ცინცაძე, И.Р. Шария, М.Г. Цинцадзе, Ж.А. Чачхиани, Т.И. Цивцивадзе. Координационные соединения Со(II) и Ni(II) с бензоилгидра-зоном мета-нитробенз-альдегида (БГМНБП-L). XX меж. Чугаевская конференция по координационной химии. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону.C. 473-474 . წ. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону.C. 473-474 .

გ. ცინცაძე, И.Р. Шария, М.Г. Цинцадзе, Ж.А. Чачхиани, Т.И. Цивцивадзе. Координационные соединения Со(II) и Ni(II) с бензоилгидра-зоном мета-нитробенз-альдегида (БГМНБП-L). XX меж. Чугае¬вская конференция по коор-динацио¬нной химии. Тезисы докладов. Ростов-на-Дону.C. 473-474 . წ. .

. Координационные соединения хлоридов и роданидов Со (II) и Ni (II) с бензоилгидразоном бензальдегида (БГБА). XV Украинская конференция по неорганической химии
Киев.
2001წ. Киевский национальный университет им. ТюШевченко
Национальная академия наук Украини, С.145 .

М.Г.Цинцадзе Г.В.Цинцадзе Р.Ш.Куртанидзе. КООРДИНАЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ ХЛОРИДОВ ЦИНКА И КАДМИЯ С БЕНЗОИЛГИДРАЗОНОМ БЕНЗАЛЬДЕГИДА (БГБА-L0). РОСИИСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ЩЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКОХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
СЕКЦИЯ КООРДИНАЦИОННОЙ ХИМИИ НАУЧНОГО СОВЕТА ПО НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ
ИНСТИТУТ ОБЩЕЙ И НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ им.Н.С.КУРНАКОВА
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОСИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
СЕВЕРО-КАВКАЗКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
РОССИЙСКОЕ ХИМИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО ИМ. Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА
РОСИЙИКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (РФФИ)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ИНТЕГРАЦИЯ"
МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ INTAS
МОСКОВСКИЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ .
2001წ. XX МЕЖДУНАРОДНАЯ ЧУГАЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО КООРДИНАЦИОННОЙ ХИМИИ
С.472.

М. Челидзе, В. Мосиашвили. Коррупция, как фактор, способствующий нарушению прав и свобод человека. . II международная научно-практическая конференция «Добросовестность в действии: Российский и зарубежный опыт». 2016წ. Новосибирск. с. 161-165.

М. Цинцадзе, Р.А.Алиева А.М.Магеррамов Ф.С.Алиева Г.Г.Назарова Р.К.Аскеров Ф.О.Мамедова Ф.М.Чырагов. Кристаллическая и молекупярная структура Ni(C12H11O4N2)2•5H2O. XXVI межд. Чугаевская конф. по коорд. Химии. Тезисы докладов, Казань. 2014წ. с.321-322 .

М. Цинцадзе, А.М.Магеррамов, Р.А.Алиева, Ф.Н.Бахманова, Ф.О. Мамедова, Р.К.Аскеров, Ф.С.Алиева, Ф.М.Чырагов. Кристаллическая структура комрлексов CuC12H19N2O2•C12H21N2O2. Спектроскопия коорд. Соединений. XI межд. конф., Тезисы докладов, Туапсе. 2014წ. с.217-218.