გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  603 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. ჭარბაძე, ოთარ ნათიშვილი. “ღვარცოფული პროცესების პროგნოზირება და მათთან ბრძოლის თანამედროვე მეთოდები.“ . საქართველოს ეროვნული ფონდი. 0-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. . გრანტის საკონკურსო ნომერი 42/7. წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე. “შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლიგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვის კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება საქართველოს საზღვრებში.” . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . 2014-2017წ. . #FR/115/9-180/13 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ზ. ჭარბაძე, null, ცოტნე მირცხულავა. „დაძველებული ჰიდრონაგებობების ფუნქციონირების გახანგრძლივების ღონისძიებები“.. საქართველოს ეროვნული ფონდი. 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. . გრანტის ნომერი-_GNSF 06/7 - . წყალთა მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტი.

ზ. ქვათაძე. "I და II რიგის შექცეული სტოქასტური დიფერენციალური განტოლებები და მათი გამოყენება სტოქასტურ მართვასა და ფინანსურ მათემატიკაში". რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტით დაფინანსებული პროექტი. 2013-2015წ. . საგრანტო ხელშეკრულება 31/68. .

ნ. კუციავა. "გარემოს ეკოლოგიური უსაფრთხოება". განათლების სამინისტროსა და მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი. 0-2009წ. . N144. ..

ქ. ვეზირიშვილი-ნოზაძე. "ზუგდიდი-ცაიშის აგროკომპლექსის თბოსიცივით მომარაგების სისტემების დამუშავება არატრადიციული (გეოთერმული წყლების) ბაზაზე.". შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. ხელმძღვანელი და მენეჯერი. ხელშეკრულების # 423. საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივი რესურსების შემსწავლელი ცენტრი.

გ. ბერიკელაშვილი, ჯ. გვაზავა, ს. ხარიბეგაშვილი, ო. ჯოხაძე. "მახასიათებელი ამოცანები არაწრფივ ჰიპერბოლურ განტოლებათა ზოგიერთი კლასისათვის. . 2006-2008წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/ST06/3-005 . ა. რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტი.

დ. ნატროშვილი, რ.დუდუჩავა, ო.ჭკადაუა, თ.ბუჩუკური, ლ.გიორგაშვილი, შ.ზაზაშვილი, რ.გაჩეჩილაძე, ა.გაჩეჩილაძე. )Non-classical interaction problems for different dimensional physical fields in composed elastic solids. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. პროექტის ხელმძღვანელი. GNSF/ST07/3-170 . სტუ.

მ. გაბრიჩიძე. -არაპირდაპირი ელექტროქიმიური აღდგენისა და დაჟანგვის მეთოდით ცეოლიტების მოდიფიცირების ტექნოლოგიის დამუშავება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. № AR/166/3-200/13. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ე. ელიზბარაშვილი, ე. ელიზბარაშვილი, ნ.ჭერეთელი, შ.ადამია, და სხვ.. .ბუნებრივი კატასტროფების მრავლობითი რისკის შემცირება-საქართველოს . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. შემსრულებელი. 068.(2007-2009). . მ.ნოდიას გეოფიზიკის ინსტ., ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ტ. მეგრელიშვილი. 1. „თარგმანის ჰერმენევტიკა და კულტურული ინტეგრაციის პრობლემა - თანამედროვე ქართული ლიტერატურის გეზი ევროპისკენ . რუსტაველის ფონდი, საქართველო, თბილისი, დ, უზნაძის ქ. 68. . 2013-2წ. ძირითადი შემსრულებელი. ER/263/2-110/13. შოთა რუსთაველის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი.

ე. ელიზბარაშვილი, მ.ტატიშვილი, შ.ელიზბარაშვილი, რ.მესხია. 1936-2008წ. მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემპერატურისა და . რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. ხელმძღვანელი. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. ტატიშვილი, ე.ელიზბარაშვილი, რ.მესხია, შ.ელიზბარაშვილი. 1936-2008წ. მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემპერატურისა და ნალექების მონაცემთა მასივის შექმნა და ვალიდაცია კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისთვის საქართველოში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2010-2012წ. მენეჯერი. 1-5/67. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. მელაძე. 1936-2008წწ მაღალი რეზოლუციის საშუალო თვიური ბადური ტემერატურისა და ნალექების მონაცემთა მასივის შექმნა და ვალიდაცია კლიმატის გლობალური ცვლილების შეფასებისათვის საქართველოში.. შ.რუსთაველისეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2013წ. მიწვეული მეცნიერი. გრანტი #09-734-5-170. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

მ. მილაშვილი. 4. „ ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობის საზოგადოებრივი და საცხოვრებელი შენობების ინტერიერების თავისებურებათა კვლევა ქ. თბილისში“. . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო.„მაგისტრანტთა სასწავლო–კვლევითი პროექტების დაფინანსების პროგრამა“ . 2012-2013წ. ხელმძღვანელი . (პროგრამული კოდი 32 04 04 08) . პროექტი № 09-1.61-18. . სტუ.

მ. მაცაბერიძე. ABET და XXI საუკუნის საინჟინრო განათლების სისტემური ინსტიტუალიზაცია. რუსთაველის ფონდი. 0-2013წ. ძირითადი შემსრულებელი . . სტუ.

თ. დავითაშვილი. Assessment of risk factors of emergency cases at oil and gas pipelines and possible pollution of environment by means of mathematical modelling. Shota Rustaveli national Science Foundation. -წ. Manager. . .

Z. Kiguradze. Asymptotic Behavior of Solution and Numerical Approximation of Some Initial-boundary Value Problems for One System of Nonlinear Integro-differential Equations. Shota Rustaveli National Science Foundation. 2014-2014წ. Principal Investigator. YS/23/5-106/14. Individual.

T. Dzigrashvili, თ. ეთერაშვილი, მ. ვარდოსანიძე, ბ. ერისთავი. birTvul energetikaSi gamoyenebuli austenituri klasis konstruqciuli foladebis, daRlilobiT gamowveuli mikrostruqturis fizika (rRvevis miromeqanika, mikro bzarebis kristalografia). რუსტაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2013-2015წ. ძირითადი შემსრულებელი. 31/42. სტუ, სტრუქტურულ კვლევატა რესპუბლიკური ცენტრი.

დ. ნატროშვილი, რ.დუდუჩავა, ო.ჭკადუა, თ.ბუჩუკური, ლ.გიორგაშვილი, შ.ზაზაშვილი, რ.გაჩეჩილაძე, ა.გაჩეჩილაძე, . Boundary and contact problems of elasticity theory for generalized models,. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2007წ. პროექტის თანახელმძღვანელი. GNSF/ST06/3-001 . ა.რაზმაძის სახელობის მათემატიკის ინსტიტუტი; სტუ.