კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3033 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. მაისურაძე. "Skulptura in modern city of Tbilisi" . ქ.ბაქოს რეგიონალური საერთაშორისო ფესტივალი, სამეცნიერო კონფერენცია;. 2012წ. .

რ. გრიგოლია. "Unification for Lukasiewicz logic". Topology, Algebra and Categories in Logic, Amsterdam. წ. July 7-11, 2009 .

რ. გრიგოლია. "Unification in many valued logic". Workshop on Structural Proof Theory . წ. Paris, November 19-21, 2008.

ბ. სურგულაძე, ი.მელაშვილი. "Ways of increase static,dynamic and aerodynamic stability of wind power plant supports". Sumposium on Struqtural dezing,Marseille,France. 2009წ. .

ე. ქრისტესიაშვილი, Маисурадзе Н. С., Квабзиридзе Г. Р., Кипиани Л. Г.. "Воина и её философско-политическое и экономико-правовое осознание". Санкт-Петербург, ООО »ИПИТ». 2012წ. VI международная научно-практическая конференция « Фундаментальные и прикладные проблемы геополитики, геоэкономики и международных отнашений. Раширение НАТО и Евросоюза – проблемы безопасности стран СНГ, Европы, Азии и Африки».

ლ. ზამბახიძე, Бахтадзе Дж. А., Кристесиашвили Э. Н., Кирцхалия И. С.. "Волоконно-оптические датчики для безопасной эксплоатации линии электропередач в горных условиях". V международной конференции Устойчивое развитие горных территории, проблемы, регионального сотрудничества и региональной политики горных районов. Владикавказ. წ. Тезиси докладов участников IV меж-дународной конференции.

ე. ქრისტესიაშვილი, Кирцхалия И. С.. "Волоконно-оптические датчики для безопасной эксплоатации линии электропередач в горных условиях". IV Международню конференция, Владикавказ. 0წ. Тезисы докладов участников IV Международной конференции, 23-26 сентября, Владикавказ.

Т. Мегрелишвили, null, (ი.მოდებაძის თანაავტორობით). "Восток и Запад в «кавказском» тексте русского романтизма" . «Восток-Запад в русской литературе XI-XXI веков». საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია. სტამბული (თურკეთი), ფატიხ უნივერსიტეტი,. 2009წ. .

რ. კლდიაშვილი, Sh.Tavadze, I.Djiqidze. "Особенности реставрации грузинских рукописей". International Scientific and Practical Conference . 2017წ. "World Science" N8, vol 1 Ajman, UAE.

რ. კლდიაშვილი, И.Джикидзе, Ш Тавадзе. "Проблемы реставрации и консервации армянской рукописи - arm.217". VII международный научно-практический семинар "Лики памяти". 2017წ. лики памяти новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия.

ლ. ზამბახიძე, Лагундаридзе Г. О., Кирцхалия И. С.. "Протяженный волоконно-оптический датчик для прогнозирования оползней". IV меж-дународной конференции Устойчивое развитие горных территории, проблемы, регионального сотрудничества и региональной политики горных районов. Владикавказ, 23-26 сентября 2001. წ. Тезиси докладов участников IV международной конференции.

М. Метревели. "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ". "ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭКОНОМИКЕ", Институт оптики атмосферы сибирского отделения Росииской академии наук, Росииского государственного гидрометеорологического университета, института прикладных исследований, технологий и экономики, Санкт-Петербург, Россия. 2013წ. Матерялы конференции, стю 42-45.

მ. გაბუნია, შ.ძამუკაშვილი. "ევროპის კრიმინოლოგთა საზოგადოების ყოველწლიური მე–16 საერთაშორისო სამეცნიერო კომფერენცია (დანაშაულობა და დანაშაულობის კონტროლი– სტრუქტურა, განვითარება და სუბიქტები)". გერმანია , ქალაქი მიუნსტერი . 2016წ. მოხსენება თემაზე: დანაშაულობა და დანაშაულობის კონტროლი საქართველოში,1008 CRIMINALITY AND CRIMINALITY CONTROL IN GEORGIA. https://www.esc-eurocrim.org/images/esc/files/Muenster/Abstracts_ESC2016.pdf , p.934 .

ბ. იმნაძე. "ტექნიკურ უმაღლეს სასწავლებელში რუსული ენის მაკორექტირებელი სწავლების პრობლემები ე.ი. მოტინას მოძღვრების შუქზე" . საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მოტინსკიე ჩტენია". მოსკოვი. წ. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "მოტინსკიე ჩტენია" გვ. 81-93.

თ. მელქაძე. "უსაფრთხო საგანმანათლებლო დაწესებულების კონცეფცია საქართველოში“(მიმდინარე და სამომავლო აქტივობები).. ევროკომისიის ჰუმანიტარული მიისიის მხარდაჭერით, ქ. მინსკში „გაეროს“ . 2015წ. .

V. Shaverdova, N. Obolashvili. 'The Photoanisotropy and Photogirotropy in Compositions of Organic Dyes". Coherent Optical Technologies and Applications . 2008წ. OSA Publishing, p. JMB1.

ზ.კაკულია , შ.პეტრიაშვილი. 'ლიტიფიკაციის სხვადასხვა ხარისხის თიხური ქანების ჰიპერგენეზის თავისებურებანი ტენიან სუბტროპიკულ პირობებში'. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომათა კრებული. 2007წ. XVI, გვ.154-160 .

დ. ჩუტკერაშვილი, გ.ბუაჩიძე., ლ.ცერცვაძე., უ.ზვიადაძე., შ.პეტრიაშვილი. 'სამთამადნო, სამრეწველო ინდუსტრიული ქალაქების ირგვლივ ტოქსიკური მეტალებითდაბინძურებულ მიწისქვეშა წყლებში და ნიადაგებში რისკის შემცირება". IAEG. 2001წ. 'ურბანული რაიონების საინჟინრო-გეოლოგიური პრობლემები'. ეკატერინებურგი, ტომი 2.

დ. ჩუტკერაშვილი, შ. პეტრიაშვილი. 'ქალაქების მიწისქვეშა წყლების მდგრადი განვითარება და მენეჯმენტი". "ნატო"-ს ეგიდით. 2005წ. ნიდერლანდები, გვ 375-379.

L. Mdzinarishvili, L,Chechelashvili. , Continuous and partially continuous singular cohomology. INTERNATIONAL CONFERENCE ON ALGEBRAIC TOPOLOGY Arolla(Switzerland) . 2008წ. ,Contemporary Mathematics(submitted) .