სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2599 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

თ. ქობლიანიძე. ტურიზმისა და მასპინძლობის მენეჯმენტი. მერიდიანი. 2012წ. ISBN 978-9941-10-527-2.

მ. მეტრეველი. ტურიზმისა და მასპინძლობის საფუძვლები. ფავოროტი სტილი. 2017წ. 978-9941-0-9760-7.

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო და პურის ნედლეული-საგან დამ¬ზადებული სასმელე¬ბის, სასაქონ-ლო ვაჟინე¬ბისა და ბურახის მდგრა¬დო-ბის განსაზღვრა. მეთოდუ¬რი მითი¬თე-ბა ლაბო¬რა¬ტორი¬ული სამუ¬შაოს შესასრუ-ლებ¬¬ლად დისციპლი-ნაში”უალკო¬¬ჰოლო სასმე¬ლე¬ბის ტექნო-ლო¬გია” კვების პროდუქტების ტექნო-ლოგიის სპეცია¬ლობის ბაკალავრიატის სტუდენტები¬სათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.– . 2008წ. გვ.1 – 8..

გ. კაიშაური. უალკოჰოლო სასმე-ლების, სასაქონლო ვაჟინების საერთო მჟავიანობის განსაზ-ღვ¬¬რა. მეთოდუ¬რი მითი¬თება ლაბო¬რა-ტორიუ¬ლი სამუ¬შაოს შესასრუ¬ლებ¬ლად საგანში ”უალ¬კოჰო-ლო სასმელების ტექნოლო¬გია” კვების პროდუქ¬ტე¬ბის ტექნო¬ ¬ლოგიის სპეციალო-ბის ბაკალავრიატის სტუ¬დენ¬ტებისათვის . საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტი.– . 2008წ. გვ. 1 -11..

ო. შონია, ი. ქართველიშვილი , გ. ნარეშელაშვილი. უმავთულო ქსელების უასფრთხოება. სტუ, სახელმძღვანელო თბილისი , გვ. 115. 2009წ. .

გ. ნარეშელაშვილი. უმავთულო ქსელების უსაფრთხოება. საგამომცემლო სახლი ''ტექნიკური უნივერსიტეტი''. 2009წ. ISBN 978-9941-14-308-3.

ი. ქართველიშვილი, ო. შონია, გ. ნარეშელაშვილი. უმავთულო ქსელების უსაფრთხოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი. უმაღლესი მათემატიკა . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2007წ. 546 გვ.

ნ. მაჭარაშვილი, ს. თოფურია, ვ. ხოჭოლავა. უმაღლესი მათემატიკა. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2007წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ბალაბანოვი, ა. ბუქსიანიძე. უმაღლესი მათემატიკა . III ნაწილი სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთათვის. გამომცემლობა “ქართული რედაქცია” . 2004წ. 404 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ბალაბანოვი, მ. ყურაშვილი, ა. ბუქსიანიძე. უმაღლესი მათემატიკა . II ნაწილი. სახელმძღვანელო უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტთათვის. გამომცემლობა “ენა და კულტურა” . 2003წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, რ. დანელია და სხვ. უმაღლესი მათემატიკა . II ნაწილი. სახელმძღვანელო მენეჯერთა და ეკონომისტთათვის. გამომცემლობა “ლეგია“ . 1997წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, რ. დანელია და სხვ. უმაღლესი მათემატიკა . II ნაწილი. სახელმძღვანელო მენეჯერებისა და ეკონომისტებისათვის. გამომცემლობა “ლეგია“ . 1997წ. 271 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ბალაბანოვი და სხვ. უმაღლესი მათემატიკა . I ნაწილი. სახელმძღვანელო. გამომცემლობა “განათლება“. 1995წ. .

ზ. ნაცვლიშვილი, ი. ბოქოლიშვილი და სხვ. უმაღლესი მათემატიკა . I ნაწილი. სახელმძღვანელო მენეჯერთა და ეკონომისტთათვის. გამომცემლობა “ლეგია” . 1994წ. 357 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ. ბალაბანოვი და სხვ.. უმაღლესი მათემატიკა . III. სახელმძღვანელო. გამომცემლობა “განათლება” . 1988წ. 407 გვ.

ზ. ნაცვლიშვილი, ვ .ბალაბანოვი, მ. ყურაშვილი, ლ. რუხაძე. უმაღლესი მათემატიკა. II სახელმძღვანელო. გამომცემლობა “განათლება” . 1986წ. 235 გვ.

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი, მ. გაბიძაშვილი. უმაღლესი მათემატიკა (ერთი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვა) . განათლება, თბილისი. 1989წ. 480 გვ.

ვ. ხოჭოლავა, ს. თოფურია, ნ. მაჭარაშვილი, მ. გაბიძაშვილი. უმაღლესი მათემატიკა (მრავალი ცვლადის ფუნქციის დიფერენციალური აღრიცხვა, ერთი ცვლადის ფუნქციის ინტეგრალური აღრიცხვა, დიფერენციალური განტოლებები) . განათლება, თბილისი. 1991წ. 696 გვ.

გ. ყირმელაშვილი, დ. ბიწაძე, გ. ჯავახიშვილი, ი. ბეჟუაშვილი. უმაღლესი მათემატიკა (საინჟინრო და ეკონომიკური ფაკულტეტის სტუდენტებისათვის). ნაწილი II. – თბილისი: მესხეთი, – 186 გვ. 1994წ. .