სხვა / განხორციელებული პროექტები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

ო. დუდაური. საქართველოს მეზო-კაინოზოური ტეშენიტები. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2004-2005წ. . . .

ნ. შავლაყაძე, R. Bantsuri. drekadobis Teoriis shereuli da sakontaqto amocanebi. Saqartvelos Mecnierebata Erovnuli Akademia. 2002-2004წ. ufrosi mecnier Tanamshromeli. # 1.1. 02, # 1.1. 04. Saqartvelos Mecnierebata Erovnuli Akademia.

ზ. ციხელაშვილი, ა.ფრანგიშვილი ზ.გასიტაშვლი, თ. ბახტაძე ზ. მესხი და სხვ.. UNDP-ს პროექტი GEO/99/012/A/07/99: "საგანგებო სიტუაციების მართვის საშუალებების შექმნა", კომპონენტი - "კატასტროფების მართვის ოპერაციების ეროვნული ექსპერტული სისტემის დამუშავება ". UNDP - ს ხაზით საქართველოს საგანგებო სიტუაციების და სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტი. 1999-2002წ. ექსპერტი. . .

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, დიაკონიძე რ., ჩახაია .. `ტრასეკას~ დერეფანში გლდანის ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრებისა და გამწვანების ღონისძიებების დამუშავება. საგზაო დეპარტამენტი. 2008-2009წ. შემსრულებელი. . საბიუჯეტო.

რ. დიაკონიძე, რ. დიაკონიძე, ჩახაია გ., წულუკიძე ლ.. `ტრასეკას~ დერეფანში გლდანის ტერიტორიაზე მთის ფერდობზე ეროზიის საწინააღმდეგო გამაგრებისა და გამწვანების ღონისძიებების დამუშავება. საგზაო დეპარტამენტი. 2008-2009წ. ძირითადი შემსრულებელი. . საბიუჯეტო.

ნ. რურუა. ბაქო – თბილისი – ყარსის რკინიგზის პროექტის ექსპერტიზა . შპს “მარაბდა-კარწახის რკინიგზა”. 2008-2015წ. ექსპერტი. . .

გ. გავარდაშვილი. ბორის პაიჭაძის სახელობის ეროვნული სტადიონის მწვანე საფარის, მოედანზე აღებული და მასში შესატანი ნიადაგების ეკოლოგიური შეფასება და სტატიონის მიწისქვეშა წყლების ქიმიური შემადგენლობის დადგენა მწვანე საფარის მორწყვის მიზნით. . ეროვნული სტადიონის დირექცია. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

ნ. ბახსოლიანი, ირინე ტატიშვილი, გიორგი ქავთარაძე, მანანა ხიდაშელი, მანანა ხვედელიძე. ენციკლოპედია - ძველი ახლოაღმოსავლეთი და საქართველო. ივ. ჯავახიშვილის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტი. 2007-2010წ. მეცნიერი თანამშრომელი. . .

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, ო.ნათიშვილი, ვ. თევზაძე, გ. გავარდაშვილი. ეროზიის საწინააღმდეგო ღონისძიებების კვლევა ვეტივერისა და სხვა ნიადაგდამჭერი ბალახოვანი ბარიერების სახით. ა.შ.შ. ეროვნული აკადემია. 2002-2007წ. შემსრულებელი. TA MOU-01-CA-15011. .

ნ. რურუა. თბილისის ფუნიკულიორის სალიანდაგო ნაწილის რეაბილიტაციის მუშა პროექტი . შპს „ლინქსი“. 2007-2007წ. პროექტის მთავარი ინჟინერი. . 8000 ლარი.

მ. მოისწრაფიშვილი. თბილისის შემოვლითი რკინიგზის საპროექტო მოსაზრება. შპს ,,საქართველოს რკინიგზა. 2007-2007წ. . . შპს ,,საქართველოს რკინიგზა.

ო. დუდაური. კავკასიონის და მისი მოსაზღვრე ტექტონიკური ერთეულების დეტალური გეოლოგიურ-სტრუქტურული ჭრილის შესწავლა საქართველოს სამხედრო გზის გასწვრივ. საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი . 2006-2008წ. . GNSF/ST 06-272-5-150. .

ა. ნევეროვი. კასპის ცემენტის ქარხნის ნახშირის საამქროს ცმაურსაწინააღმდეგო ღონისძიების პროექტი. შპს "საქცემენტი". 2010-წ. გენერალური დირექტორი მ.ტრული. SUA-216/03 09. შპს "საქცემენტი" .

გ. გავარდაშვილი. ლენტეხის გამგეობის დახმარება კატასტროფების პრევენციულ ზონებში.. შვეიცარიის განვითარებისა და დახმარების სააგენტო -SDС. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. გავარდაშვილი. მდინარე სტორის აუზში მცირე ჰიდროელექტროსადგურის ზედა ბიეფის ეკოლოგიური შეფასება. Winrock- აშშ ენერგეტიკის სამინისტროს დაფინანსება. 2007-2007წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. გავარდაშვილი. მდინარე ყუმის (შავი ზღვის აუზი) სათავედან მეორე დამბამდე საინჟინრო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაპროექტება.. გარემოს დაცვის სამინისტრო და ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.. 2011-2011წ. პროექტის ხელმძღვანელი. . .

გ. ჩახაია. მდინარე ყუმის (შავი ზღვის აუზი) სათავედან მეორე დამბამდე საინჟინრო-სარეაბილიტაციო ღონისძიებების დაპროექტება.. . საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო . 2011-2011წ. შემსრულებელი. . ქ. წყალტუბოს მუნიციპალიტეტი.

ზ. ციხელაშვილი, მ.სანიკიძე. პროექტი :"მცხეთის რ-ნის ნატახტარის მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის საწარმოს ჩამდინარე წყლების უნარჩენო ტექნოლოგიის შესაბამისად გამწმენდი ნაგებობების კომპლექსის დაგეგმარებასა და მშენებლობაზე". ალიონი 777. 2010-2011წ. . № 05/-01-2010. 210 ათ. ლარი.

ზ. ციხელაშვილი, მ.სანიკიძე. პროექტი: "თელავის რ-ნის ყარაჯალას ცხოველთა სასაკლაოს საწარმოს ჩამდინარე წყლების გამწმენდი ნაგებობებისა და ორგანული ნარჩენების გადამამუშავებელი ბიო-ენერგეტიკული დანადგარის დაგეგმარებასა და მშენებლობაზე". USAID Atvantage-ს მხარდაჭერით. 2008-2009წ. . . 60 ათ.აშშ დოლარი.

ნ. რურუა. რკინიგზის თანამშრომელთა პროფესიული გადამზადება (ლიანდაგის ბრიგადირები) . სს “საქართველოს რკინიგზა“. 2012-2012წ. პროფესორი. . 100000 ლარი.