სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

დ. ფოცხვერაშვილი. რეკლამის ესთეტიკა . სტუ გამომცემლობა . 2009წ. 109 გვერდი.

თ. ჟორდანია, ნ.მსხილაძე. რკინაბეტონის სამუშაოთა წარმოების მუშა (მეარმატურე, მეყალიბე, მებეტონე). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

მ. მოისწრაფიშვილი, მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებანი) IV ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის გაანგარიშებები) IV ნაწილი. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-381-7, 155 გვ..

ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის კონსტრუქცია) I ნაწილი. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-381-6, 114 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგი (ლიანდაგის ზედა ნაშენის კონსტრუქცია) I ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგი (სარელსო ლიანდის მოწყობა) II ნაწილი. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”,. 2009წ. ISBN 978-9941-14-381-6, 76 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, ე. მოისწრაფიშვილი, ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგი (სარელსო ლიანდის მოწყობა) II ნაწილი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. ISBN 978-9941-14-384-7.

ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგის კონსტრუქცია და ტექნიკური მომსახურება. "პოლიგრაფისტი". 2012წ. 507 გვ..

ნ. რურუა. რკინიგზის ლიანდაგის მოვლა-შენახვა. განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი,ელექტრონული ვერსია. 2015წ. vet.ge//wp-content/ uploads/2015/08/studentisaxelmzgvanelo- rkinigzis-liandagis-movla-shenaxva.pdf. 284 გვ..

გ. შარაშენიძე. რკინიგზის სამაცივრო ტრანსპორტი.. სტუ-ს გამომცემლობა „ტექნიკური უნივერსიტეტი“,. 2011წ. ISBN №978–9941–16–015–7. თბილისი, 2011. – 182გვ..

ნ. მსხილაძე, შ.ბაქანიძე, ი.ირემაშვილი. საბათქაშე სამუშაოები. სტუ. 2009წ. .

შ. ბაქანიძე, ნ. მსხილაძე, ი. ირემაშვილი. საბათქაშე სამუშაოები. სტუ. . 2009წ. .

ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე. საბათქაშე სამუშაოები - I გამოცემა. საგამომცემლო სახლი . 2009წ. 978-9941-14-771-5.

ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე. საბათქაშე სამუშაოები – II გამოცემა. შპს "საგამომცემლო–სარეკლამო კომპანია საუნჯე". 2010წ. 978-9941-14-771-5.

ი. ირემაშვილი, ნ. მსხილაძე. საბათქაშე სამუშაოები – II გამოცემა. შპს"საგამომცემლო–სარეკლამო კომპანია საუნჯე". 2010წ. 978-9941-14-771-5.

რ. მახვილაძე. საბათქაშე სამუშაოთა წარმოების ტექნოლოგია. სტუ–ს გამომცემლობა . 2006წ. 99940–57–24–3.

გ. ჯოლია. საბირჟო საქმის საფუძვლები (ელექტრონული ვერსია). ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2009წ. ISBN 978-9941-14-264-2.

ნ. მაჭავარიანი, ა. ნევეროვი, მ. ჯიქია. საგანგებო სიტუაციები. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2008წ. 978-9941-14-054-9.

ლ. ჩხეიძე. საგანგებო სიტუაციები და ტექნოსფერო. CD420. 2011წ. .