სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. რურუა. პროფესიული სტანდარტის შემუშავება - ლიანდაგის მონტიორი. სსიპ “განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი”. 2014წ.

ნ. რურუა. პროფესიული სტანდარტის შემუშავება - სარელსო დეფექტოსკოპისტი. სსიპ “განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი”. 2015წ.

თ. ჟორდანია. რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოების მუშა (მეარმატურე, მეყალიბე, მებეტონე) სასწავლო ელემენტები. . 2009წ.

M. Jikia. რომის ტორ ვერგატას უნივერსიტეტის მიერ ჩატარებული ჟან მონეს საერთაშორისო სემინარი თემაზე: ევროკავშირის შიდა ინტეგრაცია და ევროკავშირის როლი მსოფლიოში . ქ. რომი (იტალია). 2008წ.

ნ. კუციავა. სადოქტორო დისერტაციის დაცვის კოლეგიის წევრი. 2008-2009წ.წ.. 0წ.

ლ. ოსიძე, დოლაბერიძე დიმიტრი. საერთაშორისო კონფერენცია "ვილნიუსის სამიტი - შედეგები და პერსპექტივები, მასალები. კონფერენციის ორგანიზატორი და გამოქვეყნებული მასალების მთავარი რედაქტორი. 2014წ.

ნ. მახვილაძე. საერთაშორისო მოძრაობა SlovFood კონვივიუმ თბილისის წევრი. . 2012წ.

ნ. კუციავა. საერთაშორისო საზოგადოება "საქართველოს ქალები მშვიდობისა და სიცოცხლისათვის" წევრი. . 0წ.

ზ. გასიტაშვილი. საერთაშორისო, სახელმწიფო და რეგიონალურ პროგრამებში მონაწილეობა:. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ბრძანება N245 07 სექტემბერი, 2006. საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო საბჭოს შემადგენლობის დამტკიცების შესახებ. http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=E&sec_id=102&info_id=25676. 0წ.

გ. გავარდაშვილი. საინჟინრო გეოლოგია. . 2003წ.

გ. გავარდაშვილი. საკონტროლოების შესასრულებლად ჰიდრავლიკაში, ჰიდროლოგიასა და ჰიდრომანქანებში.. . 2000წ.

ზ. გასიტაშვილი. სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის შედეგების კომერციალიზაცია, დანერგვა:. საწარმოო • Военный инжинерий краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского • СКБ «Кибернетика» ИК АН Азербаиджана. АКТ об исползовании програмного обеспечения системы автоматизированного синтеза программы имитационного моделирования параллельных выч. процесов • Инсститут Проблем Управления АН Росии (ИПУ РАН), внедрение резултатов «Разработка специализированных сетевых моделей управления клеточно-автоматных сетевых средсв» • Акционерная компания Российские компьутерные системы. 0წ.

მ. ჯიქია. სამოქალაქო განათლების სკოლისა და კონრად ადენაუერის ფონდის მეირ ორგანიზებული საერთაშორისო ფორუმი თემაზე: დემოკრატია და პოპულიზმი. ქ. ბერლინი, გერმანია. 2016წ.

ზ. გასიტაშვილი. სარედაქციო კოლეგიებში მუშაობის გამოცდილება:. • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის “შრომები” • “ქართული ელექტრონული ჟურნალი” • ჟურნალი “სვეტიცხოველი” • სტუ-ს მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული • მართვის ავტომატიზებული სისტემები • ბიზნეს ინჟინერინგი • BLACK SEA. Scientific journal of academic research. ISSN: 1987-6521. 0წ.

მ. კოპალეიშვილი, კოპალეიშვილი მ., ბედინაშვილი ი., ჯავახაძე ნ., და სხვა. საქართველო ინტერნეტში – GEORGIA IN INTERNET. დაბეჭდილია ტექინფორმში. 2004წ.

ი. ბედინაშვილი, მ. კოპალეიშვილი, მ. ლებედევა, ნ. ჯავახაძე. საქართველო ინტერნეტში – GEORGIA IN INTERNET . დაბეჭდილია ტექინფორმში. 2004წ.

ნ. კუციავა. საქართველოს გარემოსდაცვითი ინჟინერინგის ასოციაცია. დამფუძნებელი და გამგეობის წევრი. . . 0წ.

მ. ყიფიანი. საქართველოს დარგობრივი პოლიტიკურ მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. . 2011წ.

ნ. მახვილაძე. საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ასოციაციის წევრი. . 2012წ.