გრანტები / ეროვნული ფონდის მიერ გაცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  659 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. შენგელია, რ. დიაკონიძე,. შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლიგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვის კომპლექსური ღონისძიებების დამუშავება საქართველოს საზღვრებში. შ. რუსთაველის სახ. ეროვნული ფონდი. 2014-2017წ. პროფესორი. №FR/115/9-180/13. სტუ.

ლ. წულუკიძე. შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრა-ზიული პროცესე¬ბისაგან დაცვის კომპლექსულრი ღონისძიებების დამუშა¬ვება საქართველოს საზ-ღვრებში.. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2014-2017წ. შემსრულებელი. . .

ზ. ვარაზაშვილი. შავი ზღვის წყლის ხარისხის ეკოლოგიური მდგომარეობის შეფასება და ზღვისპირეთის აბრაზიული პროცესებისაგან დაცვის კომპლექსულრი ღონისძიებების დამუშავება საქართველოს საზღვრებში.. სტუ. 2014-2017წ. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. . შემსრულებელი.

ქ. კოტეტიშვილი. შემოდგომის ლექციები 2015. GNSF. 2015-0წ. Leader. SS15_2_002 . GTU.

კ. ოდიშარია. შერეული ტიპის მარკოვული და ნახევრად მარკოვული რიგების სისტემები ინფოკომუნიკაციური ქსელების საიმედოობის დაგეგმვის ამოცანებში. საქარტველოს შოთა რუსთაველის ეროვნუ–ლი სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. №FR/312/4-150/14. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ტ. ებრალიძე, ნ. ებრალიძე, და სხვა. შუქმგრძნობიარე ფირებში ანიზოტროპული მარცვლების ფოტოდაშლის, როგორც ინფორმაციის ჩაწერის მექანიზმის კვლევა. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2002-2003წ. წამყვანი მეცნიერი თანამშრომელი. . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

მ. სალუქვაძე, ლ.ქალდანი. ჩრდილოეთ ქვეყნებთან დამაკავშირებელი საუღელტეხილო გზებზე კატასტროფული ჰიდროლოგიური და გლაციოლოგიური მოვლენები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები - თავი 3,„ზვავსაშიშროების ანსაზღვრა ჩრდილოეთ ქვეყნებთან დამაკავშირებელ გზებზე“. . 2000-2001წ. შემსრულებელი. გრანტი 5.12.02. .

. ჩრდილოეთის ქვეყნებთან დაკავშირებული საუღელტეხილო გზებზე კატასტროფული ჰიდრომეტეოროლოგიური და გლაციოლოგიური მოვლენები და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ღონისძიებები. ეროვნული აკადემიის ფონდი. 2000-2001წ. ხელმძღვანელი. 45. .

რ. ბაკურაძე, ც. ზურაბიშვილი, კ. ჯაფარიძე, ზ. ელაშვილი, გ. ჭელიძე,. ცვლადი სპექტრული და ოპტიკური მახასიათებლების მქონე თხელფენოვანი სისტემები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია. 2002-20003წ. შემსრულებელი. № 2.10.02. .

ჯ. მაისურაძე. ცვლადი სპექტრული და ოპტიკური მახასიათებლების მქონე თხელფენოვანი სისტემები.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია.. 2002-2003წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

თ. სულაბერიძე, ო. თავდიშვილი, თ. თოდუა, ზ. ალიმბარაშვილი. ციფრული გამოსახულების სეგმენტაცია და სეგმენტირებული გამოსახულების აღწერა . შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. ძირითადი შემსრულებელი. # FR/466/4- 103/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ვლ.ჭავჭანიძის სახელობის კიბერნეტიკის ინსტიტუტი.

ო. თავდიშვილი. ციფრული გამოსახულების სეგმენტაცია და სეგმენტირებული გამოსახულების აღწერა. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2012-2014წ. სამეცნიერო ხელმძღვანელი. FR/466/4-103/11. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. დონაძე, მ. გაბრიჩიძე. ძვირფასი ლითონებისაგან თავისუფალი ინოვაციური საავტომობილო კატალიზატორის საწარმოო გამოცდა და ოპტიმიზაცია . სსიპ -შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/136/3-160/13. სტუ, მმი.

მ. გაბრიჩიძე. ძვირფასი ლითონებისაგან თავისუფალი ინოვაციური საავტომობილო კატალიზატორის საწარმოო გამოცდა და ოპტიმიზაცია. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2016-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. AR/136/3-160/13. მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

მ. ელიზბარაშვილი, ენვერ ხალვაში. ძლიერად ანიზოტროპული ახალი მასალების – La1-xMexMnO3 (სადაც Me= Ca, Pb, Sr; x არის Me-ს დოპირების დონე), მაღალტექნოლოგიური შენაერთების (LaGa1-x MnxO3, KCuF3, ...) და სპინ-ტრიპლეტური შენაერთების ელექტრონული სპინური რელაქსაციის და დინამიკის შესწავლა ნულოვან და სუსტ მუდმივ მაგნიტურ ველებში.. სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი . 2015-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/299/6-110/14. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

ნ. ფოკინა, ენვერ ხალვაში, მაია ელიზბარაშვილი. ძლიერად ანიზოტროპული ახალი მასალების – La1-xMexMnO3 (სადაც Me= Ca, Pb, Sr; x არის Me-ს დოპირების დონე), მაღალტექნოლოგიური შენაერთების (LaGa1-x MnxO3, KCuF3, ...) და სპინ-ტრიპლეტური შენაერთების ელექტრონული სპინური რელაქსაციის და დინამიკის შესწავლა ნულოვან და სუსტ მუდმივ მაგნიტურ ველებში. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2015-2018წ. ძირითადი შემსრულებელი. FR/299/6-110/14 . ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელლობის უნივერსიტეტი.

ა. გრიგალაშვილი, ნ. წერეთელი, დ.ნანობაშვილი, ქ. წერეთელი, ბ. ჯაფარიძე. ჭიათურის ღარიბი მადნებიდან მაღალკაჟმიწაშემცველი ნაჭროვანი პროდუქტის მიღება და მისგან სილიკომანგანუმის გამოდნობის ტექნოლოგიების დამუშავება . საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ეროვნული სამეცნიერო ფონდი. 2009-2010წ. . GNSF/ST08/7-494. სტუ.

მ. ჟღენტი, თამარ თურმანიძე, ლევან გულუა. ხილის ნედლად შენახვის ახალი ტექნოლოგიის შემუშავება და თეორიული დასაბუთება. შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2016-2018წ. სამეცნირო ხელმძღვანელი. 216736 . საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტი .

დ. კერესელიძე, ნოდარ ელიზბარაშვილი. ჯავახეთის ტრანსსასაზღვრო ეროვნულუ პარკის და მისი დამხმარე/ბუფერული ზონის ლანდშაფტური დაგეგმარება. WWF,KFW, BMZ. 2008-2009წ. მეცნიერ თანამშრომელი. . თსუ.

მ. ლომსაძე-კუჭავა, მ. ლომსაძე-კუჭავა, მ.ფირცხალავა, გ.კიკნაველიძე, თ.სოზიაშვილი. ჯანდაცვის გამაჯანსაღებელ-პროფილაქტიკური და რეკრიაციული ობიექტების მენეჯმენტის, მარკეტინგული მიმზიდველობისა და ეკონომიკური მექანიზმების დამუშავება" . "რუსთაველის ფონდი". 2009-2011წ. ჯგუფის ხელმძღვანელი. №A-19-09 . უნივერსიტეტი "გეომედი".