სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები:

თ. ბერიძე, რ. ქინქლაძე. სტატისტიკა, II ტომი. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-518-6 .

თ. ჟორდანია, ზ.ეზუგბაია, შ.ბაქანიძე. ტექნიკური ზედამხედველობა და შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP.სტუ. . 2009წ. .

ზ. ეზუგბაია, შ.ბაქანიძე, თ.ჟორდანია. ტექნიკური ზედამხედველობა და შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP სტუ. 2009წ. .

შ. ბაქანიძე, თ.ჟორდანია, ზ. ეზუგბაია. ტექნიკური ზედამხედველობა და შრომის უსაფრთხოება მშენებლობაზე. . სტუ-ს . 2009წ. .

ნ. ნოზაძე, ა.შავგულიძე თ.თევზაძე. ტექნიკური ხაზვის ზოგადი კურსი. გამომცემლობა “განათლება”. 1999წ. ISBN 99928-24-96-4 გვ.87.

ლ. ჩხეიძე. ტექნოსფერო და მიწისზედა ეკოსისტემების დეგრადაცია. CD419. 2011წ. .

გ. ტყეშელაშვილი, მ. ზუბიაშვილი, ა.მარუაშვილი, ა.მღვდელაძე. ტრანსპორტის მენეჯმენტი. სტუ. 2007წ. 978-99940-953-8-4. 165 გვ..

გ. გოგია. ტრანსპორტის სპეციალური სახეობები. საქართველოს სამხედრო-საინჟინრო აკადემია. 2005წ. .

მ. შილაკაძე, დ.თავხელიძე. ტრიბოტექნიკა. -180 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 99940-40-25-1.

გ. ჯოლია, დოლიკაშვილი ლარისა, ჩეკურიშვილი ნინო, შუბლაძე გ. ტურიზმის მენეჯმენტი. ”უნივერსალი”. 2008წ. ISBN 978-9941-12-151-7.

ნ. მაჭავარიანი, მ. ჯიქია, ა.ნევეროვი. უსაფრთხოების ტექნიკის საკითხები მანქანათმშენებლობაში. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2006წ. 99940-57-00-6.

ჯ. ჩოგოვაძე, ი.გოგოლაძე, გ.ლაღუნდარიძე, რ.მახვილაძე. უძრავი ქონების შეფასება და აუდიტი I ნაწილი უძრავი ქონების შეფასება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი 2005წ. 0წ. .

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი, თ.ჟორდანია. ფილების დაგების ტექნოლოგია მოდულური სასწავლო ელემენტები. სტუ. 2010წ. .

გ. ჯოლია. ქვეყანათმცოდნეობა (აზია, ამერიკა, აფრიკა, ავსტრალია). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2004წ. ISBN 99940-40-54-5.

გ. ჯოლია. ქვეყანათმცოდნეობა (ევროპა). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. ISBN 99940-40-54-5.

ზ. ეზუგბაია, ი.ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია. გაეროს განვითარების პროგრამა UNDP USAID სტუ. 2009წ. .

ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია – II გამოცემა . შპს საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია – საუნჯე. 2010წ. 978-9941-14-773-9.

ი. ირემაშვილი. ქვის სამუშაოების ტექნოლოგია – I გამოცემა. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. 978-9941-14-773-9.

ლ. ჩხეიძე. ქიმიური და კვების მრეწველობის საწარმოების უსაფრთხოება. . 2011წ. CD/445.

ლ. ჩხეიძე, ჯვარელია ნინო. ქიმიურიდა კვებისმრეწველობისტექნოლოგიური პროცესების უსაფრთხოება. . 2012წ. CD/559.