კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

М. Кахиани, Варсимашвили Р.Ш.. Методы нарезания некруглых колес.. Научно-техническая конференция "Совершествование конструкций и технологий зубообработки передач зацеплением". Ижевск.. 1984წ. Тезисы докладов . стр.72-73..

Т. Цинцадзе, Т. Буачидзе, Г. Элиава, А. Исакадзе. Механизмы парадоксальных реакций деиствия некоторых гипотензивных препаратов. . 2013წ. Materialy IX mezinarodni vedesko-praktika conference nastoleni moderni vedy Praha p.54-59.

ს. ხუციშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, მ. ხართიშვილი, ვ. ბურჯანაძე. Механизмы устано¬вле¬ния веса для показателя оценки в многокритери-альной экспертной модели. მოსკოვი,რუსეთის აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი,. 2014წ. .

დ. გორგიძე, ვ. ბურჯანაძე, ს. ხუციშვილი, ნ. მჭედლიშვილი, მ. ხართიშვილი. Механизмы устано¬вле¬ния веса для показателя оценки в многокритери-альной экспертной модели. მოსკოვი,რუსეთის აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი,. 2014წ. .

ნ. მჭედლიშვილი, Бурджанадзе В.О., Горгидзе Д.А., Хартишвили М. П., Хуцишвили С.А.. МЕХАНИЗМЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЕСА ДЛЯ ПОКАЗАТЕЛЯ ОЦЕНКИ В МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ МОДЕЛИ. Международная научно-практическая конференция ТАС-2014. Москва. 2014წ. .

Т.Махарадзе, З.Парчукашвили. Микроструктурное исследование переходной зоны системы Cu-керамика. Ассоциация сваршиков Грузии. Международный научный совет по сварке и родственным технологиям. წ. Сборник трудов VI международной н/т конференции, Кутаиси, с.145-148 .

Т. Хачидзе, Гладков Ю.И., Чистяков Ю.Д.. Микроэлектронные датчики параметров потока среды.. “Экология микроэлектро-ники-90”.. 1990წ. Тезисы доклада научно-технической кнференции “Экология микроэлектро-ники-90”. 19-21 июня 1990г., г.Москва. с106-107.

Т. Хачидзе, Гладков Ю.И., Чистяков Ю.Д.. Микроэлектронный датчик уровня жидких сред.. “Экология микроэлектроники-90”. . 1990წ. Тезисы доклада научно-технической конференции “Экология микроэлектро-ники-90”. 19-21 июня 1990г., г.Москва.с.107-108.

გ. მაღალაშვილი, Р.Кофман, А.Магалашвили, И. Сирбиладзе. Минерагения Грузии. Азербайдж. Гос. Университет. წ. с. 159-147.

დ. ბლუაშვილი, И. Т. Туркия. , А. В. Окросцваридзе. Мифические “Золотноносные россыпи” Сванетий (Большой Кавказ, Грузия) и легенда о “Золотом руне”. . ”. ГЕОЛОГИЯ В XXI ВЕКЕ, Материалы международной научно-практической конфереции Сатпаевские чтения, посвященой 20-летию независимости республики казахстан. Алматы-. 2011წ. .

Т. Мегрелишвили. Мифотворчество как элемент литературного быта русского Парижа (1920-1940) . МАПРЯЛ-ის XI მსოფლიო კონგრესი. «Мир русского слова и русское слово в мире». ბულგარეთი. ვარნა, . 2007წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Мифотворчество как элемент литературного быта русского Парижа (1920-1940) . МАПРЯЛ-ის XI მსოფლიო კონგრესი «Мир русского слова и русское слово в мире». ბულგარეთი. სოფია. . წ. Мир русского слова и русское слово в мире. МАПРЯЛ. Общество русистов Болгарии. ტტ.11. ტ.7.«Heros Press»,გ.309-315. .

Г. Болоташвили, М. Ковалев. Многогранник частичных порядков. Тезисы докладов VIII всесоюзной коференций. Проблеми теоретической кибернетики. г. Горки. 1988წ. .

С. Хуцишвили, Кондратьев В.В, Хиджакадзе А.Г . Многоконтурное управление в организационных системах. матеряли научно-практического семинара «Опыт использования распределенных систем управления технолотическими процессами и производством», Новосибирск . 1986წ. .

М. Салуквадзе, Джибладзе Н., Маисурадзе В. . Многокритериальная задача стратегии обслуживания экологически опасных объектов.. СССУ/HTC’2005. Сборник научных трудов седьмой международной конференции. Воронеж 2005 Т.1 стр.271-273 . 2005წ. .

Н. Джибладзе, М.Салуквадзе, В.Маисурадзе. Многокритериальная задача стратегии обслуживания экологически опасных объектов . Седьмая международной конференции "Современные сложные системы управления" . 2005წ. Сборник научных трудов, том 1, Воронеж, Россия, 30 мая-2 июня 2005, стр. 271-273. .

დ. გორგიძე, Горгидзе И.А., Джавахадзе Г.С., Хартишвили М.П.. Модели и методы решения проектных работ. მოსკოვი,რუსეთის აკადემიის მართვის პრობლემების ინსტიტუტი,. 2014წ. .

Т. Мегрелишвили. Модели самоидентификации и саморефлексии в прозе представителей современной русскоязычной литературы Грузии . Вернуться в Россию стихами и прозой…» Литература русского зарубежья/ Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emigracji (რუსული ემიგრაციის ლიტერატურა). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. - Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, პოლონეთი, . 2012წ. .

ტ. მეგრელიშვილი. Модели самоидентификации и саморефлексии в прозе представителей современной русскоязычной литературы Грузии – «Вернуться в Россию стихами и прозой…» Литература русского зарубежья/ Powrócić do Rosji wierszami i prozą. Literatura rosyjskiej emidracji (რუსული ემიგრაციის ლიტერატურა). - Akademia Pomorska w Słupsku, Słupsk, . . 2012წ. .

Л. Гачечиладзе, Самхарадзе Р.Ю., Назгаидзе Л.Г.. Моделирование ви-зу¬а¬лизации изменения состояний процессов и планирования нагрузок процессоров. Центр Научной Мыcли. 2010წ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ: Материалы V-ой Международной на¬учно-практической Ин-тер¬нет-конференции (31 марта 2010 г.): Сборник научных трудов / Под ред. д. пед. н. Г.Ф. Гребенщикова..