გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ლ. კეკელიშვილი. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. შემსრულებელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ვ. შურღაია. ზოგიერთი მოსაზრებანი კოლხეთის დაბლობზე, მძიმე ჯირჯვად ნიადაგებზე დახურული მარეგულირებელი დრენაჟის არაეფექტური მუშაობის შესახებ. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/3. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ე. პავლოვიჩი, ი. გოგოძე. კლასტერიზაციის პროცესის მონიტორინგისა და შეფასების მეთოდების შემუშავება. სტუ. 2011-2011წ. . 11-2. ტექინფორმი.

ნ. კუციავა, თ.შაქარაშვილი. მონოსაქარიდების, ბიოეთანოლის და ბიობენზინის მიღება ბიოგანახლებადი ნედლეულიდან.. სტუ, N82 პროექტის ანგარიში. 0-2013წ. . გვ.66. .

შ. ბაქანიძე, ვ. ლოლაძე, ნ.მსხილაძე, ვ.პირმისაშვილი. პროექტი ,,ბუნებრივი კალთების და მიწის ნაგებობების ფერდოების მდგრადობის უზრუნველყოფის კომპლექსური ტექნიკური და ტექნოლოგიური გადაწყვეტები. სტუ-ს გრანტი. 0-2012წ. . . დამუშავების სტადიაშია.

ნ. ბერაია, მ. ბალიაშვილი, ი. ზედგინიძე. საგანმანათლებლო გრანტი „საგანმანათლებლო პროცესის ხარისხის მარტვის სპეციფიკური ამოცანების კვლევა“. სტუ. 2005-2006წ. შემსრულებელი. 138. სტუ.

თ. ჩუბინიშვილი. სამეცნიერო-კვლევების შედეგების კომერციალიზაციის საინფორმაციო გარემოს ფორმირება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. ხელმძღვანელი. პროექტი #110. ინსტიტუტი ტექინფორმი.

თ. მუსელიანი, ზ. აზმაიფარაშვილი, პეტროსიანი ალექსანდრე, ქადაგიშვილი ნიკოლოზ, გიორგიშვილი ნინო, მაღრაზძე ნინო, იოსელიანი ანა, ფოლადაშვილი მერაბ. საქართელოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიის ხარჯის ეკონომიის მართვისკომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. პროექტის მენეჯერი. 29. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციისა და ინფორმატიკის ფაკულტეტი.

თ. მუსელიანი, ზ. აზმაიფარაშვილი, პეტროსიანი ალექსანდრე, გიორგიშვილი ნინო, მაღრაძე ნინო, ფოლადაშვილი მერაბ, ქადაგიშვილი ნიკოლოზ. საქართელოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში ელექტროენერგიის ხარჯის ეკონომიის მართვისკომპლექსური სისტემის შემუშავება და დანერგვა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015-2015წ. პროექტის მენეჯერი. 29. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციისა და ინფორმატიკის ფაკულტეტი.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, ლ. ჩობანიანი, ნ. მახვილაძე, მ. ახობაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო პუბლიკაციების სტანდარტიზაციისა და მეცნიერმზომელობითი ანალიზის მიზნით პროგრამული პროდუქტების შექმნა . სტუ. 2014-0წ. შემსრულებელი. . სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახური - „ერთად“ და ტექინფორმი.

ი. იორდანიშვილი. საქართველოს არიდული ზონის ირიგაციული კომპლექსების ტექნიკურ-ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებათა შერჩევა ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. გრანტის ხელმძღვანელი. 6/5. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

დ. ფოცხვერია. საქართველოს არიდული ზონის ირიგაციული კომპლექსების ტექნიკურ-ეკოლოგიური მდგრადობის უზრუნველყოფის ღონისძიებების შერჩევა ეკონომიკური დასაბუთების საფუძველზე. სტუ-ს შიდა გრანტი 2011 წელი . 2011-2011წ. შენსრულებელი. #6/5 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ფ. წოწკოლაური, ლ.ჩობანიანი, თ.ჩუბინიშვილი, ე.მისაბიშვილი. საქართველოს მეცნიერების და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერ თანამშრომელი. პროექტი #11-1. ტექინფორმი.

ლ. ჩობანიანი, თ.ჩუბინიშვილი, ფ.წოწკოლაური, ე.მისაბიშვილი. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. პროეექტი #11-1. ტექინფორმი.

თ. ჩუბინიშვილი. საქართველოს მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების დონის კვლევა განაწილებული ინფორმაციული რესურსების საფუძველზე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მთ.მეც.თანამშრომელი. პროექტი #11-1. .

ნ. მახვილაძე, ნ. ჩხაიძე, ი. ბედინაშვილი. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. მეცნიერი თანამშრომელი. სტუ #11-3. ტექინფორმი.

მ. კოპალეიშვილი, კოპალეიშვილი მ., მახვილაძე ნ., ბედინაშვილი ი., ჩხაიძე ნ., ლებედევა მ.. საქართველოს სამეცნიერო პერიოდული გამოცემების ანალიზი. სტუ. 2011-2011წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. #11-3. ტექინფორმი.

თ. მუსელიანი, ლ. იმნაიშვილი, მუსელიანი გრიგოლი, ჩხიკვაძე კარლო, ქარცივაძე დავითი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგომომარაგების მონიტორინგის სისტემის შექმნა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მენეჯერი. 26. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, მ. ქვლივიძე, ნ. მახვილაძე, ლ. ჩობანიანი, მ. ახობაძე. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალების მომზადება საერთაშორისო სტანდარტების მოთხოვნების შესაბამისად . სტუ. 0-2015წ. შემსრულებელი. . სტუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერთა და სტუდენტთა ინოვაციურ საქმიანობათა ხელშემწყობი სამსახური - „ერთად“ და ტექინფორმი.

თ. მუსელიანი, ჩომახიძე დემური. საქარტელოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ელექტრო და წყალმომარაგების სისტემების მუშაობის ანალიზი და მისი ოპტიმალური მენეჯმენტის მოდელის შემუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის მენეჯერი. 67. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი.