სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ხელიძე, ი. ლომიძე; პ.სამსონაშვილი. ჰიდროენერგეტიკული დანადგარები, ნაწილი I . ტექნიკური უნივერსირტეტი. 2011წ. .

შ. ფაფიაშვილი. " სისხლის საპროცესო სამართლის კავშირი მომიჯნავე იურიდიულ დისციპლინებთან" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი.16–20;.

ჯ. ჯანაშია. "ადამიანთა ვაჭრობის (ტრეფიკინგი) წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო და შიდა ეროვნულ სამართლებრივი მექანიზმები და რეგულაციები, სალექციო კურსი, ნაწილი პირველი". "შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია". 2015წ. 201 გვერდი,თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "გზა მართლისა სამართლისა". "მერიდიანი". 2016წ. გვერდი 1-392.

შ. ფაფიაშვილი. "დამამტკიცებელი საბუთებისა და დაუშვებელი მტკიცებულების ცნება" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.186-190.

შ. ფაფიაშვილი. "დანაშაულთა გახსნის მეთოდოლოგია და ტექნიკა". "მერიდიანი". 2010წ. გვერდი 572, თბილისი.

მ. ჯიქია. "ევროკავშირის საგადასადახო სამართალი და ვიშეგრადის ქვეყნების საგადასახადო პოლიტიკა, სახელმძღვანელო (განახლებული გამოცემა)". . 2016წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. "ვალდებულებითი სამართალი, პრაქტიკული სახელმძღვანელო". "მერიდიანი". 2009წ. გვერდი 1-355, სამართალი.

შ. ფაფიაშვილი. "იურიდიული მეცნიერებისა და პრაქტიკის ზოგიერთი პრობლემა". "მერიდიანი". 2008წ. გვერდი 1-47 , თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "კაზუსის ამოხსნის მეთოდიკა სამოქალაქო სამართალში". წიგნი გამოცემულია გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) ფინანსური მხარდაჭერით. 2015წ. გვერდი 1-200, თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი ". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2010წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი ". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2008წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, გიორგი გოგიაშვილი. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2016წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2014წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი, ირაკლი კობახიძე. "კონსტიტუციური სამართალი". სახელმძღვანელო ბაკალავრიატის სტუდენტებისათვის. 2011წ. თბილისი.

ა. დემეტრაშვილი. "კონსტიტუციური სამართალი". . 2007წ. თბილისი.

ლ. ზამბახიძე, მ. წიქარიშვილი, გ. ლაღუნდარიძე, გ. მეტრეველი, ბ. ჭურჭელაური. "კონსტრუქციების დაზიანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა'. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-318-2.

ო. კოტრიკაძე, ქ. კოტრიკაძე. "ლოკალური მართვის სისტემები". "ტექნიკური უნივერსიტეტი". 2009წ. ISBN 978-9941-14-314-4.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცების პროცესი, მტკიცების საგანი და მტკიცების ფარგალი" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.196-201.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცებულებათა კლასიფიკაცია" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.175–178.