გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ურუშაძე. საქართველოში პირველი ბიოსფერული რეზერვატის. იუნესკოს მოსკოვის ბიურო. 2003-2004წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

მ. ღირსიაშვილი, ნ.ჩხუტიაშვილი. საქართველოში შემოტანილი და შეგუებული ხორბლის ფორმების მოსავლიანობის, დაავადებისადმი მდგრადობის და ხარისხობრივი მაჩვენებლების ურთიერთკავშირის დადგენა . შ. რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. ანალიტიკოსი. N 508 (GNSF). მიწათმოქმედების კვლევითი ინსტიტუტი.

ნ. ხუფენია, თ. ცინცაძე, დ. კერესელიძე, კ. ბილაშვილი, ვ ტრაპაიძე, ნ. ცინცაძე, გ. ბრეგვაძე. საქართველოში წტალმოვარდნებისა და დატბორვის რისკების შფასება და მართვა თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის სახელობის ეროვნული ფონდი. 2009-2011წ. . GNSF/ST/5-430. .

ნ. ცინცაძე, დ. კერესელიძე, ვ.ტრაპაიძე, გ.ბრეგვაძე, გ. გრიგოლია, ო. ხმალაძე. საქართველოში წყალმოვარდნების და დატბორვის რისკების შეფასება და ინტეგრირებული მართვა თანამედროვე ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. შოთა რუსთაველის სახ. ეროვნული ფონდი, 07.2011. 2009-2001წ. შემსრულებელი. GNSF/ST/5-430. ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტი.

ნ. ბეგალიშვილი. საქართვეოს ტერიტორიაზე გვალვიანობის კომპლექსური შეფასება და ვაზის მორწყვის სტოქასტური პროგნოზი/Complex zoning of the territory of Georgia according to droughts and stochastic forecast of the need of vine melioration. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი GNSF. 2008-2009წ. Scientific Manager. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის /The institute of Hydrometeorology at the Georgia Technical University .

ნ. ინვია. საშუალო სიმძლავრის თბოენერგეტიკული დანადგარის საცეცხლების კონსტრუქციული დამუშავება ადგილობრივი დაბალი ხარისხის ქვანახშირისათვის. სესფ. 2010-2011წ. შემსრულებელი. . .

მ. შავლაყაძე. საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის კვლევა კოლხეთის დაბლობის ჭარბტენიანი ნიადაგების ქიმიური მელიორაციის მიზნით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტები. 2014-2017წ. პროექტის ხელმძღვანელი. YS15_2.4.1_68. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

M. Shavlakadze. საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ინდივიდუალური სამოგზაურო გრანტები. ტექნოლოგიისა და მეცნიერების საერთაშორისო კონფერენცია . ლონდონი, დიდი ბრიტანეთი. 2015-2015წ. ზეპირი მომხსენებელი სექციაზე (3-6 ნოემბერი). . . .

M. Shavlakadze. საწარმოო ნარჩენებიდან მიღებული მანგანუმშემცველი მასალების გამოყენების შესაძლებლობის შესწავლა ქიმიურად მელიორირებული ნიადაგის მიღების მიზნით. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. ახალგაზრდა მეცნიერთა უცხოეთში სამეცნიერო-კვლევითი სტაჟირების საგრანტო პროექტი. 2014-2015წ. პროექტის ხელმძღვანელი (სტაჟიორი პოლონეთში). . .

დ. რაძიევსკი, ნ. კილაძე, ფ. კოგანი. საწვრთნელ თვითმფრინავ ლ-29 სასწავლო კომპიუტერული ტრენაჟორის პროგრამული პაკეტის დამუშავება. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2000-2001წ. უმც. მეცნ. თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია ა. ელიაშვილის სახ. მართვის სისტემების ინსტიტუტი.

