გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. ზვიადაური, გ. გოგია, თუმანიშვილი იოსები, მიქელაძე გელა, იაშვილი სულხანი. ვიბრაციული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანის კომპლექსური კვლევა და ახალი, მაღალმწარმოებლური კონსტრუქციების დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # GNSF/ST08/7-486. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი–საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

კ. იორდანიშვილი. ზემო სამგორის დაძველებული სარწყავი სისტემის მოწყვლადობის, უსაფრთხო მდგომარეობის და ფუნქციონალური უნარიანობის ხანგრძლივობის გამოკვლევა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/PRES09-124-7-105. პეზიდენტის სახელობის ახალგაზრდული გრანტი / წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. დინუაშვილი, ზურაბ კიკნაძე, ეკატერინე თევზაძე, თინათინ ჩიგოგიძე. თბილისის კლიმატური პირობებისათვის დეკორატიული მრავალწლიანი ნარგავების CAD პროგრამულ პაკეტებთან თავსებადი ილუსტრირებადი კატალოგ-კლასიფიკატორის შედგენა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. მთავარი მონაწილე. 02-10-12/789. სტუ.

ლ. მაისაია. კოლხეთის მძიმე თიხნარ ნიადაგებში ფილტრაციის საწყისი გრადიენტის კვლევა და მისი გათვალისწინება დრენებს შორის მანძილების განსაზღვრისას . საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2010-2011წ. დამხმარე. GNSF/PRES09_170_8-170. .

ვ. შურღაია. კოლხეთის სამელიორაციო სისტემებისა და ექსპლუატაციის მაღალმწარმოებლური ტექნოლოგიების დამუშავება, გარემოს ეკოლოგიური მდგრადობის შენარჩუნება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2006წ. ძირითადი შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, რ. ენაგელი, მ. თუთბერიძე. მანგანუმის მადნის კუდების, შლამების გამდიდრებისას დამატებითი სიდიდეების გათვალისწინებით პროცესების კვლევა და კონტროლი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. მკვლევარი. . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, ბუჩუკური თენგიზი. მაღალი ხანგამძლეობის და ცვლადი ზომების წყვილთვალის დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი (BPG-STEP). 2009-2010წ. ძირითადი შემსრულებელი. BPG#04/09. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი.

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, მ. მარდაშოვა. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . სტუ.

მ. მარდაშოვა, უ. ზვიადაძე, ნ. ფოფორაძე. მდ. მაშავერას და მდ. ფოლადაურის წყალშემკრები აუზების ეკოლოგიური მონიტორინგი. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2011წ. შემსრულებელი. . სტუ.

ლ. შატაკიშვილი, დ. ნამგალაძე; ი. ლომიძე. მდინარეების გადაკვეთისას და მათ სიახლოვეს, მაგისტრალური ნავთობ და ნავთობპროდუქტსადენების შესაძლო ავარიების შედეგების ჰიდრავლიკური კვლევა გარემოზე ზემოქმედების მინიმიზაციის მიზნით საქართველოს რთული რელიეფის პირობებში” . რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2013წ. მთავარი სპეციალისტი. #GNSF/ST09_380_7-109 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ნ. ბაქრაძე, პროფ. ოთარ მგალობლიშვილი, პროექტის ხელმძღვანელი, ლივერპული. მეტალური და პოლიმერული მასალების ზედაპირების მექანიკური და ელექტრული თვისებების მოდიფიცირება თანამედროვე ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. პროექტის თანახელმძღვანელი. DI/43/3-122/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ხ. ირემაშვილი, გ.ჯინჯიხაშვილი. გ.ბერძენაშვილი.. მთიან რაიონებში განლაგებულ ჰიდროკვანძებზე ღვარცოფების კატასტროფული ზემოქმედების პროგნოზირება და პრევენცია. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. თანახელმძღვანელი. №DI/14/3-109/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

თ. თევზაძე. მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლოატაციის პირობების შეფასება. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. დამხმარე შემსრულებელი . #GNSF/STO9-622-7-105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ნ. მღებრიშვილი. მოძრავი შემადგენლობის გოგორწყვილების და რელსის ცვეთის ინდიკაციის სისტემა . საქპატენტი. 2008-2018წ. . PP 4511. .

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, გ. ნოზაძე, რ. მაისურაძე, ე. წოწერია. მრავალფუნქციური ვანტური ხიდი – ბაგირგზის დამუშავება და კვლევა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მკვლევარი. . სსიპ გ. წულუკიძის სამთო ინსტიტუტი.

ა. სონღულაშვილი. საბჭოური პოლიტიკა და საქართველო ახალ სივრცეში (1921-1991). შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 1915-1918წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/148/2-101/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

გ. გავარდაშვილი. სამოგზაურო გრანტი- მე-14 მსოფლიო კონფერენცია-,,მყარი ნატანის ტრანსპორტი და სედიმენტაცია" /ქ.სანკტ-პეტერბურგი/. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2008წ. ხელმძღვანელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ი. ხუბულავა, ი. ხუბულავა, გ. ომსარაშვილი. სამხრეთ კავკასიის სატრანსპორტო დერეფანში მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება ნიადაგ-გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2010წ. შემსრულებელი. № GNSF/PRES09 142 5-240. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე, ფ.ლორთქიფანიძე, ი.ხუბულავა, გ.ომსარაშვილი. სამხრეთ კავკასიის სატრანსპოტრო დერეფანში მიმდინარე ეროზიული პროცესების ინტენსივობის შეფასება,ნიადაგ გრუნტების ფიზიკურ-მექანიკური და ქიმიური მახასიათებლების დადგენის საფუძველზე . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. # 2-5/18. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ზ. ჭარბაძე. საქ.მთის წყალსაცავების, შემტბორავი ჰიდროტექნიკური ნაგებობების მოწყვლადობის და მათი საიმედო ექსპლუოტაციის პირობების შეფასება. . 2010-2013წ. დამხმარე. NGSF/ST, 09_622_7-105. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.