გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Shavlakadze. მანგანუმშემცველი ხელოვნური მინაკრისტალური მასალების საფუძველზე წყალხსნადი და უბალასტო მიკროსასუქების მიღების შესაძლებლობის შესწავლა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტები. მეცნიერების, ინჟინერიისა და ტექნოლოგიების მსოფლიო აკადემია. ქიმიის, ბიოლოგიისა და გარემოს დაცვის საერთაშორისო კონფერენცია ICBEC 2013 . ვენეცია, იტალია. 2013-2013წ. ზეპირი მომხსენებელი სექციის სხდომაზე. . .

რ. ბაკურაძე, ც. ზურაბიშვილი, კ. ჯაფარიძე, ზ. ელაშვილი, გ. ჭელიძე. მართვადი ოპტიკური სპექტრული მახასიათებლების მქონე ორგანული სისტემების მიღება და კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2000-2001წ. შემსრულებელი. № 2.10. .

ჯ. მაისურაძე. მართვადი ოპტიკური სპექტრული მახასიათებლების მქონე ორგანული სისტემების მიღება და კვლევა.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2000-2001წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი.. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი..

შ. ახობაძე. მაღალბაქტერიციდული და სორბციული თვისებების მქონე მაგნიტური სითხეების შექმნა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1998-1999წ. შემსრულებელი. . ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

გ. ყიფიანი. მაღალი აბსოლუტური თვისებების მქონე ელასტიკური კომპოზიციური პოლიმერული მასალების შექმნა. საქართველოს კვლევების და განვითარების ფონდი. 2003-2004წ. მენეჯერი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

რ. მესხია, ტატიშვილი მ., ელიზბარაშვილი ე., ელიზბარაშვილი შ.. მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემპერატურისა და ნალექების მონაცემთა მასივის შექმნა და ვალიდაცია კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის საქართველოში.. შოთა რუსთაველის ეროვნული-სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. უფ.მეცნიერ მუშაკი. #1-5/67. ტექნიკური უნივერსიტეტი.

რ. მესხია. მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემპერატურისა და ნალექების მონაცემთა მასივის შექმნა და ვალიდაცია კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის საქართველოში.. შოთა რუსთაველის ეროვნული-სამეცნიერო ფონდი. -წ. . . .

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ბუჩუკური თენგიზი. მაღალი ხანგამძლეობის და ცვლადი ზომების წყვილთვალის დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (BPG-STEP). 2009-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. BPG#04/09. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.

გ. მუმლაძე, რ. კოხრეიძე, ჯ.სანიკიძე, ს.ოდენოვი, ა.მესტვირიშვილი. მაღალტემპერატურულ ზეგამტარებში ელექტრული, მაგნიტური და მაღალსიხშირული მოვლენების კვლევა მათ ფიზიკურ თვისებებზე მაგნიტური და არამაგნიტური მინარევების გავლენის შესწავლის მიზნით. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 2.2.02. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ნ. მარგიანი, ნ. პაპუნაშვილი, ი. მეცხვარიშვილი, ვ. ჟღამაძე, ა. შენგელაია, ა. მაისურაძე. მაღალტემპერატურული ზეგამტარი მასალების თვისებების გაუმჯობესების კვლევა დოპირებით და დასხივებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მასალათა სინთეზის ჯგუფის ხელმძღვანელი. GNSF/ST08/7-474. .

ნ. ლომიძე. მბეჭდავი ქერქიჭამიას (Ips typographus L.) წინააღმდეგ ბრძოლის კომპლექსური ღონისძიებების შემუშავება.. სსიპ საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. პროექტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი, პროექტის მენეჯერი. #GNSF/ST 08/8-515. .

ნ. ფოფორაძე. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის ეკოლოგიური პრობლემები. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მენეჯერი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . სტუ.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ნ. ფოფორაძე. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . სტუ.

კ.ბილაშვილი, გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი. მდ.ლიახვის აუზის ეკოლოგიური მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. დამხმარე პერსონალი. # შ/STO8/5-452. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ. კუჭავა, ნ.ბუაჩიძე და სხვა. მდინარე ლიახვის აუზის ეკოლოგიური მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. ქიმიკოს-კოორდინატორი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ე. შუბლაძე, ნ.ბუაჩიძე, გ.კუჭავა და სხვ.. მდინარე ლიახვის აუზის ეკოლოგიური მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. მიკრობიოლოგი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბუაჩიძე. მდინარე ლიახვის აუზის ეკოლოგიური მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ.კუჭავა, ლ.ინწკირველი, კ.ბილაშვილი. მდინარე ლიახვის აუზის ეკოლოგიური მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. NGNSF/ST08/5-452. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ.კუჭავა, კ.ბილაშვილი. მდინარე ლიახვის აუზის ეკოლოგიური მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის შემარბილებელი ღონისძიებების შემუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. ქიმიური ანალიზების კოორდინატორი. N GNSF/ST08/5-452. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.