სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ.მაჭავარიანი. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (შრომის კანონმდებლობის საფუძვლები, შრომის უსაფრთხოების ორგანიზცია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი, ა.ნევეროვი, ნ.ჯვარელია. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს (შრომის სანიტარიულ-ჰიგიენური პირობები, საწარმოო ტრავმატიზმი და პროფესიული დავადებანი, საინჟინრო ფსიქოლოგია). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. .

ლ. ჩხეიძე. შრომის უსფრთხოება გზების, ხიდების და აეროდრომების მშენებლობის დროს. ნაწილი III (საგზაო-სამშენებლო ამწემანქანებისა და მექანიზმების ექსპლუატაციის მიზეზები). ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-252-9.

დ. თევზაძე, დ. თევზაძე, ნ.რაზმაძე. შრომის უსფრთხოება მშენებლობაში. სტუ. 2006წ. .

ხ. ამყოლაძე, თ. მჭედლიშვილი, null, ჯოხაძე ომარ, ნავროზაშვილი ბელა. ჩარხების დინამიკა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-086-0.

ი. მოდებაძე, null, პ. ბოჩიკაშვილი, ზ. ყირიმელი, ნ. მოდებაძე. ციფრული ტექნიკის საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2007წ. 978–99940–956–9–8.

ი. ცომაია. ცნობარი წამლის სააფთიაქო ტექნოლოგიაში. სტუ, რეკომენდებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგამომცემლო საბჭოს მიერ. 15.12.2011, ოქმი #4,. 2011წ. .

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ცოდნის ეკონომიკა და მართვა. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”. 2010წ. ISBN 978-9941-14-853-8.

ზ. ბაიაშვილი, სტურუა თ., , წვერაიძე ზ.. ცხრილური რედაქტორი Microsoft Excel. თეორია და პრაქტიკა. . სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2005წ. 72 გვ..

ზ. ბაიაშვილი. ძირითადი კომპიუტერული ტექნოლოგიები.. სახელმძღვანელო. თბილისი, ტექნიკური უნივერსიტეტი, . 2000წ. 144 გვ..

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი. წამალთა ტექნოლოგია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, თბილისი 0177, . 2013წ. .

ნ. გელოვანი, ხ. წიქარიშვილი. წამალთა ტექნოლოგია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია “საუნჯე”, თბილისი 0177, ქუთათელაძის 18, ტელ/ფაქსი (9532)395587, 453736. 2009წ. .

ხ. წიქარიშვილი, ნ. გელოვანი . წამალთა ტექნოლოგია. საგამომცემლო სარეკლამო კომპანია ,,საუნჯე“. 2009წ. 978-9941-14-166-9.

გ. ბერუაშვილი. წარმოების მექანიზაციის საშუალებები I ნაწილი 92 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. 978-9941-14-427-1.

გ. ბერუაშვილი. წარმოების მექანიზაციის საშუალებები. II ნაწ. 102 გვ. ელექტრული ვერსია. CD 456. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. .

გ. ბერუაშვილი, ზ.ჯაფარიძე,თ.მეგრელიძე,გ.გუგულაშვილი,გ.გ.გოლეთიანი,ე.სადაღაშვილი. წარმოების მექანიზაციის საშუალებები. პრაქტიკული სამუშაოები .67 გვ.. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2010წ. 978-9941-14-839-2.

ა. აბშილავა. წიაღისეულთა გამდიდრების საფუძვლები. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2011წ. 978-9941-14-892-7.

ი. ცომაია. წყლიანი გამონაცემები ფარმაცევტულ ტექნოლოგიაში. სტუ, რეკომენდებულია სტუ-ს სარედაქციო-საგა-მომცემლო საბჭოს მიერ. 15.12.2011, ოქმი #4, . 2011წ. .

ჯ. უფლისაშვილი, ნ. ჯავახიშვილი. ხაზვის ამოცანათა კრებული. გამომცემლობა ,,განათლება". . 1984წ. У 60501-037\М-602(08)-84 259-84.

მ. ბალიაშვილი, ი. ზედგინიძე. ხარისხის მართვა. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-183-6.