კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ვ. გელაძე. კახეთის მდინარეების წყლის რესურსებისა და მყარი ნატანის მართვის პრობლემები. თანამედროვეგლობალურიცვლილებებისგეო-დაბუნებრივიდაეკონომიკურისისტემებისადაპტაციისპრობლემები. აზერბაიჯანი/ბაქო. 2015წ. .

რ. ცხვედაძე, ი. ღუდუშაური. კლასიკური დრეკადობის თეორიის დაკანონების მცდარი ცნების "სუფთა ღუნვა" შესახებ მართკუთხა ფილების უნვაზე გაანგარიშების შემთხვევაში. (რუსულ ენაზე).. საერთაშორისო მოხსენებათა თესისები. ყაზანი. 26-30. წ. ყაზანი. 26-30.

ი. ზაქაიძე, ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშრობა. ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისია, ევროპის რეგიონალური სამუშაო ჯგუფი, ირიგაციისა და დრენაჟის უკრაინული კომიტეტი, 23-ე ევროპული რეგიონალური კონფერენცია. წ. წინსვლა საკვებისათვის წყლისა და სოფლის განვითარების საკითხებში გვ. 36.

В. Шургая, ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი მიწების დაშრობა. ირიგაციისა და დრენაჟის საერთაშორისო კომისია, ევროპის რეგიონალური სამუშაო ჯგუფი, ირიგაციისა და დრენაჟის უკრაიეროვნული კომიტეტი, 23-ე ევროპული რეგიონალური კონფერენცია. ქ.ლვოვი. 2009წ. გვ. 36.

ი. ზაქაიძე. კოლხეთის დაბლობის ხანგრძლივი ნალექების ზონაში დაშრობითი მელიორაციის საკითხები. საქჰიდროეკოლოგია. 2001წ. საქჰიდროეკოლოგიის საერთაშორისო კონფერენციის სამეცნიერო შრომათა კრებული გვ.76-78.

М. , მ. კირილოვი, ნ.გოლევა, ნ.ნატროშვილი. კომბიკორმასტარტერი ექსტრუდირებული მარცვლით ხბოების გამოსაზრდელად. სამეცნ.ნაშრ. საკავშირო კონფერენცია "საკვების რაციონალური წარ-მოება და გამოყენება მეცხოველეობაში" მოსკოვი. ულიანოვსკის . 1988წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. კონნტეინებში შეფუთვის ერთგანზომი-ლებიანი ოპტიმიზაციუ-რი ამოცანების ამოხსნის პროგრამული პროდუკტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

ვ. ფადიურაშვილი, იაშვილი ნ., ძაგანია თ.. კონნტეინებში შეფუთვის ერთგანზომი-ლებიანი ოპტიმიზაციუ-რი ამოცანების ამოხსნის პროგრამული პროდუკტი. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური კომფერენცია. 2011წ. .

M. Datashvili. კონსალტინგური საქმიანობის ეფექტიანობის მართვის თეორიული საფუძვლები . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია, ქ.სიდე. 0წ. 2016.

Ж. Вардзелашвили. კონცეპტის ინტერპრატიული ველი როგორც ნანომასშტაბური კვლევის ობიექტი.. Минский государственный лингвистический университет. II Международная научная конференция. 2009წ. Минский государственный лингвистический университет. Материалы II Международной научной конференции. Минск., 2009, ნაწილი I, გვ. 36-39..

M. Vanishvili, ზეიკიძე ვაჟა. კორპორაციული მართვის ინფორმაციული გამჭვირვალობის სრულყოფა საქართველოში. მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია „უკრაინა - ევროკავშირი. თანამედროვე ტექნოლოგიები, ბიზნესი და სამართალი"/ჩერნიგოვის ნაციონალური ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი. 2016წ. საერთაშორისო სამეცნიერო ნაშრომების კოლექცია 2 ნაწილად. ნაწილი 2: საზოგადოებრივი პრობლემები, გვ. 128-130.

ვ. შუბითიძე. კულტურათა და ცივლიზაციათა დიალოგის პოლიფონიური მოდელი. რომუალდო დელ ბიანკოს ფონდი. 2016წ. .

Ж. Вардзелашвили. ლექსიკური ერთეული როგორც კულტურით მარკირებული ცნებათა სისტემა. Congresso Internacional “ La lengua y literature rusas en el espacio educativo internacional: estado actual y perspectives” Cranada. 2007წ. .

M. Vanishvili, ჯორბენაძე ზურაბ. ლიბერალური იმიგრაციული პოლიტიკის უპირატესობა საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „მიგრაციული პროცესები: ტრენდები, გამოწვევები, პერსპექტივები"/ყაზანის ფედერალური უნივერსიტეტი. 2014წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენციის მასალების კრებული, გვ.74-77 .

E. Alaverdov. ლიბერთი ქონ - საერთაშორისო კონფერენცია ვოკქშოპი . სამართლის ფაკულტეტი, ჩარლზის უნივერსიტეტი, პრაღა, . 2017წ. .

Ж. Вардзелашвили. ლინგვო-ცნებითი კომპონენტი მეორეული ენობრივი პიროვნების ჩამოყალიბებაში. Дагестанский государственный университет, Международная научно-практическая конференция Культура русской речи в условиях многоязычия». 2013წ. Материалы международной научно-практической конференции «Культура русской речи в условиях многоязычия». გვ. 65-68.

ლ. ცერცვაძე, პეტრიაშვილი შ.. მადნეულის საბადოს მინერალური რესურსების რაციონალური ათვისების პერსპექტივები გალებების წარმომქმნელი მიკროორგანიზმების გამოყენებით. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია"მინერალური ნედლეულის რესურსების ათვისების ეკოლოგიურ-ეკონომიური პრობლემები"პერმი, რუსეთი. წ. .

ნ. ბუჩუკური, მ. მჭედლიშვილი, დ. ბასილაია. მანგანუმ-გუმბრინიანი კატალიზატორის გამოცდა სამრეწველო პირობებში. ანტ საკავშირო ყაზანი. წ. თეზისები, 26.

ნ. ბუჩუკური, ნ. გრძელიშვილი, ზ. ბარდაჩიძე. მანგანუმშემცველი კატალიზატორის ფორმირების კვლევა აირების გოგირდორგანული ნაერთებისაგან გაწმენდისათვის. ანტ საკავშირო, ყაზანი. წ. თეზისები, 27-28 გვ..

M. Shavlakadze. მანგანუმშემცველი ხელოვნური მინაკრისტალური მასალების საფუძველზე წყალხსნადი და უბალასტო მიკროსასუქების მიღების შესაძლებლობის შესწავლა.. ქიმიის, ბიოლოგიისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო კონფერენცია IC BEC 2013. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია. 2013წ. ვენეცია, იტალია.