კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3000 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ს. მებონია, Т.М.Натриашвили, П.К.Мшвилдадзе. Определение сил ударно-го взаимодействия при захвате металла валками трубопрокатного стана. . 2014წ. Материалы международн.н-т конф. Современные концепции научных исследований..

Л. Чхартишвили, О. А. Цагарейшвили, Д. Л. Габуния, Б. Г. Маргиев, А. А. Гачечиладзе, Г. Ф. Тавадзе. Определение удельной поверхности нанопорошков нитрида бора по среднему размеру частиц. Конф. «Порошковая металлургия: Ее сегодня и завтра» (27–30 ноября 2012 г., Киев, Украина). 2012წ. Тез. докл. Конф. «Порошковая металлургия: Ее сегодня и завтра», Киев: ИПМ, 240.

რ. კოკილაშვილი. Определение энергетических характеристик электронов в полярноя растворителях методом фотоэлектронной эмисии. Материалы V конференции молодых учёных Университета дружбы народов (математика, Физика, химия). 1982წ. Москва.

Т. Дзиграшвили, Э.Р. Кутелия Н.И.Маисурадзе. Опредление вектора сдвига двойникования для анализа Соотвествующих электронограмм . Тезисы докладов XIII-ой всесоюзной конференции по электронной микроскопии. Сумы 1987. 14-16 октября. Москва 1987г. . 1987წ. Том 1. Стр. 260-262.

И. Давиташвили, Т. Обгадзе. ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФИЛЯ КРЫЛА САМОЛЕТА (тезисы докладов). «Нелинейная динамика и устойчивость», посвящённой 100 летию Ляпунова, Санкт-Петербург, 2007. 2007წ. .

О. Шония, Р.В. Какубава. Оптимизация резервированной системе с двумя типами обслуживания . Труды Международной конференции по исследованию операций, М-ва. МГУ с. 244-246 . 2007წ. .

В. Сесадзе, Гугушвили А.. Оптимизация тестирующего ,,сигнала для опти¬ми¬зации объектов с распеделенными параметрами". БУ. «Депонированные научные работы». 1988წ. Москва. ВИНИТИ.

А. Чанишвили, Г. Чилая, М. Аронишидзе, Г. Петриашвили, Н. Понджавидзе, С. Тавзарашвили. Оптическая запись информации в фоточувствительном оптически активном холестерическом жидком кристалле. Научно-практическая конференция «Наука сегодня: опыт, традиции, инновации». 2016წ. Вологда, 27 июня 2016, стр.9-10.

ზ. გასიტაშვილი, Т. Каишаури А.Прангишвили. Оптоелектронный компьютер связи для моделирования сложных физических процессов.. Международная конференция, Варна. 1990წ. Моделирование, оптимизация и контроль биотехнологических систем...

Г. Лежава, Е. Волошина. Оптоэлектронная реализация непараметрических алгоритмов распознавания образов. .. . 1986წ. Тезисы докладов шестой Всесоюзной школы семинара по оптической обработке информации, ч. I. Фрунзе, .

Г. Лежава, Е. Волошина, Л. Мгобнелишвили. Оптоэлектронное распознающее устройство. Тезисы докладов конференции «Проблемы создания систем обработки, анализа и понимания изображений». Ташкент, 1991.. . 1991წ. Тезисы докладов конференции «Проблемы создания систем обработки, анализа и понимания изображений». Ташкент, .

З. Буачидзе, 22. Г.Ш.Мцкерадзе,Н.Н.Барбакадзе и др. Оптоэлектронные коммутаторы света на основе жидких кристаллов. . Тезисы докладов 12-ой всесоюзной научной конференции по микроэлектронике. 1987წ. Часть 3,стр.53,Тбилиси,.

ა. ფრანგიშვილი, ზ. გასიტაშვილი. Оптоэлектронный компьютер связи для моделирования сложных физических процессов. Моделирование, оптимизация и контроль биотехнологических систем. Международная конференция, Варна. 1990წ. ст.3.

ჟ. ვარძელაშვილი. ОПЫТ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ИМПЛИЦИТНЫХ СМЫСЛОВ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ. The Explicit and the Implicit in Language and Speech. Минский государственный лингвистический университет . 2017წ. კონფერენციის მასალების კრებული.

Г. Kирмелашвили, Джваршеишвили A. Опыт борьбы с гидравлическими ударами . Материалы четвертой Всесоюзной экспресс-конференции. «Гидромеханизация земляных и открытых горных работ». – Москва. 1968წ. с.101-106.

И. Бердзенишвили. Опыт использования промышленных отходов в производстве стекломатериалов. IV Международная Научная Экологическая Конференция на тему: «Проблемы рекультивации отходов быта, промышленного и сельскохозяйственного производства». 2015წ. 24-25 марта,Россия, Краснодар, Кубанский госагроуниверситет, ГУК, с. 491-493.

ვ. ნანიტაშვილი. Опыт работы дождевальной установки ДДЧ-50 в горных условиях. THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE. `USE OF THE WATER RESOURCES AND ITS INTEGRETIONAL MANAGEMENT IN GLOBALIZATION PROCESSES, Baku. წ. 178-180 გვ..

Т. Мегрелишвили. Организационная структура смысла и текстовой репертуар романа А.С.Пушкина «Евгений Онегин». . «А. С. Пушкин и мировой литературный процесс». VII საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ოდესა. . 2009წ. .

ვ. რაძიევსკი. Организация знаний в системе распознавания и анализа сложных изображений. ІІ Всесоюзная конференция по актуальным проблемам информатики и вычислительной техники. წ. Тезисы докладов ІІ Всесоюзной конференции по актуальным проблемам информатики и вычислительной технике. Ереван. стр.198-199..

Т. Мегрелишвили. Ориентальные доминанты зрелого Лермонтова в дискурсивных практиках русского романтизма . International Scientific Conference on “Intercultural Dialogue: linguistic, pedagogic and literary dimensions”. Baku, Azerbaijan, 25-26 November 2010.Azerbaijan University of Languages . 2010წ. .