გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. გუგავა. მარცვლეული კულტურებისათვის ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება აზოტოვანი სასუქების საჰექტარო ნორმების სემცირებისა და გარემოს დაბინძურებისაგან დაცვის მიზნით აზოტომაფიქსირებელი ორგანიზმების გამოყენებით.. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მენეჯერ. 1-8/36 . ი.ჯავახიშვილის თბილისის სახ.უნივერსიტეტი,პ.მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის ინსტიტუტი.

მ. გაბრიჩიძე. გააქტიურებული მანგანუმის დიოქსიდის მიღების ტექნოლოგიის დამუშავება.. შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2011წ . 2010-2011წ. ექსპერიმენტატორი. N 1-7/83. ელექტროქიმიური ინჟინერინგის მიმართულება.

ა. ზერეკიძე. ”სპეციალური სატრანსპორტო ტექნოლოგიური კომპლექსის დამუშავება რთულ რელიეფურ პირობებში განლაგებული სასოფლო სამეურნეო კულტურებისათვის”. . 2006-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. #GNSF/ST06/8-027, . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამთო სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი 2006-2009 ”სპეციალური სატრანსპორტო ტექნოლოგიური კომპლექსის დამუშავება რთულ რელიეფურ პირობებში განლაგებული სასოფლო სამეურნეო კულტურებისათვის”.

ზ. ქვათაძე. "ოპტიმალური ინვესტირება და პეჯირება შეზღუდული ინფორმაციისა და მოდელის განუზღვრელობის პირობები". რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული პროექტი. 2011-2013წ. . GNSF/STO9-471-3-104/N. საგრანტო ხელშეკრულება # 1-3/11. .

ნ. მაისურაძე, N. Djalabadze, L. Nadaraia, L. Khundadze, N. Maisuradze et.al. Development of an industrial technology for producing nanocrystalline composite materials Engineer. . Georgian National Science Foundation (GNSF). 2009-2012წ. Engineer. GNSF/ST08/7-487. Georgian Technical University (GTU).

გ. გელაძე. არაორდინარული ჰიდრომეტეოროლოგიური პროცესებისა და გარემოს დაბინძურების მათემატიკური და რიცხვითი მოდელირება. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. 2005-2005წ. მკვლევარი . N 1.01.81 . თსუ.

ზ. ჭარბაძე, ლ.ფურცელაძე, ვ. ბალამწარაშვილი. დაძველებული ჰიდროტექნიკური ნაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი და მენეჯერი. GNSF/ST-107 (2006-2008). საქართველოს წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. მძინარიშვილი, ლაზარე ზამბახიძე, ბადრი დვალიშვილი, ივანე წერეთელი, ლეო ესაკია. მრავალსტრუქტურიანი სივრცეები, ტოპოლოგიური და ალგებრული ინვარიანტები და მათი გამოყენებანი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. წამყვანი მეცნიერი. GNSF/ST 06/3-017. ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. გელაძე. ნავთობისა და გაზის მილსადენებიდან ამიერკავკასიის შესაძლო დაბინძურების შეფასება და კონტროლი (დაფინანსების გარეშე) . ISTC. 2004-2004წ. მკვლევარი. პროექტი (G-1024). თსუ.

შ. ახობაძე. სპიროპირანის შემცველი სისტემები ფოტოქიმიური მეხსიერების ელემენტებისათვის. საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი. GNSF/STO8/4-425. .

გ. გელაძე. ქალაქის ატმოსფეროს დაბინძურების მათემატიკური მოდელირება . მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების კომიტეტი. 2001-2001წ. მკვლევარი . . თსუ.

ვ. აბზიანიძე, ნ.ფოფორაძე, ნ.ინანაშვილი, ო.სესკურია, ი.ახვლედიანი. ყაზბეგ-ომალოს რეგიონის ფიქლის გაზის პერსპექტიული ლოკალური უბნების დეტალური გეოლოგიური შესწავლა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. დამხმარე პერსონალი. 217754. სტუ.

გ. გიორგობიანი. “Maximum Inequalities for Rearrangements with Applications to Functional Analysis and Scheduling Theory. Georgian National Science Foundation. 2009-2011წ. Researcher. GNSF/ST08/3-384. N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics .

გ. გიორგობიანი. “Sign-permutation duality in linear analysis. Applications to scheduling theory”. Georgian National Science Foundation. 2006-2008წ. Researcher. GNSF/ST06/3-009. N. Muskhelishvili Institute of Computational Mathematics of the Georgian Technical University .

ზ. ვარაზაშვილი. “ტრასეკას” სატრანსპორტო დერეფნის (სოფ. გლდანის მონაკვეთის) მიმდებარე დეგრადირებული ფერდობების მოწყვლადობის შეფასება და ნიადაგის დეგრადაციის საწიანაღმდეგო თანამედროვე ღონისძიებების შემუშავება”. სტუ. 2013-2014წ. მენეჯერი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე, ოთარ ნათიშვილი. “ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მათთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები.“ . საქართველოს ეროვნული ფონდი. 0-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. . გრანტის საკონკურსო ნომერი 42/7. წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე. “შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლიგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვის კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება საქართველოს საზღვრებში.” . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2014-2017წ. . #FR/115/9-180/13 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჭარბაძე, null, ცოტნე მირცხულავა. „დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები“.. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. . გრანტის ნომერი-_GNSF 06/7 - . წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

ზ. ქვათაძე. "I და II რიგის შექცეული სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენება სტოქასტურ მართვასა და ფინანსურ მათემატიკაში". რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული პროექტი. 2013-2015წ. . საგრანტო ხელშეკრულება 31/68. .

ნ. კუციავა. "გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოება". განათლების სამინისტროსა და მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 0-2009წ. . N144. ..