გრანტები / სტუ-ს მიერ გაცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. ციხელაშვილი. საწარმოო ჩამდინარე წყლების სრული ბიოლოგიური გაწმენდა საწვავი ბიოგაზისა და სასუქის მიღებით. სტუ. გრანტი 40, გვ 17,თბილისი. 0-2011წ. . . სამშენებლო ფაკ-ტი,ჰიდროინჟინერიის დეპ-ტი "წყლის რესურსების გამოყენების, წყალმომარაგების და წყალარინების 44 მიმართულება.

რ. სამხარაძე, მ. კიკნაძე. სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვა სასწავლო პროცესში (ვიდეო ლექციების სასწავლო კურსების შექმნა C# ენის ბაზაზე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013-2014წ. სრული პროფესორი. #35. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. მიქაძე. ტექნიკური კომპლექსების, სისტემების საიმედოობის გათვლისა და ეფექტიანობის მაჩვენებლების პროგნოზირების სრულყოფილი მეთოდების დამუშავება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მეცნიერ-მუშაკი. №9. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. დინუაშვილი, ზ.კიკნაძე, ლ.ბერიძე. ურბანული განვითარების ობიექტებზე (ტერიტორია და შენობა-ნაგებობები) მზის ენერგეტიკული ზემოქმედების CAD სისტემებთან შეთავსებადი ალგორითმების სისტემის დამუშავება.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. პროექტის მენეჯერი. . .

მ. დინუაშვილი, ზ.კიკნაძე. ურბანული განვითარების ობიექტებზე გარემოს ენერგეტიკული ზემოქმედების თვალსაჩინო ვიზუალიზაცია (ქალაქის აერაციული რეჟიმის კომპიუტერული იმიტაცია). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011-2011წ. პროექტის მენეჯერი. . .

თ. გერკეული. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით . საგრანტო თემა № 2. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. მეცნიერ თანამშრომელი. 0-0წ. . 2010–2010 წ. . .

მ. შვანგირაძე. ქარის ენერგოდანადგარის ხრახნის ფრთების დამზადების ტექნოლოგია ბაზალტის ბოჭკოს პოლიმერული კომპოზიტის გამოყენებით. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. მენეჯერი. # 2. მანქანათმშენებლობის ტექნოლოგიის მიმართულება.

გ. გოგია. ღრმა ბურღვის მექატრონული პლაზმური დანადგარის თეორიული საფუძვლებისა და ტექნიკური პროექტის დამუშავება. . 2010-წ. . . სტუ.

გ. გოგია. ღრმა ბურღვის მექატრონული პლაზმური დანადგარის მოდელის ძირითადი საპროექტო პარამეტრების საანგარიშო ალგორითმებისა და პროგრამის შექმნა, დამზდება, გამოცდა და კვლევა. . 2011-წ. . . .

რ. თურმანიძე, null. ცვალებადი დახრის კუთხის მქონე სპირალურღარიანი მჭრელი იარაღების დამზადების ტექნოლოგიის შემუშავება და საწარმოო ხაზის გაწყობა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010-2010წ. გრანტის ხელმძღვანელი. #45. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. მუსელიანი, ლ. იმნაიშვილი. წყლისა და ბუნებრივი აირის რაციონალური მოხმარების SCADA სისტემა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2014-2014წ. პროექტის მენეჯერი. 68. სტუ–ს ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ფაკულტეტი, ინფორმატიკისა და მართვის სისტემების ფაკულტეტი, სამშენებლო ფაკულტეტი.