გამოგონებები / საქართველოში რეგისტრირებული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. ფადიურაშვილი. ფარმაცევტური კომპოზიცია მისი მიღების და გამოყენების წესები. . 2005წ. № 8499.

თ. შარაშენიზე, ვ. ლორთქიფანიძე, ლ. შარაშენიძე. ფეთქებადი ნივთიერებები. . წ. 4615.

ლ. იმნაიშვილი. ფრანგიშვილი ა., პეპანაშვილი ნ., მათითაშვილი თ., უშვერიძე რ. ელექტროენერგიის მომხმარებელზე მიწოდების ლიმიტირებისა და კონტროლის ხერხი. საპატენტო სიგელი # 1449, ბიულ. # 9, 1998 წ. . . 1998წ. .

დ. კუპატაძე, ა. მიქელაძე, მ. ბასილაძე. ქვანახშირის სქელი ფენების დამუშავება გრძელი სვეტებით (ბლოკებით) და ჩამოქცევით. . 2008წ. N10003/01.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობა. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. წ. ბიულეტინი #23 (339), #11466.

გ. გავარდაშვილი, ლევან წულუკიძე, ნათია გავარდაშვილი, ლორენც კინგი, მიხაილ შეფერი. ღვარცოფსაწინააღმდეგო საფეხურებიანი ბარაჟი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. # P 4553.

ლ. წულუკიძე. ღვარცოფსაწინააღმდეგო საფეხუროვანი ბარაჟი. აქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი.. 2011წ. #11582/01.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, დიაკონიძე რ.. ღვარცოფსაწინააღმდეგო საფეხუროვანი ბარაჟი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი. წ. .

გ. ჩახაია, ნ. გავარდაშვილი, ლ. კინგი, მ. შეფერი. ღვარცოფსაწინააღმდეგო საფეხუროვანი ბარაჟი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2006წ. # P9734.

გ. ჩახაია, რ. დიაკონიძე, ლ. წულუკიძე. ღვარცოფსაწინააღმდეგო საფეხუროვანი ბარაჟი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2012წ. -.

წულუკიძე ლ.. ღვარცოფსაწინააღმდეგო საფეხუროვანი ბარაჟი. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი . 2012წ. P 5489,თბილისი.

ვ. ფადიურაშვილი, ჯანაშვილი. შემადგენლობა ფარმაცევტული კომპოზიციის მისაღებად,მიღების ხერხი და გამოყენება. . 2005წ. №Р3770.

ა. აბშილავა. შერეული და დაჟანგული ოქროს შემცველი მადნების გამდიდრების ხერხი. საქ პატენტი. 2009წ. AU10497.

რ.ვარსიმაშვილი. შიგა ან გარე მოდების, არამრგვალი ან მრგვალი ცილინდრული კბილანების დამზადების ხერხი.. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი საქპატენტი. 2013წ. პატენტი P 5934.

ლ. იმნაიშვილი. ჩაჩხიანი ე., დუნდუა ა., მათითაშვილი თ. ტივტივიანი დონის საზომი.-პატენტი # P3911, ბიულეტენი #5, 2006 წ. . . 2006წ. .

ლ. იმნაიშვილი, პეპანაშვილი ნიკოლოზ, ფირცხალავა ვ.. ციფრული (ათობითი) კლავიატურის საშუალებით ალფავიტურ-ციფრული სიმბოლოების შეტანის ხერხი. . 1997წ. საპატენტო სიგელი # 986, ბიულ. # 7.

გ. გავარდაშვილი, გოგა ჩახაია. ცხაური ტიპის ღრუტანიანი ღვარცოფსაწინააღმდეგო ბარაჟი.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. წ. # 2897.

გ. ჩახაია. ცხაურის ტიპის ღრუტანიანი ღვარცოფსაწინააღმდეგო ბარაჟი. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2001წ. #P2862.

თ. ბაციკაძე, ზ. ციხელაშვილი, დ.გარუჩავა. ცხოველების სასაკლაოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი დანადგარების დაპროექტება და მშენებლობა პატენტი P 3239. საქართველოს ინტელექტუ-ალური საკუთრების ეროვ-ნული ცენტრი “საქპატენტი” . 2013წ. .

ზ. ციხელაშვილი, მ. სანიკიძე. ცხოველთა სასაკლაოს საწარმოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიო-ენერგეტიკული დანადგარის დაგეგმარება და მშენებლობა, "საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრის" მოწმობა ". შ.პ.ს. სამეცნიერო-პრაქტიკული ცენტრი "ეკოტექნოლოგია", თბილისი. 2008წ. № 3311.