სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

შ. ფაფიაშვილი. კრიმინალისტიკა [განსაკუთრებული ნაწილი ]. "მერიდიანი". 2013წ. გვერდი 1-615, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. კრიმინალისტიკა [ზოგადი ნაწილი]. "მერიდიანი". 2013წ. გვერდი 1-605 , თბილისი.

ი. ფარადაშვილი. კრისტალთა ოპტიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-48-64-3.

რ. მიშველაძე. კულტურა და თანამედროვეობა. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 300 გვ.. 2012წ. უაკ 7(09)(02).

რ. მიშველაძე, გიორგი გაჩეჩილაძე, იგორ კვესელავა, გიორგი მჭედლიშვილი, ოლეგ ნამიჭეიშვილი, სოსო სიგუა, არჩილ ფრანგიშვილი, ავთანდილ ძამაშვილი. კულტუროლოგია. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 426 გვ.. 2010წ. უაკ (ИДС) 008.

ი. კვესელავა, გიორგი გაჩეჩილაძე, რევაზ მიშველაძე, გიორგი მჭედლიშვილი, ოლეგ ნამიჭეიშვილი, არჩილ ფრანგიშვილი, სოსო სიგუა, ავთანდილ ძამაშვილი. კულტუროლოგია.. გამომცემლობა „უნივერსალი“, თბილისი, . 2010წ. უაკ (ИДС) 008.

მ. წვერავა, მ. კუკულაძე. ლაბორატორიულ და ექსპერტულ სამუშაოთა ტექნიკა. სტუ. 2017წ. თბილისი .

ე. თევზაძე. ლანდშაფტური არქიტექტურა, სახელმძღვანელო. სტუ-ს გამომცემლობა. 2005წ. ISBN 99940-40-88-X, 182.

ე. მოისწრაფიშვილი. ლიანდაგების შეერთება და გადაკვეთა. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2003წ. ISBN 99928-78-39-8.

ნ. რურუა. ლიანდაგის მონიტორინგის სისტემები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2014წ. ISBN 978-9941-20-414-2. 296 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, ა. ბუხრაშვილი. ლიანდაგის პარამეტრების შეფასების ავტონომიური სისტემები. ინტელექტი. 2007წ. #1(27), გვ. 26-31. ISSN 1512-0333.

ნ. რურუა. ლიანდაგის ტექნიკური გაზომვები და შეფასება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2013წ. ISBN 978-9941-20-363-3. 179 გვ..

ე. მოისწრაფიშვილი, null. ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის ურთიერთქმედება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-068-6.

გ. შარაშენიძე, ს. შარაშენიძე, ე. მოისწრაფიშვილი. ლიანდაგისა და მოძრავი შემადგენლობის ურთიერთქმედება.. გამომცემლობა “ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. ISBN 978-9941-14-068-6. თბილისი, 2008. 245 გვ..

რ. თურმანიძე. ლითონსაჭრელი იარაღების დაგეგმარება. სტუ-ს საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". ელექტრონული ვერსია მოწონებული იქნა სტამბური წესით გამოსაცემად სტუ-ს სასწავლო და სამეცნიერო ლიტერატურის სარედაქციო - საგამომცმლო საბჭოს მიერ 09.03.2012 წ. ნაშრომი დაიბეჭდება 50 ეგზ.. 2012წ. .

ო. გელაშვილი, მებურიშვილი მ.. ლოგისტიკა და თანამედროვე სატრანსპორტო პოლიტიკა.. სახელმძღვანელო, გამომცემლობა ``ტექნიკური უნივერსიტეტი``, თბილისი, გვ.154. 2007წ. .

ზ. ციხელაშვილი. ლოგისტიკა,სამევნიერო რედაქტორი აკად. ვლ.ჭავჭანიძე. ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი, 217 გვ. 2004წ. ISBN 99940-35-00-2.

თ. კილაძე, გ.ტყეშელაშვილი. ლოგისტიკის საფუძვლები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 339.188.4(075.8) გვ-156.

გ. ტყეშელაშვილი, გ. დიდიშვილი, ჰ. ანთიძე. მანქანათმშენებლობის ეკონომიკა. სტუ. 1996წ. 99 გვ..

დ. ლალაშვილი, ჟ. ორაგველიძე. რ. აბურჯანიძე. მანქანათმშენებლობის წარმოების ორგანიზაცია, მენეჯმენტი. ნაწ.1. სტუ. 2007წ. 979-99940-950-1-8. გვ.118.