კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3265 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Коколашвили, И.И. Шатилова. О геологической истории основных седиментационных бассейнов на территории Грузии в сарматское время (по данным палинологического анализа). LXI сессия Палеонтологического общества. . 2015წ. Российская Академия Наук палеонтологическое общество ВСЕГЕИ. Санкт-Петербург. Стр. 128-131.

Т. Цинцадзе, Т. Буачидзе, Г. Элиава, А. Исакадзе Л.Берулава. О дифференциальном подходе при назначении Бнта-блокаторов в зависимости от различных факторов. . 2013წ. За IX Меж. Науч.прак. конф. Настоящи иследвания и развитие Т.23 София с.50-52.

M. Menteshashvili, G.Baghaturia. О зонах покоя в областях распространения нелинейных волн. Ukrainian Mathematical Congress − 2009 (Dedicated to the Centennial of Nikolai N. Bogoliubov). Institute of Mathematics of NASU, Тезисы, Kyiv . 2009წ. Ukrainian Mathematical Congress − 2009.

М. Кублашвили, Саникидзе Д. Г.. О квадратурных формулах для сингулярных интегралов, близких по точности к гауссовским. Россия, г. Пенза. 2014წ. .

Д. Г. Саникидзе. О квадратурных формулах для сингулярных интегралов, близких по точности к гауссовским. Россия, г. Пенза. 2014წ. Аналитические и численные методы моделирования естественно-научных и социальных проблум. Сборник статей IX Международной научно-технической конференции.

ნ. ტყემალაძე, др. О концептуальном под¬хо¬де к проблеме повышения прогнозного проектирования человеко-машинных систем . Тезисы докл. Эрготехнич. Систем. Новгород. 1980წ. .

Т. Мегрелишвили. О методологических изменениях в парадигме преподавания РКИ в вузах Грузии. . «Актуальные проблемы лингвистики и преподавания языков». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. ბაქო, აზერბაიჯანული სახელმწიფო ლინგვისტური ენივერსიტეტი.. 2007წ. .

З. Пиранашвили, Т. Сулаберидзе, Буркадзе Ю.Г.. О моделировании одного класса немарковских случайных процессов. Х Всесоюзный симпозиум “Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей”, Ленинград. 1978წ. Труды Х –го Всесоюзного симпозиума “Методы представления и аппаратурный анализ случайных процессов и полей”, Ленинград, стр.35-39 .

В. Чанкотадзе, М. Кублашвили, Т. Квачадзе. О некоторых вопросах точности квадратурных формул для сингулярных интегралов . Научно-информационный центр "Знание", Сборник статей, Украина, г. Харьков. 2016წ. X Международная заочная конференция "Развитие науки в XXI веке".

М. Кублашвили, Чанкотадзе В. В., Квачадзе Т. Д. . О некоторых вопросах точности квадратурных формул для сингулярных интегралов . Харьков, Украина. 2016წ. .

М. Кублашвили, Саникидзе Д.Г.. О некоторых вопросах точности квадратурных формул для сингулярных интегралов с ядром коши. The Ninth International Scientific-Practical Conference, Ukraine, Vinnytsia, VNTU. 2014წ. გვ. 2.

გ. ღვინეფაძე. О некоторых модификациях методов доступа для ЗУПД . კიევის ავტომატიკის ინსტიტუტი. 1979წ. Тезисы докладов на научном совете по проблеме «Кибернетика» АН УССР. Киев.

З. Нацвлишвили, Саникидзе Д. О некоторых оценках порядка аппроксимации сингулярных интегралов с весами Якоби . Тезисы докладов Республиканской научной конференции «Дифференциальные и интегральные уравнения и их приложения» 2 часть, Одесса УССР, 22-24.IX. 1987წ. с. 92.

З. Нацвлишвили, Д.Саникидзе. О некоторых равномерных аппроксимациях сингулярных интегралов . III рабочее совещание. научно-исследовательский вычислительный центр. Метод граничных интегральных уравнений. Задачи, алгоритмы, программная реализация. С. Пущино, 2-4.VI . 1986წ. 40 с.

ზ. გასიტაშვილი, Л.Имнаишвили Г. Иашвили и др. О необходимости применения биометрических методов идентификации личности в избирательных процессах. м Запорiжжя. 2016წ. VIII Мiжнародной науково-практичноi конференцii..

Т. Цабадзе, и др.. О повышении уровня автоматизации проектирования подвесных канатных дорог. Всесоюзная научно-технической конференция Спецтранс-85»,-Москва. 1985წ. В кн.: «Тезисы докладов Всесоюзной научно-технической конференции Спецтранс-85»,С. 212..

М. Талаквадзе, г.Бокучава. О подогреве снимаемого слоя при шлифовании. Тезисы докладов всесоюзной научно_технической конференции Теплофизика технологических процессов, ТольяттИ. 1972წ. .

Г. Какауридзе, Ш.Какичашвили. О поляризационном самовоспроизведении изображений анизотропных растров. 42. VI Всесоюзная конференция по голографии, Витебск 1990. 1990წ. Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции по голографии, стр. 163-164.

В. Хочолава. О преподавании вычисленной математики во втузах . კავკასიის ზონის უმაღლესი ტექნიკური სასწავლებლების სამეცნიერო-მეთოდური თათბირ-სემინარი მათემატიკაში. როსტოვი . 1982წ. 15-18 აპრილი.

გ. გრიგორაშვილი, ჭანტურია ნ., ფილია ნ.. О профилактическом дей- ствии иодированного и витаминизированного чая при йоддефицитных состояниях. Мат.II-ой межд.конф. Современные аспекты реаби-литации в ме дицине.Ереван. 2005წ. .