გრანტები / საერთაშორისო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ჩხაიძე, ნ.მახვილაძე. თ.ჩებინიშვილი, ნ.მახვილაძე.თ.ჩუბინიშვილი. გრანტი სამეცნიერო კვლევისათვის ”სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების პოლიტიკური პარტიების წინასაარჩევნო პროგრამების შედარებითი ანალიზი დემოკრატიისა და ადამიანის უფებების დაცვის სფეროში” ( პოლიტიკური პარტიების კამპანიები სამხრეთ კავკასიაში). ევრაზიის ფონდისა და ნიუ-იორკის კარნეგის კორპორაციის ერთობლივი პროექტი CRRC (კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი).. 2005-2006წ. პროექტის ხელმძღვანელი. C04-4115, 2005წ. ტექინფორმი.

თ. ჩუბინიშვილი. დსთ ქვეყნების კოოპერაციის ხელშეწყობა ტელემატიკურ გამოყენებათა სფეროში. STACCIS, UNESCO. 2000-2000წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

მ. ჯიქია. ევროკავშირის საგადასახადო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა. ვიშეგრადის ფონდი. 2013-2016წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 61350004. კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი.

ნ. შავლაყაძე, გ. კეკელია, გ. ქევანიშვილი, ო. ნამიჩეიშვილი. ელექტრომაგნიტურად თავსებადი საანტენო სისტემების მოდელირება.. უკრაინის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი. 2009-2011წ. მეცნიერ მკვლევარი, ჯგუფის ხელმძღვანელი. STCU Project No.4390. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი.

ე. პავლოვიჩი, თ. ჩუბინიშვილი. ელექტრონული საინფორმაციო რესურსები მეცნიერთა და ინჟინერთათვის. აშშ სამოქალაქო კვლევებისა და განვითარების ფონდი (CRDF)/ საქართველოს სამეცნიერო-ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი (GRDF). 2004-2004წ. შემსრულებელი. ხელშეკრულება 14 ოქტომბრის 2004 წ. . ტექინფორმი.

ვ. ბალამწარიშვილი. ეროზიის საწინააღმდეგო მცენარე ვეტივერის კვლევა. . 2000-2005წ. მეცნიერ - მუშაკი. TA - MOU - 01 - CA 15 - 011. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გავარდაშვილი. ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების კვლევა ვეტივერისა და სხვა ნიადაგდამჭერი ბალახოვანი ბარიერების სახით . აშშ ეროვნული აკადემია . 2002-2007წ. თანახელმძღვანელი. (TA MOU-01-CA-15011). წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი.

გ. გოგია, ვ.ზვიადაური. ვიბრციული სატრანსპორტო-ტექნოლოგიური მანქანის კომპლექსური კვლევა და ახალი მაღალმწარმოებლური კონსტრუქციების დამუშავება. სესფ-ის გრანტი . 2009-2011წ. . NGNSF/ST08/7-486. .

დ. ბლუაშვილი, ბ. თუთბერიძე, ფედერიკო პასქუარე, ლ. ბაშალეიშვილი, ა. ოქროსცვარიძე. ვულკანური საშიშროებანი და დაცვითი ღონისძიებანი კასპიური ნავთობგაზსადენის საქართველოს მონაკვეთზე. NATO-05.06. 2008-10. 2008-2009წ. დამხმარე. . ა.ჯანელიძის გეოლოგიური ინსტიტუტი.

Т. Чубинишвили, მ. აბაიშვილი, ვ.მაღრაძე. კავკასიის მთიანი რეგიონის მდგრადი განვითარება-ადგილობრივი დღის წესრიგი 21. მონაცემთა ბაზა - კავკასიის მთიანი რეგიონების მდგომარეობა. კავკასიის გარემოსდაცვითი რეგიონალური ცენტრი - REC CAUCASUS. 2005-2006წ. პროექტის ხელმძღვანელი. 14367-30. ინსტიტუტი ტექინფორმი .

თ. სანიკიძე. კოალიციური საერთაშორისო პროექტი „მდ. არაგვის მდგრადი განვითარების მოდელი“. . 2002-2003წ. . . .

ე. პავლოვიჩი, თ. ჩუბინიშვილი. მეტამონაცემების ბაზა - ადამიანის საარსებო გარემო: ატმოსფერო, წყალი, ნიადაგი, საცხოვრისი. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი (ICSTI). 2002-2008წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი . ხელშეკრულება 86/D3-37. ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. მეცნიერთა სწავლების პროგრამა კვლევითი სამუშაოების კომერციალიზაციის სფეროში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი ISTC. 2001-2002წ. მეთოდისტი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. მონაცემთა ბაზა - ადამიანის საარსებო გარემო: ატმოსფერო, წყალი, ნიადაგი. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი (ISTCI). 2004-2007წ. ხელმძღვანელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე. მონაცემთა ბაზა - ადამიანის საარსებო გარემო: ატმოსფერო, წყალი, ნიადაგი. სამეცნიერო ინფორმაციის საერთაSორისო ცენტრი ISTCI. 2004-2005წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

თ. ჩუბინიშვილი. მონაცემთა ბაზა - ანალიზური მასალები: მეცნიერება, ტექნიკა, ბიზნესი. სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის საერთაშორისო ცენტრი (ICSTI). 2007-2010წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ნ. მახვილაძე, თ. ჩუბინიშვილი. მონაცემთა ბაზა-ანალიზური მასალები: მეცნიერება, ტექნიკა, ბიზნესი. სამეცნიერო ტექნიკური ინფორმაციის საერთასორისო ცენტრი (ICSTI). 2007-2010წ. პასუხისმგებელი შემსრულებელი. . ინსტიტუტი ტექინფორმი.

ფ. წოწკოლაური, ნ.მახვილაძე, თ.ჩუბინიშვილი და სხვ.. მონაცემთა ბაზის "ეროვნული საინფორმაციო რესურსები" ფორმირება. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის ცენტრი (ICSTI). 2007-2012წ. . . ტექინფორმი.

უ. ზვიადაძე, უ. ზვიადაძე, მ . მარდაშოვა. მძიმე მეტალები საქართველოს სამთამადნო წარმოების რაიონებში გავრცელებულ მიწისქვეშა წყლებსა და ნიადაგებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC). 2004-2008წ. პასუხისმეგებელი შემსრულებელი. G-945. სტუ.

M. Mardashova, U. Zviadadze. მძიმე მეტალები საქართველოს სამთამადნო წარმოების რაიონებში გავრცელებულ მიწისქვეშა წყლებსა და ნიადაგებში. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნოლოგიური ცენტრი (ISTC). 2004-2008წ. შემსრულებელი. G-945. სტუ.