გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ნ. ნიბლაძე. "ღვარცოფების გავრცელების რეგიონები საქართველოში და დამცავი ღონისძიებების სქემა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. N 6/4. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე. "ღვარცოფების გავრცელების რეგიონები საქართველოში და დამცავი ღონისძიებების სქემა". საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. № 6/4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ციხელაშვილი, ნ.მახარობლიძე, ნ.არახამია. ავტოსამრეცხაოების ამდინარე წყლებში შემცველი ნავთობპროდუქტებისა და სხვა ქიმიურად ტიქსიკური ნივთიერებების დამჭერი კომპაქტური მოწყობილობა-ფილტრი. სტუ. გრანტი 18, გვ 57,თბილისი. 0-2010წ. მიმართულების ხელ-ლი, სრ. პროფ.. № 18. სამშენებლო ფაკ-ტი, ჰიდროინჟნერიის დეპ-ტი, .

გ. მიქიაშვილი, ბადრი გორგილაძე. არქიტექტურული ინფორმატიკის და პროექტირების მრავალფუნქციური გზამკვლევი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ვ. ლოლაძე, შ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. ახალი ტიპის მოუხსნადყალიბიანი მზიდი და შემომფარგვლელი ბეტონის კონსტრუქციების დამუშავება, კონსტრუირება და გაანგარიშება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. -2010წ. . . .

ვ. სამხარაძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ზაქაიძე. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. კეკელიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. შურღაია. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. პროექტი ,,ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. სტუ-ს გრანტი. 0-2012წ. . . დამუშავების სტადიაშია.

ი. იორდანიშვილი. საქართველოს არიდული ზონის ირიგაციული კომპლექსების ტექნიკურ-ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შერჩევა ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/5. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ფოცხვერია. საქართველოს არიდული ზონის ირიგაციული კომპლექსების ტექნიკურ-ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შერჩევა ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე. სტუ-ს შიდა გრანტი 2011 წელი . 2011-2011წ. შენსრულებელი. #6/5 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ციხელაშვილი. საწარმოო ჩამდინარე წყლების სრული ბიოლოგიური გაწმენდა საწვავი ბიოგაზისა და სასუქის მიღებით. სტუ. გრანტი 40, გვ 17,თბილისი. 0-2011წ. . . სამშენებლო ფაკ-ტი,ჰიდროინჟინერიის დეპ-ტი "წყლის რესურსების გამოყენების, წყალმომარაგების და წყალარინების 44 მიმართულება.

ზ. მიქაძე. ტექნიკური კომპლექსების, სისტემების საიმედოობის გათვლისა და ეფექტიანობის მაჩვენებლების პროგნოზირების სრულყოფილი მეთოდების დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მეცნიერ-მუშაკი. №9. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. დინუაშვილი, ზ.კიკნაძე, ლ.ბერიძე. ურბანული განვითარების ობიექტებზე (ტერიტორია და შენობა-ნაგებობები) მზის ენერგეტიკული ზემოქმედების CAD სისტემებთან შეთავსებადი ალგორითმების სისტემის დამუშავება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მენეჯერი. . .

მ. დინუაშვილი, ზ.კიკნაძე. ურბანული განვითარების ობიექტებზე გარემოს ენერგეტიკული ზემოქმედების თვალსაჩინო ვიზუალიზაცია (ქალაქის აერაციული რეჟიმის კომპიუტერული იმიტაცია). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის მენეჯერი. . .

თ. გერკეული. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით . საგრანტო თემა № 2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეცნიერ თანამშრომელი. 0-0წ. . 2010–2010 წ. . .

მ. შვანგირაძე. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მენეჯერი. # 2. მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის მიმართულება.

გ. გოგია. ღრმა ბურღვის მექატრონული პლაზმური დანადგარის თეორიული საფუძვლებისა და ტექნიკური პროექტის დამუშავება. . 2010-წ. . . სტუ.