სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2592 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი, რ. სხილაძე. ტოქსიკოლოგიური ქიმია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია ,,საუნჯე“. 2009წ. 978-9941-14-167-6.

გ. ტყეშელაშვილი, მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი, ა.მღვდელაძე. ტრანსპორტის მენეჯმენტი. სტუ. 2007წ. 978-99940-953-8-4. 165 გვ..

გ. გოგია. ტრანსპორტის სპეციალური სახეობები. საქართველოს სამხედრო-საინჟინრო აკადემია. 2005წ. .

თ. კუპატაძე, მ. კოპლატაძე. ტრაფიკის ანალიზი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. .

მ. შილაკაძე, დ.თავხელიძე. ტრიბოტექნიკა. -180 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-25-1.

ი. ყრუაშვილი, კეჩხოშვილი ე.. ტუმბოები და სამელიორაციო სატუმბი სადგურები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 201 გვ.. 2017წ. .

ხ. ხატიური, ვ. ნაჭყებია. ტუმბოები და სატუმბო სადგურები. საგამომცებლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2012წ. 978-9941-20-155-4.

ო. ნამიჩეიშვილი, თ. ტაბატაძე, გ. ჩიხრაძე. ტურბო პასკალი, მეორე ნაწილი. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2003წ. .

ო. ნამიჩეიშვილი, თ. ტაბატაძე, გ. ჩიხრაძე. ტურბო პასკალი, პირველი ნაწილი. თბილისი: თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2002წ. .

მ. მეტრეველი. ტურიზმი. ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის გამოცმებისა და ტრეინინგების ცენტრი. 2003წ. ISBN 99928-976-2-7.

მ. მეტრეველი. ტურიზმი და გარემოს დაცვა - ეკოტურიზმის საფუძვლები . ტურიზმისა და სტუმარმასპინძლობის გამოცემების ცენტრი. 2004წ. ISBN 99928-0-764-4.

თ. ყანდაშვილი, ლელა კოჭლამაზაშვილი, ლილი კოჭლამაზაშვილი. ტურიზმი და ტრანსპორტის ინდუსტრა. გამომცემლობა "უნივერსალი". 2008წ. .

გ. ჯოლია, დოლიკაშვილი ლარისა, ჩეკურიშვილი ნინო, შუბლაძე გ. ტურიზმის მენეჯმენტი. ”უნივერსალი”. 2008წ. ISBN 978-9941-12-151-7.

ლ. ქართველიშვილი. ტურიზმის საფუძვლები. თბილისის ეკინიმიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ტურიზმის ბიზნესის კათედრათბილისი. 2005წ. 220 გვ.ლექციების კურსი.

ბ. ბარკალაია. ტურიზმის სტრატეგიული დაგეგმვა. საგამომცემლო სახლი ,,სიახლე". 2009წ. ISBN 978-9941-0-1229-7.

თ. ქობლიანიძე. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი. მერიდიანი. 2012წ. ISBN 978-9941-10-527-2.

მ. მეტრეველი. ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები. ფავოროტი სტილი. 2017წ. 978-9941-0-9760-7.

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო და პურის ნედლეული-საგან დამ¬ზადებული სასმელე¬ბის, სასაქონ-ლო ვაჟინე¬ბისა და ბურახის მდგრა¬დო-ბის განსაზღვრა. მეთოდუ¬რი მითი¬თე-ბა ლაბო¬რა¬ტორი¬ული სამუ¬შაოს შესასრუ-ლებ¬¬ლად დისციპლი-ნაში”უალკო¬¬ჰოლო სასმე¬ლე¬ბის ტექნო-ლო¬გია” კვების პროდუქტების ტექნო-ლოგიის სპეცია¬ლობის ბაკალავრიატის სტუდენტები¬სათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.– . 2008წ. გვ.1 – 8..

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმე-ლების, სასაქონლო ვაჟინების საერთო მჟავიანობის განსაზ-ღვ¬¬რა. მეთოდუ¬რი მითი¬თება ლაბო¬რა-ტორიუ¬ლი სამუ¬შაოს შესასრუ¬ლებ¬ლად საგანში ”უალ¬კოჰო-ლო სასმელების ტექნოლო¬გია” კვების პროდუქ¬ტე¬ბის ტექნო¬ ¬ლოგიის სპეციალო-ბის ბაკალავრიატის სტუ¬დენ¬ტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.– . 2008წ. გვ. 1 -11..