კონფერენციები / საერთაშორისო, უცხოეთში მოწყობილი

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  3276 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Sesadze, I. Kutsia, P. Joxadze, Gugushvili Almaskhan. ,,Computer Seismic System and Fractal method of Predication of Earthquake Cycles". IEEE International Conference Physics and Control. 2003წ. St. Petersburg. Russia. 20-22.

V. Sesadze, I. Kutsia, P. Joxadze, Gugushvili A.Sh. ,,Computer Seismic System and Fractal method of Predication of Earthquake Cycles". International Conference Time Series. 8 th Automation with in New Global Scenarios.. 2002წ. Milan Trade Fair..

L. Tabatadze, V. Shvelidze, J. burdjanadze, M. Elizbarashvili. ,,Developing Combined Ozone and Ultraviolet Light Solar Energy Devices”. . Ajman 5th International Enviroment Conference on Climate Change & Sustainability. International Journal of Environment and Sustainability „Science Target". Sheikh Zayed Centre for Conferences and Exhibitions of Ajman University (AU) Campus in Ajman, United Arab Emirates (UAE). 2018წ. 2018 .

V. Sesadze, Ediberidze A.G., Gugushvili A.Sh., Kucia I.S., Jochadze P.D. ,,Earthquake Cycles and Fractal Time Series". 8 th Annual Conference of the International Association For Mathematical Geology.. 2002წ. Berlin, Germany.15-20 September. 3 pp 69-374.

B. Kotia, V.F Los. ,,Exast equations for subsystem correlacion functions and density matrix.Application in polaron mobility’’. INTERNACIOMAL WORKSHOP ‘’POLARONS AND APPLICATIONS’’.. 1992წ. . May 23-31. 1992: PUSHKINO, RUSSIA/ABSTRACTS, p.18( Planary Sesion, Oral Prezentacion)..

ა. კირთაძე. ,,On non-separable extensions of dynamical systems“.. Swedish-Georgian Conference in Analysis and Dynamical Systems, 15-22 July, Tbilisi, Georgia, 2015 . 0წ. .

ა. კირთაძე. ,,On some measurability properties of additive functions”.. 43th Winter school in abstract analysis, 10-17 january, Prague, 2015, Czech Pepublic. 0წ. .

ა. კირთაძე. ,,On some properties of additive functions” . Conference on Mathematics and its Applications, Kuwait, 14-17 november, 2014. 2014წ. .

B. Kotia, V.S.LOS. ,,On The kinetics of quantum dissipative systems''. The 20 th IUPAP INTERNATIONAL CONFERENCE ON STATISTIKAL PHYSICS. Paris. 1998წ. BOOK OF ABSTRACTS, Nonequilitrium systems, Pster 02 p 18( To 251:Poo 2/68. Poster Presentacion)..

Г. Чикадзе. ,,On the pricing of Eoropean option". Труды Международной конференции, «ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЮ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ». 2010წ. Москва.

V. Sesadze, Gugushvili Almaskhan. ,,Optimal Synthesis of Optoelectronic Seismograph Structure". Proceedings of International Geological Congress. . 2004წ. Florence..

V. Sesadze, I. Kutsia, P. Joxadze, Gugushvili A.Sh. ,,Prognosis of Seismic Danger According to the Geologocal and Geophysical Date". 8 th Annual Conference of the International Association For Mathematical Geology. 2002წ. Berlin, Germany.15-20 September. pp 375-380.

V. Sesadze, Gugushvili A., Khutsishvili O., Gugutishvili E. ,,Symmetry and Conservation Laws in Variational Principles of Optimal Control". 5 th IFAC Symposium Nonlinear Control Systems. NOLCOS’01. 2001წ. Vol. 2 of 5 St. Petersburg, Russia, July 4-6.

ი. კეცხოველი. ,,История благотворительности Грузинского дворянства в XIX веке”. საერთაშორისო კონფერენცია იუნესკოს ეგიდით, ქ. ერევანი, . 2006წ. .

ი. კეცხოველი. ,,К проблеме рационального соотношения профессиональных и семейно-бытовых функциий”. Всесоюзная научная конференция, материалы доклада - Махачкала. 1985წ. გვ. 135-136.

Г. Чикадзе, В. Сесадзе, Н. Сесадзе. ,,Методы синергетики в образовании". Международная научно-образовательная конференцяя «Наука в вузах: Математика., Физика, информатика» . 2009წ. Москва ст. 911-914 .

Г. Чикадзе. ,,Оперативное распределение обсадных труб при бурении скважин" . XXX Симпо-зиум Горный Пржибрам, Прага Пржибрам. 1991წ. стр. 515-522 .

В. Сесадзе, Гугушвили А.Ш., Руруа А.А.. ,,Применеие теории катастроф в адап¬тивных системах управления с идентификаторам". Международная конференция “Иден¬тификация систем и задачи управления”. 2000წ. Москва. Институт проблем управ¬ления им. В.А.Трапезникова. 26-28 сентября.

В. Сесадзе, Гугушвили А.Ш. ,,Применение теории бифуркации Хопфа для уравнений в частных производных параболического типа". В кн.: Тезисы докладов III Всесоюзной конференции «Динамика процессов и аппаратов химической технологии». 1990წ. Воронеж.

В. Сесадзе, Н. Нариманашвили, Гугушвили А.Ш, null. ,,Синтез оптимального входного управления для идентификации объектов с распределенными параметрами". Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции по планированию и автоматизации эксперимента в научных исследованиях.. 1983წ. Смоленск. ст. 82-85.