გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ.ტაბატაძე, ლ.შავლიაშვილი, ლ. ინტსკირველი. ქ.თბილისის დახურული ნაგავსაყრელების გავლენა ზედაპირულ წყლებზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. #8/4. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ა. ედიბერიძე, თ. ჯაგოდნიშვილი, ლ. ჩხაიძე, ბ. ცხადაძე. ქართული დერივაციული, კომპოზიტური და სინტაგმატური სიტყვაფორმების ფრაზეოლოგიური თვისებები და მათი კომპიუტერული მოდელირება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2011წ. მენეჯერი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ჯავაშვილი, ლ. ლორთქიფანიძე, ნ. ამირეზაშვილი, ლ. სამსონაძე. ქართული ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა (მორფოლოგიური დონე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ძირითადი შემსრულებელი. . სტუ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

კ. ფხაკაძე. ქართული ენის ტექნოლოგიური ანბანის ასაგებად აუცილებელი რიგი სისტემების გაფართოებადი (სწავლებადი) საინტერნეტო ვერსიების შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. №048 - 13. სტუ ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი.

თ. თოდუა, ო. ვერულავა, რ. ჩოგოვაძე, მ. ჩხაიძე, რ. ხუროძე, ზურაბ წვერიკმაზაშვილი. ქართული ნაბეჭდი ტექსტების კომპიუტერული ამომცნობი სისტემის აგება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-2010წ. მენეჯერი. . .

კ. ფხაკაძე, ალექსანდრე ვაშალომიძე, ტარიელ ფუტკარაძე. ქართული ტექსტის გახმოვანება და II საფეხურის ქართული სინტაქსური მართლმწერი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2011-2012წ. პროექტის თანახელმძღვანელი. №103. ქართული ენის ტექნოლოგიზების სასწავლო-სამეცნიერო ცენტრი.

თ. გერკეული. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით . საგრანტო თემა № 2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეცნიერ თანამშრომელი. 0-0წ. . 2010–2010 წ. . .

. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით. საგრანტო თემა N 2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-2010წ. . . .

მ. შვანგირაძე. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მენეჯერი. # 2. მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის მიმართულება.

ლ. მახარაძე. ღია წესით მშენებარე მიწისქვეშა ნაგებობების სამშენებლო ქვაბულებისა და ფუნდამენტების ზედაპირული და გრუნტის წყლებისაგან დაცვის მეთოდოლოგიის დამუშავება. . 2014-0წ. . . .

დ. ჩომახიძე, პროფესორი დ.ჯაფარიძე. ღონისძიებები სტუ-ს ელექტრო მომარაგების გაუმჯობესებისათვის. სტუ. 0-2011წ. მონაწილე. . ენერგეტიკის ფაკულტეტი.

გ. გოგია. ღრმა ბურღვის მექატრონული პლაზმური დანადგარის თეორიული საფუძვლებისა და ტექნიკური პროექტის დამუშავება. . 2010-წ. . . სტუ.

გ. გოგია. ღრმა ბურღვის მექატრონული პლაზმური დანადგარის მოდელის ძირითადი საპროექტო პარამეტრების საანგარიშო ალგორითმებისა და პროგრამის შექმნა, დამზდება, გამოცდა და კვლევა. . 2011-წ. . . .

თ. ჯიქია, ი. შეყილაძე, უ. ზვიადაძე. ყაზბეგ–ლაგოდეხის ტექტონიკური ზონის თიხა–ფიქლების ბუნებრივი გამოსავლების გეოლოგიური დახასიათება და კალორიული თვისებების შესწავლა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. -წ. მეცნიერ თანამშრომელი. 39. ი. შეყილაძე.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე, მ.კეკელიძე. შავი ზღვის წყლის კომპლექსური გადამუშავება სამედიცინო და ტექნიკური მასალების მისაღებად და მათი კვლევა.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016-2016წ. ხელმძღვანელი. №4б . .

ა. წაქაძე. შენობა-ნაგებობების მონიტორინგის და დიაგნოსტიკის კომპლექსური მეთოდოლოგიის დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. ხელმძღვანელი. 071-13. .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ. მსხილაძე, ლ. სამხარაძე, ლ. სივსივაძე. შენობა–ნაგებობების მრავალშრიანი ენერგოდამზოგი შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ახალი ტექნოლოგია. სტუ–ს გრანტი. 0-2014წ. . . .

ნ. მსხილაძე, ვ. ლოლაძე, შ. ბაქანიძე, ლ. სამხრაძე, ლ. სივსივაძე. შენობობა-ნაგებობების მრავალსრიანი ენერგოდამზოგი შემომფარგლავი კონსტრუქციების აგების ახალი ტექნოლოგია.. . 0-2014წ. . . .