სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  2510 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

. Modern English in Topics. English for Adult Learners (Intermediate/Advanced).Part III. . პოლიგრაფიული ცენტრი "ბარტონი". 2017წ. 978-9941-9420-9-9.

ო. ვერულავა, თ.ქოჩლაძე. neironisa da neironuli qselebis modelireba. stu, marTvis Teoria, sinergetika, III wigni, saxelmZRvanelo. . 2000წ. .

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, თ.ქოჩლაძე. neironisa da neironuli qselebis modelireba. stu, marTvis Teoria, sinergetika, III wigni, saxelmZRvanelo. . 2000წ. gv. 765-793. 18გვ.

G. Surguladze, K. Bothe. Objektorientierte Modellierung und Programmierung mit der UML. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99940-56-01-8.

T. Jangveladze. On One Iterative Method of Solution of Bitsadze-Samarskii Boundary Value Problem. Manuscript. Faculty of Applied Mathematics and Cybernetics of Tbilisi State University, 15 p. (in Georgian). 1975წ. .

G. Arabidze, M.Gudiashvili, T.Jishkariani. Power Engineering and Society. Tbilisi:Published by "Technical University" 2015.. 2015წ. 978-9941-20-505-7.

M.Gudiashvili, T.Jishkariani, G.Arabidze. Power Engineering and Society. Tbilisi:Published by "Technical University" 2015.. 2015წ. .

T. Jishkariani, M. Gudiashvili, G. Arabidze. Power Engineering and Society. Publishing House "Technical University". 2015წ. 978-9941-20-505-7.

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Precalculus. Tbilisi. 142p. (in Georgian). 2012წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Precalculus. Tbilisi. Second revised edition. 189 p. (in Georgian). 2013წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Precalculus. Tbilisi. Third revised edition, 203 p. (in Georgian). 2015წ. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, N. Skhirtladze. Precalculus. Tbilisi. Third revised edition, 203 p. (in Georgian). 2015წ. .

T. Jangveladze, A. Ambroladze, G. Lobjanidze, N. Mchedlishvili, K. Shvania, T. Sasheniuk, K Tsiskaridze, A. Kharazishvili, G. Jaiani. Problems and Examples in Elementary Mathematics. (Editor Jaiani G.). Tbilisi State University. 272 p. (in Georgian). 1992წ. .

G. Surguladze, K. Meyer-Wegener. Programmierung mit C/C++/C#. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. ISBN 99940-40-69-3.

თ. სუხიაშვილი. programuli sistemis damuSavebis CASE saSualebebi. damxmare saxelmZRvanelo. laboratoriuli praqtikumi. 20013, 130 gv. . 0წ. .

კ. დემეტრაშვილი, ა. ჭანია. Public Procurement Reform in Georgia: The Way from Paper-Based Procurement to an E-Procurement System. Digital Governance and E-Government Principles Applied to Public Procurement. Published by IGI Global in the USA (https://www.igi-global.com/), . 2017წ. .

T. Mebuke. Reader in Text Linguistics and Discourse Analysis. . Georian Technical University. . 2013წ. ISBN 978-9941-20-219-3.

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე. riptografia. teqnikuri universiteti~. Tbilisi 2008. 2008წ. 218გვ.

პ. ქენქაძე. rkinigzis teqnikuri aRWurvilobisa da eqspluataciis zogadi kursi. თბილ–ისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი“, 2016 წ, 1–352 გვ;. 2016წ. .

T. Tsomaia. SET-EXPRESSIONS AND PHRASES FOR TEXT INTERPRETATION . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2006წ. 99940-56-15-8.