გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  650 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შუბლაძე, ნ.ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე, გ.კუჭავა. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2019წ. ძირითადი პერსონალი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბუაჩიძე, ხ.ჩიკვილაძე, ე.შუბლაძე, გ.კუჭავა. საქართველოს ტერიტორიაზე არსებული არაკონტროლირებადი ნაგავსაყრელების გავლენა მიმდებარე ტერიტორიების ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2017-2019წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. შ. რუსთაველის სახელობის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. ჩახაია, ი. ირემაშვილი, მ. შავლაყაძე, გ. გავარდაშვილი, რ.დიაკონიძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. GNSF/ST08/8-502 . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

მ. შავლაყაძე. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . 2008-2010წ. პროექტის ძირითადი შემსრულებელი, ქიმიკოსი. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

ლ. წულუკიძე, ირემაშვილი ი., შავლაყაძე მ.. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. #502. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

რ. დიაკონიძე, ირემაშვილი ი., შავლაყაძე მ.. საქართველოს ტერიტორიაზე გამავალი, რუსეთის ალტერნატიული, ბაქო-თბილისი-ერზრუმის სატრანსპორტო და ენერგო დერეფნების ეკოლოგიური უსაფრთხოების შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. . საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. შემსრულებელი. #502. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ლ. შენგელია. საქართველოს ტერიტორიაზე მძლავრი საღრუბლო სისტემების გადაადგილების მახასიათებლების დადგენა თანამგზავრული ინფორმაციის გამოყენებით . საქართველოს მეცნ. აკადემია. 2004-2005წ. უფროსი მეცნ. თანამშრომელი. 5.7.04 . ჰიდრომეტეოროლოგიის კვლევთი ინსტიტუტი.

ლ. ლურსმანაშვილი, ნ.დოლიძე, მ.დათუაშვილი. საქართველოს შეიარაღებული ძალების სამხედრო უნიფორმის დამუშავება. ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2007-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. 242. აკ.წერეთლის უნივერსიტეტი.

ო. შველიძე, ნ. არქიელიძე. საქართველოში არსებული სარწყავი ფართობების შეფასება და მათი შესაძლო გაზრდის პერსპექტივები. საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემია. 2004-2005წ. . . ჰიდრომეტეოროლოგიური ინსტიტუტი.

ჯ. ჯანაშია. საქართველოში ნარკოტიკების უკანონო ბრუნვის წინააღმდეგ ბრძოლის ეროვნული პროგრამა. . 1996-1998წ. ხელმძღვანელი,პროგრამის ავტორი. . ეროვნული ფონდის მიერ.

თ. ურუშაძე. საქართველოში პირველი ბიოსფერული რეზერვატის. იუნესკოს მოსკოვის ბიურო. 2003-2004წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

მ. ღირსიაშვილი, ნ.ჩხუტიაშვილი. საქართველოში შემოტანილი და შეგუებული ხორბლის ფორმების მოსავლიანობის, დაავადებისადმი მდგრადობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ურთიერთკავშირის დადგენა . შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. ანალიტიკოსი. N 508 (GNSF). მიწათმოქმედების კვლევითი ინსტიტუტი.

ნ. ხუფენია, თ. ცინცაძე, დ. კერესელიძე, კ. ბილაშვილი, ვ ტრაპაიძე, ნ. ცინცაძე, გ. ბრეგვაძე. საქართველოში წტალმოვარდნებისა და დატბორვის რისკების შფასება და მართვა თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული ფონდი. 2009-2011წ. . GNSF/ST/5-430. .

ნ. ცინცაძე, დ. კერესელიძე, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე, გ. გრიგოლია, ო. ხმალაძე. საქართველოში წყალმოვარდნების და დატბორვის რისკების შეფასება და ინტეგრირებული მართვა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის სახ. ეროვნული ფონდი, 07.2011. 2009-2001წ. შემსრულებელი. GNSF/ST/5-430. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბეგალიშვილი. საქართვეოს ტერიტორიაზე გვალვიანობის კომპლექსური შეფასება და ვაზის მორწყვის სტოქასტური პროგნოზი/Complex zoning of the territory of Georgia according to droughts and stochastic forecast of the need of vine melioration. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF. 2008-2009წ. Scientific Manager. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის /The institute of Hydrometeorology at the Georgia Technical University .

ნ. ინვია. საშუალო სიმძლავრის თბოენერგეტიკული დანადგარის საცეცხლების კონსტრუქციული დამუშავება ადგილობრივი დაბალი ხარისხის ქვანახშირისათვის. სესფ. 2010-2011წ. შემსრულებელი. . .

მ. შავლაყაძე. საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი ნიადაგების ქიმიური მელიორაციის მიზნით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები. 2014-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი. YS15_2.4.1_68. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

M. Shavlakadze. საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტები. ტექნოლოგიისა და მეცნიერების საერთაშორისო კონფერენცია . ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი. 2015-2015წ. ზეპირი მომხსენებელი სექციაზე (3-6 ნოემბერი). . . .

M. Shavlakadze. საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა ქიმიურად მელიორირებული ნიადაგის მიღების მიზნით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირების საგრანტო პროექტი. 2014-2015წ. პროექტის ხელმძღვანელი (სტაჟიორი პოლონეთში). . .