სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Liniar Algebra. Tbilisi. 154p. (in Georgian). 2011წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Liniar Algebra. Tbilisi. Second revised edition., 154 p. (in Georgian). 2015წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Liniar Algebra. Lectures in Mathematics. Tbilisi, N1-12. 172 p. (in Georgian). 2006წ. .

ე. ელიზბარაშვილი. m.zaqariaSvili, e.elizbaraSvili Ggeografiul monacemTa damuSavebis teqnologiuri meTodologia. universali. 2014წ. ISBN 978-9941-22-323-5.

ზ. ღვინიაშვილი. Material cutting tools 1-2. სილაბუსი,MCT0005. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, მექანიკის ინჟინერიია . 2012წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Mathematical Analysis. Lectures in Mathematics. Tbilisi, N1-12. 212 p. (in Georgian). 2007წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Mathematical Analysis. Lectures in Mathematics. Tbilisi, N13-24. 160 p. (in Georgian). 2007წ. .

ლ. გიორგაშვილი, D.Natroshvili, G.Jashiashvili. Mathematics for economists. Second Edition, "Akhali Ivironi", Tbilisi. 2008წ. .

ლ. გიორგაშვილი, D. Natroshvili, M. Usanetashvili, G. Jashiashvili. Mathematics for the Economists. Tbilisi, the ”Global Print” Publish-house. 1999წ. pp.1-564.

ზ. ბაიაშვილი. MatLab პროგრამული პაკეტის გამოყენების საფუძვლები.. სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2010წ. 120 გვ..

ზ. ღვინიაშვილი. ME00005Manufacturing Engineering. სილაბუსი,MCT0005. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სატრანსპორტო და მანქანათმშენებლობის ფაკულტეტი, მექანიკის ინჟინერიია (ინგლისური კურსი) თბილისი,2012წ.. 2012წ. .

რ. ქუთათელაძე. menejmenti . . 0წ. .

T. Jangveladze. Methods of Approximate Solution of Ordinary Differential Equations. University Press, Tbilisi, 309 p. (in Georgian). 2005წ. .

პ. ნარიმანიშვილი. mewarmeobis samartlebrivi formebi. gamomcemloba codna. 2015წ. .

თ. სუხიაშვილი. modelirebis unificirebuli ena(UML).praqtikuli obieqt-orientirebuli analizi da daproeqteba. eleqtronuli saxelmZRvanelo. eleqtronuli saxelmZRvanelo.2018.. 0წ. .

К. . Models of computer-aided management. Statistical models. Georgian Tech¬ni¬cal University. 2004წ. 99940-35-27-4.

ქ. ყაჭიაშვილი. Models of computer-aided management. Statistical models. Georgian Tech¬ni¬cal University. 2004წ. 99940-35-27-4.

M. Zoraniani, M. Aslanishvili. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part I. Publishing House “Technical University”. Tbilisi. 2009წ. 978-9941-14-584-1 (All the parts) 978-9941-14-585-8 (part one).

M. Zoraniani, M. Aslanishvili. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part II. Publishing House “Technical University”. Tbilisi. 2013წ. 978-9941-14-584-1 (All the parts) 978-9941-20-308-4 (part two).

M. Zoraniani, M. Aslanishvili. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part III. . პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი". 2017წ. 978-9941-9420-9-9.