სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. გოგუაძე. ნავთობისა და გაზის ჭაბურღილების ბურღვის ტექნიკა და ტექნოლოგია. პირველი ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2004წ. 99940-0-100-0; 99940-0-101-9.

ნ. ბაქრაძე, თ. გერკეული. ნამზადების დაპროექტება. საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-624-4.

ბ. სეხნიაძე, თინათინ სეხნიაიძე. ნარკვევები ნოტარიატის ისტორიიდან. იურიდიული ლიტერატურა. 2016წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ნაციონალიზმის თეორია. თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი. 2013წ. 978-9941-0-5754-0.

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, მ.კიკნაძე, მ.ხომერიკი. ორგანიზაციული ინტელექტუალური სისტემები. სტუ, 235. 2009წ. .

ზ. გასიტაშვილი, რ.სამხარაძე, ა.ფრანგიშვილი (ზ.გასიტაშვილის რედაქციით). პასკალი. ცნობარი, სტუ, 298 გვ.. 1995წ. .

ზ. ბაიაშვილი. პერსონალური კომპიუტერების გამოყენების საფუძვლები. . სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 1995წ. 72 გვ..

ჯ. უფლისაშვილი, ნ.ნათბილაძე. პოლიგრაფიული მანქანების მოძრავი სივრცითი სისტემების გეომეტრიული საფუძვლები. გამომცემლობა ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“, . 2009წ. ISBN 978-9941-14-528-5.

რ. მიშველაძე. პოლიტიკა, კულტურა. თბილისი, გამომცემლობა „უნივერსალი“, 694 გვ.. 2010წ. 978-9941-17-013-3.

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკური პროცესები და პოლიტიკური გადაწყვეტილებები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978-9941-14-015-0.

მ. ამირგულაშვილი. პოლიტიკური ფილოსოფია. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-0-2594-5.

მ. ყიფიანი, ქ. ჯიჯეიშვილი, გ. ჩხიკვიშვილი. პოლიტიკური ფსიქოლოგია. საზოგადოება ცოდნა. 2011წ. 978-9941-411-33-5.

ი. კვესელავა, ვლადიმერ ჭანუყვაძე. პოლიტოლოგია. თბილისი. 2002წ. .

ბ. სეხნიაძე, თინათინ სეხნიაიძე. პრაქტიკული სახელმზღვანელო ნოტარიუსებისათვის. იურიდიული ლიტერატურა. 2016წ. .

გ. აბაშიძე. პროკურორი - გამოძიების საპროცესო ხელმძღვანელი.. გამომცემლობა _ `გეორგიკა~, თბილისი, . 2011წ. 978 9941-4-4.

გ. აბაშიძე. პროკურორი, როგორც სისხლისსამართლებრივი დევნის სუბიექტი (გამოძიების სტადიაზე). . თბილისი, გამომცემლობა _ `ინოვაცია~, . 2011წ. 978 9941-9178-4-4.

ნ. მაჭავარიანი, ლ. ყანჩაველი. პროფესიული დაავადება. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2005წ. 9940-40-90-1.

ნ. მექვაბიშვილი. რადიაქტიული უსაფრთხოება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სტამბა. 2009წ. .

. რეგიონალური ჰიდროგეოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. .

ე. ბარათაშვილი, ზ. გასიტაშვილი, კიკნაძე მ.. რეგიონის მდგრადი განვითარების პარადიგმა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი . 2013წ. .