გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

შ. ნაჭყებია. შიდასაუნივერსიტეტო გრანტები მეცნიერებისა და საინჟინრო საქმის ისტორიაში.. სტუ . -2011წ. . #66. .

რ. თურმანიძე, null. ცვალებადი დახრის კუთხის მქონე სპირალურღარიანი მჭრელი იარაღების დამზადების ტექნოლოგიის შემუშავება და საწარმოო ხაზის გაწყობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. გრანტის ხელმძღვანელი. #45. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. ჯავახიშვილი, ა.კვიტაშვილი,რ.თხინვალელი,მ.კანდელაკი. ძირითადი საბაზრო ეკონომიკური მაჩვენებლების პროგნოზირების მეთოდების კვლევა ნეირონული ქსელების გამოყენების თვალსაზრისით. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2001-2002წ. შემსრულებელი. პროექტი 1.29.19. .

მ. მეტრეველი. წიგნი „თბილისის ბუნებრივი რესურსები“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2012წ. ავტორი თავისა „თბილისის ტურისტული რესურსები“. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

გ. წურწუმია, ნ. ქოიავა, გ.გორელიშვილი, პ. ნიკოლეიშვილი. წყალბადის პეროქსიდის და ოზონის გენერატორების შექმნა. სამხრეთ კორეის სამრეწველო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი და ჩუნგბუკის ეროვნული უნივერსიტეტი. 2006-2009წ. უფ. მეც. თანამშრომელი . ჩუნგბუკის ეროვნული უნივერსიტეტის და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ერთობლივი გრანტი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. მუსელიანი, ლ. იმნაიშვილი. წყლისა და ბუნებრივი აირის რაციონალური მოხმარების SCADA სისტემა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014-2014წ. პროექტის მენეჯერი. 68. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი.

ვ. ხითარიშვილი, რ. ბაბუნაშვილი, ი. ჯებირაშვილი. ჭაბურღილების ბურღვის ტექნოლოგიის სრულყოფა დამამთავრებელ სტადიაში და უმოქმედო ჭაბურღილის რეაბილიტაცია პროდუქტიულ ჰორიზონტებზე აქტიური ზემოქმედების გზით თელეთის ნავთობის შემცველ ფართობზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 0-1998წ. შემსრულებელი. #209/2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ლ. მახარაძე. ხანგრძლივი მოქმედების მიწისქვეშა თავდაცვითი ნაგებობების სავენტილაციო სისტემების კვლევა და დაპროექტების რეკომენდაციების დაპროექტების რეკომენდაციების დამუშავება. . 2017-0წ. . . .

ო. ხუციშვილი, პ. ჯოხაძე, ვ. კუციავა. ჰიდრო-ელექტრო სადგურების მართვის თანამედროვე სისტემის შემუშავება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. . პროექტი #6. .

ლ. მახარაძე. ჰიდროსატრანსპორტო მილსადენების, როგორც განაწილებულ პარამეტრებიანი სისტემის იძულებითი რხევების და ჰიდროდინამიკური პროცესების ანალიზი მათი უსაფრთხო ექსპლუატაციის უზრუნველყოფი-სათვის. საგრანტო პროექტი #11/02. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის დაფინანსებით. 2013-0წ. . საგრანტო პროექტი #11/02. .

ი. სულაძე. ჰიდროტექნიკური ცემენტები დასავლეთ საქართველოში მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მენეჯერი. №28. სილიკატების ტექნოლოგიის მიმართულება.

თ. გაბადაძე, ი.სულაძე. ჰიდროტექნიკური ცემენტები დასავლეთ საქართველოში მძლავრი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობისთვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. ხელმძღვანეელი. №28. სტუ, სილიკატების ტექნოლოგიის მიმართულება.

ი. ლაგვილავა, დარეჯან ჭილაძე, მარიამ მაყაშვილი. “მეცნიერება იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მოაწილეობით” “ბუნებრივი პიგმენტების მიღება და ტრადიციული ღებვის მეთოდების მოდერნიზაცია”. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი,. 18-18წ. მეცნიერ კონსულტანტი. SCR/19/4/2017 . მარტვილია #1 საჯარო სკოლა.

დ. ნატროშვილი. “საწყის-სასაზღვრო-საკონტაქტო ამოცანების გამოკვლევა დრეკადობის თეორიის ელიფსურ და ჰიპერბოლურ განტოლებათა სისტემებისთვის” . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. ინდივიდუალური ფუნდამენტური სამეცნიერო გრანტი # 4. .

ლ. წულუკიძე, null, გოგა ჩახაია, ზურაბ ვარაზაშვილი, შორენა კუპრეიშვილი. “ტრასეკას” სატრანსპორტო დერეფნის (სოფ. გლდანის მონაკვეთის) მიმდებარე დეგრადირებული ფერ-დობების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწიანაღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებების შემუშავება”. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

. “ქართული ენის სწავლების კომპიუტერული მხარდაჭერა (მორფოლოგიური დონე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ლ. მახარაძე. “ძნელდნობადი მასალების და სამრეწველო ნარჩენების სადნობი ახალი ტიპის პლაზმური ღუმლის დამუშავება, დამზადება და კვლევა”. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სახელმწიფო სამეცნიერო საკონკურსო გრანტები. 0-2014წ. . proeqti № AR/201/3 . .

ნ. მაღრაძე, ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე. „კონკურენტული ელექტროენერგეტიკული ბაზრის ჩამოყალიბება საქართველოში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2014წ. შემსრულებელი. . ფიზიკური პირები: ზვიად გაჩეჩილაძე, თენგიზ მაღრაძე, ნინო მაღრაძე.

მ. მეტრეველი. „კონფლიქტების შიდასახელმწიფოერბრივი რეგულაციის ეფექტურობის შეფასების კოგნიტიური მოდელის დამუშავება სოციალური, პოლიტიკური და ეკონომიკური განვითარების ფაქტორების გათვალისწინებით“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2016-2017წ. უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ი. გოცირიძე, ნ. ინვია, ზ. ღურწკაია. „მხედველობის ველის დიაგნოსტირების პროექციულ-კინეტიკური ხელსაწყო“.. სტუ. 2010-2010წ. ხელძღვანელი. . სტუ.