ბ. კილოსანიძე, გ. კაკაურიძე, ი. ჩაგანავა, ი. მშვენიერაძე, ვ. ტარასაშვილი, ა. ფურცელაძე, თ. სულაბერიძე. სახეთა ამოცნობის ახალი სისტემა ფოტოანიზოტროპული კოპიების საფუძველზე. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2017წ. დამხმარე პერსონალი. № 04/06 . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. ბერიაშვილი. სიმრავლეთა და ფუნქციათა ზომადობის ცნების ზოგიერთი მოდიფიკაცია და მათი გამოყენებები. შოთა რუსთაველის ეროვნული ფონდი. 2013-2016წ. ძირითადი პერსონალი. 31/25. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

რ. ქაცარავა, და სხვ.. სისხლმბადი ორგანოს ფუნქციის მასტიმულირებელი მცენარეული წარმოშობის ალკალოიდშემცველი ახალი ორიგინალური პრეპარატის შექმნა . სესფ, # GNSF/ST06/6-102 . 2006-2008წ. თანაშემსრულებელი. # GNSF/ST06/6-102 . სტუ, სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალებისა კვლევითი ცენტრი (ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტთან ერ~თად).

ი. სულაძე. სპილენძის სულფიდური კონცენტრატის გადამუშავების ეფექტური პირომეტალურგიული ტექნოლოგიის დამუშავება. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2010წ. მეცნიერ მუშაკი. GNSF/STO7/7-261. სსიპ რ.აგლაძის არაორგანული ქიმიისა და ელექტროქიმიის ინსტიტუტი.

ნ. სეფაშვილი, ლ. დევაძე, ჯ. მაისურაძე, ც. ზურაბიშვილი, გ. პეტრიაშვილი, კოხტა ჯაფარიძე. სპიროპირანის შემცველი სისტემები ფოტოქიმიური მეხსიერების ელემენტებისათვის. საქართველოს სამეცნიერო ეროვნული ფონდი. 2009-2011წ. პროექტის შემსრულებელი. # GNSF/STO8/4-425. ვ.ჭავჭანიძის სახ.კიბერნეტიკის ინსტიტუტი .

ა. საყვარელიძე, ღუდუშაური ნიკოლოზ, ტურძელაძე მალხაზ, კორძაძე ბაჩუკი, ტაბატაძე დემურ. სხვადასახვა დატვირთვებისა და ზემოქმედებისას ცემენტის ფუძიანი სამშენებლო კომპოზიციური მასალების რეალური ქცევის აღმწერი მოდელების შექმნა და კონსტრუქციების გაუმჯობესებული საანგარიშო მეთოდიკების შესაქმნელად აუცილებელი მასალათა ფიზიკა–მექანიკური პარამეტრების დადგენა. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2006-2009წ. პროექტის სამეცნიერო ხელმზღვანელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი.

მ. ტურძელაძე, ა.საყვარელიძე, ნ.ღუდუშაური. სხვადასხვა დატვირთვისა და ზემოქმედებისას ცემენტის ფუძიანი სამშენებლო კომპოზიციური მასალების რეალური ქცევის აღმწერი მოდელების შექმნა და კონსტრუქციების გაუმჯობესებული საანგარიშო მეთოდიკის დასამუშავებლად მასალათა აუცილებელი ფიზიკურ-მექანოკური პარამეტრების დადგენა. შ.რუსთაველის ეროვნული ფონდი. 2006-2009წ. შემსრულებელი. №079. კ.ზავრიევის სახელობის სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის ინსტიტუტი.

ლ. მძინარიშვილი, ა. ბერიძე. ტოპოლოგიურ სივრცეთა და უწყვეტ ასახვათა (კო) ჰომოლოგიური ფუნქტორები და განზომილების ტიპის ფუნქციები და მათი გამოყენებანი. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. GNSF/FR/233/5-103/14. შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ი. ხუბულავა, ი. ირემაშვილი, ნ. ლაპარტყავა, ლ. წულუკიძე, ი.ხუბულავა. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. № GSNF/ST07/8-275. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

ფ. ლორთქიფანიძე. ტრასეკას დერეფანში მთის ფერდობების მდგრადობის შეფასებისა და უზრუნველყოფის ღონისძიებები. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. . წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.