სახელმძღვანელოები / სახელმძღვანელო

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცებულებათა მოპოვების პროცესუალური ხერხები და საშუალებები" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.190–193.

შ. ფაფიაშვილი. "მტკიცებულების ცნება, არსი და მნიშვნელობა" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.168–175.

შ. ფაფიაშვილი. "მხარეების მიერ მათ გამგებლობაში არსებული მტკიცებულებების შესახებ ინფორმაციების ურთიერთგაცნობის ვალდებელება" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.201–203.

შ. ფაფიაშვილი. "ნივთიერი მტკიცებულების შენახვისა და უკანდაბრუნების პროცესუალური რეგლამენტაცია" სახელმძღვანელო-სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვ.193–196.

ნ. ხუნაშვილი, შ.ქურდაძე, გ.ქურდაძე. "სამოქალაქო სააღსრულებო სამართალი ". . 2017წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (პირველი ნაწილი)". "სამართალი". 2014წ. გვერდი 1-371, თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო საპროცესო სამართალი (პრაქტიკული სახელმძღვანელო)". "მერიდიანი". 2012წ. გვერდი 1-342, თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "სამოქალაქო საპროცესო სამართლის ცალკეული საკითხები, პრაქტიკული სახელმძღვანელო". "მერიდიანი". 2007წ. გვერდი 1-140, თბილისი.

ნ. ხუნაშვილი. "საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი". . 2012წ. თბილისი.

ნ. ხუნაშვილი, შ.ქურდაძე. "საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო სამართალი". მეორე გამოცემა. 2015წ. თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. "სახელშეკრულებო სამართალი". "მერიდიანი". 2014წ. გვერდი 1-759, თბილისი.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის მიზნები, ამოცანები და სტადიები" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი.13–16.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის სისტემა და ფუნქციები" სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი. "იურისტების სამყარო". 2012წ. გვერდი 11-13.

შ. ფაფიაშვილი. "სისხლის საპროცესო სამართლის პრინციპების ცნება, არსი და მნიშვნელობა"სახელმძღვანელო- სისხლის სამართლის პროცესი . "იურისტების სამყარო". 2012წ. სახელმძღვანელო, გვ.53–55.

ჯ. გაბელია. "სისხლის სამართლის პროცესი ზოგადი ნაწილი-გადამუშავებული გამოცემა". . 2013წ. .

ჯ. გაბელია. "სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი - გადამუშავებული გამოცემა". . 2013წ. .

ჯ. გაბელია. "სისხლის სამართლის პროცესი კერძო ნაწილი". . 2012წ. .

ი. გაბისონია, ჯ. გახოკიძე. "სისხლის სამართლის პროცესი" (ზოგადი ნაწილი). . 2013წ. .

ჯ. გაბელია. "სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილი". . 2013წ. .

ჯ. გაბელია. "სისხლის სამართლის პროცესის ზოგადი ნაწილი,". . 2012წ. .