სხვა / სხვა აქტივობები

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. კუციავა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტში ბოლონიის პროცესის კომპონენტების დანერგვის აქტიური მონაწილე. 2000წ.. 0წ.

ნ. მახვილაძე. საქართველოს წიგნის გამომცემელთა და გამავრცელებელთა ასოციაციის წევრი. . 2012წ.

ლ. ხეცურიანი. სემინარი ანტი კორუფციული სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის შემუშავების შესახებ. Council of Europe - GEPAC. 2008წ.

ლ. ხეცურიანი. სემინარი საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესხებ. Council of Europe - GEPAC. 2008წ.

ლ. ხეცურიანი. სემინარი, თბილისის მერიის, კახეთისა და იმერეთის რეგიონების და აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მუნიციპალიტეტებსა და ადგილობრივი თვითმართველობის ერთეულებში ადამიანის უფლებათა დაცვისა და საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის შესახებ. Council of Europe - GEPAC. 2009წ.

ნ. ხაბეიშვილი. სერთიფიკატი - რეგისტრირებული არქიტექტორის წოდება და დამოუკიდებელი არქიტექტურული საქმიანობის განხორციელების უფლება. RA-0122.. . 2011წ.

ნ. რურუა. სერთიფიკატი. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში DACUM მეთოდოლოგიით პროფესიული სტანდარტების შემუშავების პროცესის ფასილიტაციისათვის.. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. თბილისი.. 2015წ.

ნ. რურუა. სერთიფიკატი. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში პროფესიული მოდულური საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტების შემუშავების პროცესის ფასილიტაციისათვის.. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. თბილისი. . 2015წ.

ნ. რურუა. სერთიფიკატი. პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის ფარგლებში სახელმძღვანელოს „ლიანდაგის მოვლა-შენახვა“ შექმნისათვის.. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი. თბილისი.. 2015წ.

ზ. ციხელაშვილი, ნ.ჩხეიძე, პ.გიორგაძე. სერტიფიკატი სამეცნიერო ნაშრომებზე:1."წყალი-ეროვნული სიმდიდრე"; 2."მითი ქცეული რეალობად". . 2005წ.

ო. ტომარაძე. სერტიფიკატი „CommunIcatIon and CognItIon” . . 0წ.

О. Томарадзе. სერტიფიკატი „Cреда графического программирования LabVIEW-оcнoвы рабо- ты, продвинутые функции и обработка сигналов”, . . 2016წ.

ზ. ციხელაშვილი. სერტიფიკატი-თრენინგი:აშშ აიოვას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროექტით "სწავლების თანამედროვე მეთოდოლოგიების ზოგადი კურსი". . 2009წ.

ო. ტომარაძე. სერტიფიკატიProfessIonal OrientatIon and Career PIannIng”. . . 2016წ.

O. Tomaradze. სერტიფიკატიSEDMAX – Participating – STYX communications seminar. . 2015წ.

ო. ტომარაძე. სერტიფიკატი”სწავლა და სწავლება”. . . 2015წ.