სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. მახვილაძე, შ.ფიჩხაძე,ტ.სიხარულიძე,ნ.პაპალაშვილი. საფეიქრო მასალების ქიმიური ტექნოლოგიის განმარტებითი ლექსიკონი. საბჭოთა საქართველო,თბილისი. 1986წ. .

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ. , გოგოლაძე გ. , ჭელიშვილი დ., ქარქაშაძე ნ.. საქალაქო მეურნეობის ეკონომიკა და მენეჯმენტი. სტუ–ს გამომცემლობა . 2007წ. 978–-99940–954–5–2.

ა. ზენაიშვილი. საქართველოს ადგილობრივი თვითმმართველოსბის კომენტარები. იურისტების სამყარო. 2015წ. 978-9941-9406-2-0.

ნ. კუციავა, ე. ჩხიკვაძე, ნ. ჭავჭანიძე, მ. გელაშვილი, კ. ვაშაკიძე. საქართველოს ინჟინერი ქალები . გამომცემლობა “უნივერსალი”, თბილისი . 2008წ. 228 გვ.

რ. პატარაია, ო. სოლომონია, ნ. ცაბაძე, მ. დადიანი. საქართველოს მდინარეების მცირე ჰიდროენერგეტიკული ტექნიკური პოტენციალის კადასტრი.. საქართველოს ენერ- გეტიკის ინსტიტუტი. თბილისი 2006 წ.. 0წ. 99940-0-733-5.

ვ. ხრუსტალი, თენგიზ ლილუაშვილი. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის კომენტარი, მეორე გამოცემა,. გამომცემლობა "სამართალი.". 2007წ. 978–99940–807–3–1.

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). გამომცემლობა "იურისტების სამყარო". 2015წ. .

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). გამომცემლობა "საუნჯე". 2013წ. .

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი) . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2012წ. .

ლ. ქობულაშვილი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (ზოგადი ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. თავი მე4 პარაგრაფი მე 8, თბილისი.

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი) . გამომცემლობა "იურისტების სამყარო". 2015წ. .

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი) . გამომცემლობა "საუნჯე". 2012წ. .

ზ. მელქაძე, ავტორთა კოლექტივი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი) . საგამომცემლო სახლი "ტექნიკური უნივერსიტეტი" . 2012წ. .

ლ. ქობულაშვილი. საქართველოს სისხლის სამართლის პროცესი (კერძო ნაწილი). საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. თვი მე 3 პარაგრაფი 1 , თბილისი.

ნ. თევზაძე. საქართველოს ქალაქების საცხოვრებელთა არქიტექტურა (20-50-იანი წლები). მასალა რუსულიდან თარგმნეს და გამოსაცემად მოამზადეს არქიტექტორებმა ნ.თევზაძემ და ე. კალანდაძემ. კერძო გამომცემლობა. 2006წ. .

ბ. მხეიძე. საქართველოს ჰიდროგეოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

ლ. შატაკიშვილი, ნ. ხუნდაძე. საქართველოში ნავთობსადენების და ნავთობგაზსაცავების ექსპლუატაცია და მათი განვითარება” . საქართველოს სამხედრო-საინჟინრო აკადემია. . 2006წ. .

გ. ჯოლია, დანელიშვილი ლია, თორია მამუკა, შტააძე ხათუნა, დოლიკაშვილი ლ.. საქმიანი ურთიეთობები (ეტიკეტი და კორესპონდენცია). ”ინოვაცია”. 2007წ. ISBN 978-9940-69-89-7.

ს. ხიზანიშვილი, ა.ყულიჯანაშვილი , ლ. წიქარიძე . საქმიანი ურთიერთობების კულტურა . სტუ-ს გამომცემლობა. 2007წ. 978-99-41-14-001-3.

დ. ბასილაია, მ.წვერავა, ნ.ბარათელი . საყოფაცხოვრებო ქიმიის პროდუქტები. სტუ. 2017წ. თბილისი. .